Henrik Petrén, Fremia – ”Rättsosäkerheten kommer att öka”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Niklas Palmklint

Från 1 sep kan Försäkringskassan kräva in återkrav av assistansersättning utan prövning i allmän domstol. Detta kan göra att anordnare inte längre vill vara mottagare av assistansersättning, säger Henrik Petrén.

I propositionen Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut föreslår regeringen att myndigheters beslut om betalningsskyldighet ska bli direkt verkställbara från 1 sep 2022. Henrik Petrén är mycket kritisk.
– För assistansersättning innebär det att ett betalningsföreläggande av återkrav inte längre kommer att kunna bestridas i allmän domstol. Försäkringskassan behöver då inte ansöka om betalningsföreläggande eller föra talan vid allmän domstol för att kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten för verkställighet.

Ökat antal återkrav

Återkraven har ökat kraftigt de senaste åren. Under perioden 1 jan 2020–24 mars 2022 riktades det 389 återkrav till assistansanordnare enligt uppgifter från Försäkringskassan. Av dessa var 68 återkrav på mer än en miljon kronor, säger Henrik Petrén.

Förvaltningsdomstolarna olämpliga

Förslaget innebär att en domstolsprövning nu endast kan ske i förvaltningsdomstol, säger Henrik Petrén. Han anser att återkraven som kan uppgå till miljontals kronor inte passar att prövas i förvaltningsdomstol.
– Förfarandet där är huvudsakligen skriftligt och muntliga inslag utgör undantag. En klagande i förvaltningsdomstol kan inte erhålla rättsskydd och kan heller inte få sina rättegångskostnader ersatta vid ett bifall till överklagandet. Sammantaget gör det att man har en betydligt sämre möjlighet att få en rättvis prövning.

Lever redan med rättsosäkerhet

Inspektionen för Socialförsäkringen skrev i sitt remissvar till lagändringen att direkt verkställbarhet av återkrav förutsätter att myndigheternas återkravsbeslut håller en hög kvalitet. Henrik Petrén säger att assistansanordnare redan lever med en oacceptabel rättsosäkerhet.
– Vi beskrev problemen i rapporten Återbetalningskrav och utbetalningsstopp. Kvaliteten i Försäkringskassans beslut har stora brister, återkrav i mångmiljonklassen har varit häpnadsväckande dåligt underbyggda. Tanken på att dessa beslut skulle utgöra underlag för utmätning av Kronofogden, är svindlande.

Riskabelt att vara betalningsmottagare

Det totala rättsläget när det gäller återkrav idag innebär en enorm osäkerhet för assistansanordnare som är betalningsmottagare av assistansersättning, säger Henrik Petrén.
– Jag utesluter inte en utveckling där anordnare inte längre accepterar att vara betalningsmottagare, i syfte att skydda verksamheten och hela kollektivet av medlemmar eller kunder mot återkrav som inte kan förutses.

Skydda den som handlat i god tro

Henrik Petrén anser att propositionen gör det ännu mer angeläget att åtgärda dagens rättssäkerhetsproblem vid återkrav av assistansersättning, nämligen att även den som i god tro gjort allting rätt kan drabbas av återkrav.
– Den som har gjort fel ska självklart vara skyldig att återbetala utbetald assistansersättning, men den som i god tro har utfört personlig assistans ska lika självklart inte behöva bära den risken. Skulle detta förslag bli verklighet krävs en akut lagändring som säkerställer att återkrav endast kan ställas till den som faktiskt har gjort fel, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2022-04-07

Skicka sidan till: