Viktiga uppdrag väntar riksdagen...
Vilhelm Ekensteen

Assistansreformen ser ut att vara i trygga händer på riksdagshuset, det generella positiva intrycket får jag av partiernas enkätsvar på Assistanskoll. Och jag blir förstärkt i uppfattningen att politikerna i högre grad bör klargöra sin inställning för de ansvariga myndigheterna. Samt fatta en del egna beslut.

Vi kan t ex förvänta oss att politikerna tar itu med behovsbedömningarna, där som bekant regeringsrättsdomen från 2009 ännu spökar. De är också med ytterst stort fog genomgående kritiska mot de många rutinmässiga omprövningar som bör slopas helt när några uppenbara förbättringar av den enskildes funktionsnedsättning inte skett. Dessutom bör politikernas insiktsfulla enighet om betydelsen av assistans vid sjukhusvistelse bli högprioriterad i det kommande riksdagsarbetet!

Jag vill lyfta tre citat som borde bli vägledande. På frågan om endast aktiv assistanstid ska räknas svarar Isabella Jernbeck (M): "Nej, även tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans. Att säga att en person med en stor funktionsnedsättning har passiv tid där han eller hon klarar sig själv är inte helt korrekt. Assistans ska bygga på att människor trots en funktionsnedsättning ska kunna vara delaktig och kunna leva som andra i den utsträckning som är möjlig utifrån vars och ens situation. Man kan inte slå ihop aktiv tid, livet ser inte ut så."

Och i diskussionen om efterskottsutbetalning säger Eva Olofsson (V) något oavvisligt: "Det är en fråga som FK förfogar över. Det är oerhört viktigt att se till att mindre assistansföretag, kooperativ och egenanordnare inte slås ut. Det ansvaret måste Försäkringskassan ta."

Samt då det ser ut att bli regeringsskifte till sist ett välkommet och förpliktigande ord från Lena Hallengren (S): "Vi slår vakt om LSS. Det är viktigt att förändringar görs i dialog med brukarnas organisationer. Vi kommer inte att göra förändringar utan en noggrann beredning och dialog med berörda."

Det sistnämnda borde vara en självklarhet, men mot bakgrund av de senaste årens utredningar är det tvärtom en viktig utfästelse!

Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA

Vidare läsning

Riksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistans­koll


Skicka sidan till: