Efterskottsbetalning av assistansersättning införs tidigast 2016

Försäkringskassan undersöker fortfarande hur en övergång till efterskottsbetalning av assistansersättning ska gå till. Något beslut är inte taget ännu och förändringen sker tidigast 2016 meddelar Försäkringskassan på sin hemsida.

Det pågår flera förstudier om konsekvenserna av efterskottsbetalning. Försäkringskassan kommer senast den 30 januari att meddela mer om hur ett eventuellt införande av efterskottsbetalning ska genomföras.

Läs mer på Försäkringskassans informationssida för assistansanordnare


Nedan text från Försäkringskassans hemsida (2014-12-18)

Efterskottsbetalning av assistansersättning – vad händer?

Försäkringskassan fortsätter att se över möjligheterna att gå över till efterskottsbetalning av assistansersättning.

  • Det finns alltså för närvarande inget beslut om övergång till efterskottsbetalning
  • Det finns inte heller något beslut om från och med vilken tidpunkt en eventuell övergång ska ske.
  • Försäkringskassan är medveten om att det krävs god framförhållning och tydlig information vid en eventuell övergång till efterskottsbetalning. Anordnare och brukare har framfört att det krävs minst ett års framförhållning från beslut till genomförande.

Den 19 september i år hölls en workshop om efterskottsbetalning i Assistansrådet*. Där deltog företrädare för brukare, anordnare och arbetsgivarorganisationer som fick möjlighet att föra fram de risker och möjligheter som de ser med efterskottsbetalning.

Utifrån de synpunkter som fördes fram vid denna workshop och det arbete som i övrigt har skett har det blivit ännu tydligare hur mångfacetterad frågan om efterskottsbetalning är, både i samband med själva övergången och även därefter, till följd av att ersättningen betalas ut i efterhand. Försäkringskassan behöver därför samla in ytterligare underlag, som belyser alla aspekter, för att kunna ta ställning till en övergång till efterskottsbetalning. Det handlar både om konsekvenser för anordnare och för Försäkringskassans hantering av assistansersättning. Arbetet med att samla in ytterligare beslutsunderlag pågår nu i form av sex förstudier.

  • Felaktiga utbetalningar utifrån gällande hantering, vilka kräver åtgärd i form av kvittning, återbetalning eller återkrav?
  • Ekonomiska konsekvenser för stat, assistansanordnare och brukare?
  • Beroenden till pågående arbete i IT-projektet samt behov av ändringar i IT-systemet?
  • Konsekvenser för Försäkringskassans verksamhet?
  • Ändringar i föreskrift 1993:24?
  • Övergångslösningar?

Arbetet med förstudierna har kommit olika långt och ambitionen är att förstudierna ska vara klara under första kvartalet 2015.

Därefter kommer frågan att beredas inom Försäkringskassan. Assistansrådet och andra berörda parter kommer att informeras under arbetets gång.

Försäkringskassan kommer senast 30 januari 2015 beskriva det fortsatta arbetet med ett eventuellt införande av efterskottsbetalning av assistansersättning

Bakgrund

Den 16 januari 2014 fick Försäkringskassan ett regeringsuppdrag där bland annat följande formulering fanns, kopplat till åtgärder för bättre kontroll av utbetalningarna inom assistansersättningen:

”Det är vidare angeläget att det finns åtgärder för att kontrollera att ersättning, som inte används enligt gällande föreskrifter, återbetalas och att Försäkringskassan undersöker andra åtgärder för att bättre säkra att ersättningen används på det sätt som lagar och andra föreskrifter anger. Det kan exempelvis omfatta överväganden om delar av ersättningen kan betalas ut i för- eller efterskott.”

I svaret till regeringen angav Försäkringskassan att myndigheten har identifierat en rad problem med att Försäkringskassan betalar ut statliga medel i förskott och att planeringen är att genomföra en övergång från förskottsbetalning till efterskottsbetalning under 2015. Den tidpunkten har nu förskjutits till tidigast 2016.

Frågan var inte ny i januari 2014 utan hade även väckts internt inom Försäkringskassan redan under 2012. Initiativet kom då från Rättsavdelningen som påpekade att efterskottbetalning av assistansersättning är huvudregel enligt lagen (51 kap 14 § SFB) men att det i praktiken är så att möjligheten att betala ut ersättningen i förskott (51 kap 15 § SFB) har gjorts till huvudregel. Detta medför att det i samband med slutavräkning kan uppstå skulder för de assistansberättigade till Försäkringskassan. Det handlar också om att Försäkringskassan förskotterar av statens medel. I 51 kap. 4 § SFB framgår det vidare att assistansersättning endast lämnas under förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för kostnader för personlig assistans, något som inte kan bedömas förrän assistansen faktiskt har utförts.

Vad innebär dagens förskottsbetalning?

De flesta assistansberättigade har idag preliminär utbetalning, det vill säga det som kallas förskottsbetalning.

En preliminär utbetalning betyder att Försäkringskassan betalar ut ersättning den 20:e i utbetalningsmånaden (9 § Förordning (1993:1091) om assistansersättning). Om oktober månad används som exempel betyder det att den ersättning som betalas ut den 20 oktober avser assistans som utförs under oktober månad. Utbetalningen sker alltså för innevarande månad och omfattar ett antal dagar då assistans redan har utförts och ett antal dagar där assistans ännu inte har utförts. ”Förskottet” uppkommer i förhållande till när redovisningen av den lämnade assistansen ska ske och regleras.

Redovisning av vilken assistans som faktiskt har lämnats under oktober månad ska ske senast den 5:e december, det vill säga senast den 5:e i andra månaden efter redovisningsmånaden (13 och 15 §§ RFFS 1993:24). Om det finns större avvikelser mellan den preliminära utbetalningen och redovisningen av vilken assistans som faktiskt har lämnats korrigeras detta vid utbetalningstillfället i andra månaden efter den då assistans har lämnats, d.v.s. om assistans har utförts i oktober 2014 sker eventuell reglering på utbetalningen den 20 december 2014.

Eventuella avvikelser mellan vad som har betalats ut och vilket assistans som har utförts regleras i samband med slutavräkningen. Den ska ske senast två månader efter utgången av varje tidsperiod (högst sex månader). Om det vid denna tidpunkt visar sig att för mycket assistansersättning har betalats ut i relation till utförda timmar ska den assistansberättigade betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan. Om det finns ett pågående assistansärende sker det vanligtvis genom att kommande utbetalning regleras maskinellt. Om återbetalning inte kan ske på detta sätt kan det istället leda till ett återkrav. Det kan bli aktuellt om den assistansberättigade uttryckligen har sagt att reglering inte ska ske på kommande utbetalning.

Försäkringskassan kommer senast 30 januari 2015 beskriva det fortsatta arbetet med ett eventuellt införande av efterskottsbetalning av assistansersättning.

*Assistansrådet består av företrädare för brukarorganisationer, anordnare och arbetsgivarrepresentanter. Försäkringskassan är sammankallande och assistansrådet träffas fyra gånger per år. Möte hålls den 17 december 2014. Tider för 2015 års möten är ännu inte fastställda.

Skicka sidan till: