Lennart Axelsson, Socialdemokraterna, "Det får inte bli en form av kollektiv bestraffning"

Att regeringens proposition om assistans bakats in i budgetpropositionen förvånade även Lennart Axelsson, S, ledamot i socialutskottet. Men det viktigaste för utskottet nu är ta ställning till hur förslagen påverkar assistansanvändares integritet. Det får inte bli så att anordnare och assistenter ska vara de som bedömer assistansbehov eller tvingas agera som spioner, säger han.

Lennart AxelssonI en intervju med Lennart Axelsson, ledamot i socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i funktionshindersfrågor, dagen efter att regeringen lagt sin proposition om assistansersättningen uttrycker han förvåning över att den kom tillsammans med budgetpropositionen. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, har tidigare i en intervju på Assistanskoll kritiserat detta.
- Vi blev förvånade över att det var så. Det här är ju en fråga som berör så många människor väldigt mycket så det känns inte bra att man har gömt den inne i en budgetproposition. Det borde ha varit en egen proposition tycker vi, säger Lennart Axelsson.
Vad får det för konsekvenser?
- Det är svårt att bedöma, men är det en egen proposition ges den ju mera utrymme i sig. Det är ju klart att vi kommer att kunna diskutera den ändå men jag tycker inte att det är bra. Eftersom den kom igår har jag inte hunnit läsa igenom den ordentligt ännu. Det är därför svårt att ännu ha så mycket synpunkter på innehållet även om jag förstått att det inte skiljer sig så mycket om ens nått från själva lagrådsremissen. Regeringen har valt att gå fram med det förslag som fanns från början. Det kan man ju fundera över eftersom det funnits så mycket kritik mot delar av den, säger Lennart Axelsson.

Anordnarna får inte bli slags spioner

Regeringen föreslår att anordnare blir skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan om hur assistansersättningen används. Vad anser du om det? Vad kan det få för konsekvenser?
- Integritetsaspekterna i det förslaget är den stora frågan i propositionen. Att anordnarna rapporterar faktauppgifter som att någon kommer in på lasarett eller får en plats på dagcenter eller i barnomsorg känns inte så anmärkningsvärt men om det är tänkt att de ska fungera som några slags spioner eller göra bedömningar av behov av personlig assistans då är det en helt annan fråga. Det kan ju knappast vara anordnarnas uppgift.
Regeringen medger att förslaget om uppgiftslämnande kan vara ett intrång i integriteten, men menade att nyttan med det överväger intrånget i integriteten för den enskilda…
- Jag har ju haft en hel del kontakter med representanter för funktionshindersrörelsen och lyssnat på deras argument. Jag har full förståelse för den kritik de framför och det viktiga i den fortsatta hanteringen är att diskutera det här ordentligt i utskottet så att vi hamnar rätt. Alla inblandade verkar helt överens om att man inte på något vis kan godta att människor fuskar. Inte bara för att det är brottsliga handlingar utan också för att det i grunden drabbar dem som assistansen verkligen är till för. Samtidigt måste vi noga fundera över vilka förändringar som är rimliga att göra för att komma åt det här.

Får inte bli kollektiv bestraffning

Propositionen föreslår även att oanmälda hembesök ska kunna göras hos assistansanvändare som har anhöriga som assistenter (och som ej är anställda av kommunen), samt att Försäkringskassan respektive kommunen ska ha rätt att besöka den assistansberättigade i hemmet för att utreda behovet av assistans. Vad anser du om det?
- Jag har inte riktigt hunnit ta del av vad det här förslaget egentligen innebär. Förhoppningsvis så låter det värre än vad det är. Eftersom vi ännu inte hunnit diskutera det här internt vill jag gärna återkomma i den frågan. Men spontant kan jag tycka att det vore rimligt att detta bara sker i de fall där man misstänker att det inte står rätt till. Det får ju inte bli en form av kollektiv bestraffning.
Regeringen använder förekomst av fusk med assistansersättning som skäl för åtgärder som ökar kontroll. Hur ser du på den bild av fusket som förmedlas av Billums utredning och av regeringen?
- Även detta är svårt för mig att kommentera innan jag har tagit del ordentligt av skrivningarna i regeringens proposition. Vi tycker såklart inte heller att det ska finnas utrymme för fusk, men det viktigaste som Billum förde fram var ju att det måste finns tillräckligt med resurser hos Försäkringskassan redan från början, så att underlaget för det första beslutet om assistans är så bra som det är möjligt.

Efterfrågar ministerns syn på utvecklingen

Anser du att det skett en förändring i synen av assistansanvändares rätt till integritet, jämfört med 1994 när LSS infördes?
- Det kan man väl inte säga annat än att det har gjort, med tanke på allt som hänt under senare år vad gäller assistans, tex att tvingas räkna minuter vid behovsbedömningar. Visst har det skett saker under åren som inneburit negativa förändringar för assistansanvändare.
Vad står den utvecklingen för?
- Utifrån de diskussioner som förs politiskt, i alla fall i socialutskottet, tror jag inte att det finns någon önskan eller drivkraft i den riktningen. LSS-kommitten hade i och för sig som ett av uppdragen att begränsa kostnadsutvecklingen och i någon mån har det väl kanske spelat in när det blir den här typen av diskussioner. Samtidigt har nästan alla partier uttryckt att man verkligen vill att de intentioner som gällde när LSS-lagstiftningen trädde i kraft ska gälla även fortsättningsvis och att man är orolig för den utveckling som varit. Sedan har vi efterfrågat Maria Larssons (ansvarig minister, reds anmärkning) syn på det här under ett antal år, i olika tillkännagivanden, utan att ha fått något besked och det tycker jag är det som är mest oroande.

Anmärkningsvärt uttalande

Av just samhällsekonomiska skäl föreslog SKL:s expert Peter Sjöqvist (I en bilaga till betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen (SOU 2012:6)) att avskaffa dubbelassistans och begränsa assistans till 24 timmar/dygn.
I en intervju med Peter Sjöqvist på Assistanskoll sade han att det är politiskt önsketänkande att assistansberättigade ska kunna leva som andra. Kommentar?
- Ett anmärkningsvärt uttalande tycker jag. Utgångspunkten i det samhälle som jag vill ha är att samhället ska vara tillgängligt för alla oavsett vilket behov man har, annars hamnar vi fullständigt fel tycker jag. Vilka är det annars som inte skulle få tillgång till det, var skulle den gränsen gå? Så kan man inte resonera.
Är det något mer du vill tillägga angående propositionen?
-När vi hunnit träffas internt och diskuterat förslagen kan jag ge tydligare besked på var vi socialdemokrater står i dessa frågor men en sak är säker och det är att vi kommer att göra vad vi kan för att LSS-reformen ska värnas och att ge förutsättningar för att alla människor ska kunna få tillgång till och bli delaktiga i samhället. Det ligger helt i linje med vår syn om alla människors lika värde.

Lennart Axelsson intervjuades 2012-09-21 av Minna Nyman Sabbadini


Läs mer

Regeringen lämnar proposition om assistansersattningen

Eva Olofsson, Vänsterpartiet, "Att förslagen läggs i budgetpropositionen kan tyda på att regeringen har brattom att få igenom dem"

Anna Hollander, professor i rättsvetenskap, "Oanmälda hembesök ska inte vara en rutinätgärd i LSS"

Vilhelm Ekensteen, IfA, "Riksdagens reaktion kommer att visa hur inkluderade i samhället vi är


Skicka sidan till: