LSS-utredningens slutliga förslag presenterades

Öppen bokSå kom det slutliga förslaget från LSS-utredningen. Den föreslår tex statligt huvudmannaskap, borttagen assistans för barn under 16 år och psykiskt funktionshindrade. Införande av en schablon på 15 timmar för andra personliga behov som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Flertalet förslag var redan kända sedan de läckt ut senast i oktober förra året.

Förslag i LSS-utredningen: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

Huvudmannaskapet

 • Staten ska vara ensam huvudman för personlig assistans, även för de med grundläggande behov under 20 tim/vecka. (kommunalt beviljad assistans) Kommunerna ska dock fortsätta att finansiera de 20 första timmarna för varje assistansberättigad.

Vem ska beviljas assistans

 • Personlig assistans ska vara till för dem med privata och integritetskänsliga hjälpbehov.
 • Assistans ska kunna beviljas till personer som behöver stöd via god man.
 • Personlig assistans ska inte beviljas till barn under 16 års ålder.
 • Personlig assistans ska inte ges för behov av ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet).

Nya LSS-insatser

 • LSS-insatsen ”Personligt stöd till barn” ska ersätta personlig assistans för barn under 16 år.
 • LSS-insatsen ”Förebyggande pedagogiskt stöd” ska ersätta personlig assistans för personer med behov av ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet)
 • LSS-insats: "Personlig service och boendestöd" ska ersätta ledsagning och visst stöd som idag ges via SoL eller andra LSS-insatser.
 • I alla de tre ovanstånde nya LSS-insatserna kommer kommunen att ha huvudansvaret och "den fulla" friheten att välja utförare och bestämma över hur stödet ska ges kommer inte att finnas. Kommunen ska utöva tillsyn och ansvara för kompetens.

Andra personliga behov

 • Ett absolut tak som för andra personliga behov bör inte införas.
 • Inför en schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter som är en del av andra personliga behov. Om man anser att man behöver flera timmar än schablonen ska man kunna ansöka om ytterligare timmar. I schablonen ingår inte timmar för tex studier, arbete, deltagande i samhällslivet och egenvård.

Omprövningar

 • Försäkringskassan ska följa upp behovet för omprövning vart tredje år.
 • Efter 65 år ska ingen ingen uppföljning/omprövning göras.

Schablonbeloppet

 • Enbart 93, 5 % av schablonbeloppet ska betalas ut när anhöriga (som delar hushållsgemenskap) är assistenter.
 • Ett 35 kr högre schablonbelopp ska betalas ut för timmar med OB-ersättning. (vardagar 19-06, lördagar, söndagar samt helgdagar)
 • Möjligheten att söka ett 12 % högre timbelopp ska finnas kvar.
 • Schablonbeloppet bör höjas efter löneutvecklingen och vinstutvecklingen i assistansbranschen.
 • Sjuklönekostnader bör finansieras via schablonbeloppet istället för att betalas ut separat av kommunerna.

Villkor för anordnare av personlig assistans:

 • För att få tillstånd från IVO att bedriva assistans måste anordnaren erbjuder sina anställda villkor som överensstämmer med de centrala kollektivavtalen inom området.
 • Anordnare ska fortfarande kunna säga nej till att ta emot kunder.

Åldersgränsen

 • Åldersgränsen på 65 år ska vara kvar.
 • Personer över 65 år ska kunna behålla den assistans de tidigare beviljats.

Övriga förändringar

 • Dubbelassistans ska beviljas endast om anpassning och hjälpmedel inte täcker behovet.
 • Beredskap ska inte längre ingå i personlig assistans utan ska istället ges via kommunen tex genom hemtjänst.
 • Egenvårdsinsatser, men inte medicinsk tillsyn, ska kunna ges som personlig assistans

När lagen och förändringarna kan börja gälla

 • Ny lagstiftning kan börja gälla från 1 januari 2022.
 • Mellan 1 jan 2022 och 31 dec 2024 ska alla söka assistansersättning på nytt. De som inte längre är berättigade till assistansersättning (tex barn under 16 år )får vända sig till kommunen.


Konsekvenser och besparingar av förslagen

Antal personer som förlorar personlig assistans

 • 2088 personer förlorar sin assistans när LSS-insatsen "Personligt stöd för barn" istället ges till barn under 16 år.
 • 895 personer förlorar sin assistans när LSS-insatsen "Förebyggande pedagogiskt stöd" istället ges till personer med behov av ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet).

Besparingar av utredningens förslag

 • Statens kostnader beräknas minska med 3,229 miljarder
 • Kommunernas och landstingens kostnader beräknas öka med 3,033 miljarder
 • Total besparing av förslagen beräknas till ca 196 miljoner.
 • Att timmar som utförs av assistenter som delar hushållsgemenskap ersätts med ett lägre timbelopp ger en besparing på ca 335 miljoner kr.
 • Att timmar under obekväm arbetstid ersätts med ett 35 kr högre schablonbelopp beräknas ge en besparing på 127 miljoner kr.
 • Att dubbelassistans bara beviljas om behovet inte kan ges via hjälpmedel/bostadsanpassning beräknas ge en besparing på 147 miljoner kr.
 • Förslaget att beredskap inte ska beviljas via assistansersättningen beräknas ge en besparing på 4 miljoner kr per år.
 • Införande av en schablon på 15 timmar för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter antas inte påverka kostnaderna, men timmarna antas minska då genomsnittet för dessa behov idag sägs vara 21 timmar/vecka.

LSS- Utredningen: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)


I media/reaktioner på LSS-utredningen


Assistanskolls intervjuer om LSS-utredningens läckta förslag i okt 2018
(som är i stort sett samma som det slutliga förslaget)

Skicka sidan till: