Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven till huvudmannaskapsutredningen kommer tidigt i januari”

Bengt EliassonBengt Eliasson välkomnar att M, KD och V vill ha ett statligt huvudmannaskap. Han sågar däremot deras tidsplan med genomförd lagstiftning före valet sep 2022, och menar att de bara försöker plocka politiska poäng.

I förra veckan beslutade majoriteten, M, KD, V och SD i Socialutskottet att tillsätta en utredning som ska ge lagförslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans redan våren 2022 och införd lagstiftning före riksdagsvalet i sep 2022. Januaripartierna S, MP, C och L röstade emot. Bengt Eliasson, talesperson för Liberalerna i funktionsrättsfrågor, säger först att det är bra att partierna bakom förslaget uppfattat att ett förstatligande behövs.
– Det har vi Liberaler kämpat för i 25 år – ofta ensamma. De ansluter sig till vår politik som vi drev igenom i Januariavtalet.
Borde regeringen tillsätta den utredning som efterfrågats i Socialutskottet?
– Ja, givetvis. Det är redan beslutat att vi ska utreda förstatligande av personlig assistans och arbetet är redan påbörjat. Utredningsdirektiven är under bearbetning och har varit så en tid.
När kommer direktiven till utredningen?
– Den kommer presenteras tidigt i januari. Arbetet har kommit relativt långt. Nu antar jag att regeringen måste omarbeta dessa eftersom utskottsinitiativet har en delvis annan formulering, men framförallt tidsplan. Liberalerna har kraftfullt drivit på för att hålla tempot uppe även om allt extra arbete beroende av pandemin tar mycket kraft av departementet. Vi kommer fortsätta att driva på.

Oseriös tidsplan

Bengt Eliasson är därför kritisk till utskottsinitiativet i förra veckan och menar att det bara handlar om att plocka politiska poäng. Det snabba genomförandet är farligt och garantierna att ingen ska förlora sin assistans beskriver han som ett luftslott.
– Att M, KD och V med stöd av Sverigedemokraterna förespeglar en tidtabell att detta ska vara på plats före valet 2022 är inte seriöst.
Att ändra huvudmannaskapet vore den största förändringen av den personliga assistansen sedan den infördes, säger Bengt Eliasson.
– Det går inte sno ihop på några veckor – vilket är vad som krävs om man ska följa regeringsformen och budgetlagen och ändå genomföra detta redan 2022.
Vilken tidsplan vill du se för ett förstatligande av personlig assistans?
– Ska man vara realistisk och ärlig så kan ett säkert och tryggt förstatligande ske i början av 2024.

Förändring av behovsbedömningar saknas

Bengt Eliasson understryker att ett förstatligande måste ske parallellt med förändringar av behovsbedömningarna.
– Det saknas i M–KD–V–SD–förslaget. Företrädare för M, KD och V pratar om övergångsregler och har lagt till förtydligande om detta i förslaget. Vackert så men hastigheten i genomförandet är helt otänkbart.
Räcker det inte att kommunala assistansbeslut tas över av Försäkringskassan och därefter omfattas av dagens omprövningsstopp som M, KD och V hävdar?
– Nej, ett förstatligande av assistansen kräver dels att grunderna för behovsbedömningarna först säkerställs och dels ett permanent borttagande av de regelmässiga omprövningarna, istället för dagens tillfälliga omprövningsstopp.

Stopp för minuträkning och uppdelning av behov

Det som behöver göras parallellt med förstatligandet är enligt Bengt Eliasson bland annat en förändring så att alla grundläggande behov räknas i sin helhet och ett stopp för att de delas upp i integritetsnära delar.
– Vi måste stoppa minuträkningen, och att dela upp behov i kategorier. Behovsprövningen måste förändras så att behoven ses som en helhet. Vi måste sedan permanent få bort två–årsomprövningarna. Vi måste dessutom skapa en skarp LSS–inspektion som står på de LSS–berättigades sida, med rättshjälp.
Samtidigt planerar väl inte januaripartierna att agera mot att grundläggande behov delas upp i integritetsnära delar?
– Nej, inte som någon punkt i januariöverenskommelsen. Men vi Liberaler menar att det måste naturligt bli en del inom ramen för huvudmannaskapsutredningen, där direktiven presenteras tidigt i januari, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson intervjuades av Kenneth Westberg 2020-11-23

Skicka sidan till: