Försäkringskassan vill ha tillbaka omprövningarna

FörsäkringskassanFörstatligandet kan inte börja den 1 januari 2026 säger Försäkringskassan i sitt remissvar. Det kan tidigast ske 2 år efter att lagstiftningen är på plats.

Kan inte börja 1 januari 2026

Försäkringskassan står bakom att staten ensamt beviljar och finansierar personlig assistans, men skriver att de föreslagna ändringarna inte kan träda ikraft den 1 januari 2026. Det kan ske tidigast 24 mån efter att lagstiftingen är på plats enligt Försäkringskassan.

240 miljoner dyrare per år

Försäkringskassan skriver att de löpande administrationskostnaderna för it-utveckling, rekrytering och utbildning ökar upp till cirka 240 miljoner kr/år, från fjärde året efter införandet.

Väldigt negativa konsekvenser

Om förstatligandet genomförs för tidigt och inte tillräckliga resurser ges kommer överföringen av kommunala beslut inte kunna göras i den takt som behövs skriver Försäkringskassan. Det skulle ge mycket långa handläggningstider och väldigt negativa konsekvenser för personer som är i behov av assistansersättning.

vill återinföra omprövningar

Försäkringskassan skriver att de vill se ett tydligt regelverk för uppföljning av assistansersättning med regelbundna omprövningar av rätten till assistansersättning.

"Alla förslag till kvalifikation är möjliga"

De tre förslag om kvalifikationsgräns som utredningen presenterar är alla möjliga, säger Försäkringskassan, men skriver alternativet med 3 timmar grundläggande behov och 20 tim assistansbehov totalt som gräns skulle skapa risker för bidragsbrott.

Socialstyrelsen bör följa upp kvalitet i assistansen

Försäkringskassan avstyrker utredningens förslag att de själva ska få i uppgift att följa upp den utförda assistansens kvalitet genom användarundersökningar. Det bör enligt vara Socialstyrelsen som ges det uppdraget.

Vill se kostnadsersättning för sjuklöner till egna arbetsgivare

Försäkringskassan avstyrker utredningens förslag på hur sjuklönekostnader ska ersättas för de som anställer sina personliga assistenter och föreslår att man istället överväger en fristående kostnadsersättning för sjuklön.

Vidare läsning

Försäkringskassans remissvar till proposition "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans"

Läs övriga remissvar till "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans"

Skicka sidan till: