Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

riksdagenVänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater motionerar om ingripa mot tex domar som begränsat personlig assistans. Liberalerna vill dessutom utreda åldersgränsen i personlig assistans.

 • Liberalerna vill se lagändringar mot de domar som begränsat de grundläggande behoven och ett statligt huvudmannskap. De vill se en ny LSS-utredning som utreder tex om hemtjänst/boendestöd ska kunna ges som LSS-insats, en ändring av 65 årsgränsen, slopa indelningen i grundläggande och andra personliga behov och att personkretsen enbart ska utgå från behov.
 • Kristdemokraterna vill se lagändringar mot domar som begränsat de grundläggande behoven, tex för andning och sondmatning. De vill även att schablonbeloppet ska räknas upp med 2,2 % för att följa löneutvecklingen.
 • Vänsterpartiet vill se lagändringar mot domar som begränsat de grundläggande behoven, att assistansen får ett statligt huvudmannskap. De motsätter sig att assistans delas upp i olika insatser eller begränsningar av vem som ska kunna få assistans.
 • Sverigedemokraterna vill tex se lagändringar mot de domar som begränsat rätten till assistans, att schablonbeloppet höjs i takt med löneutvecklingen och att tvåårsomprövningarna begränsas permanent.
 • Miljöpartiet vill se lagändringar mot domar som begränsat de grundläggande behoven för andning och sondmatning. De vill att kommunerna ska få mer resurser för att bistå de som förlorat sin assistansersättning.
 • Centerpartiet vill lagstifta mot den dom som begränsat assistans för tex andning och övervakning i hemmet. De vill även att tvåårsomprövningar bara ska göras vid funktionsnedsättningar som förändras.
 • Socialdemokraterna Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp vill se lagändringar mot de domar som begränsat grundläggande behov, egenvård och ingående kunskap.
 • Socialdemokraten Petter Löberg säger att FN-konventionen CRPD innebär ett förbud mot att dra tillbaka redan införda rättigheter. Han menar att detta innebär att försämringar av personlig assistans inte får ske pga tex nya domstolstolkningar.
 • Moderaten Sofia Westergren vill att personlig assistans ska förstatligas och att assistans ska kunna beviljas om man har grundläggande behov på 2 timmar/vecka och uppåt. Hon vill bekämpa fusk genom stickprovskontroller i oanmälda hembesök, att anordnare ska kunna visa att assistenterna varit på plats. Assistanstimmar ska beviljas för de reella behov personen har, samtidigt säger hon att det kan behövas någon sorts begränsning för antalet assistanstimmar per vecka.
 • Moderaten Lotta Olsson vill öka kompetensen hos dem som beviljar personlig assistans och öppna för överklagande vid avslag till en så kallad second opinion av en person med högre omvårdnadskompetens eller medicinsk kompetens.
 • Liberalerna vill utreda vad det skulle innebära mänskligt och ekonomiskt med en ändring av 65-årsgränsen. Detta eftersom personlig assistans innebär stor frihet för den som får det, samtidigt som det är en jämförelsevis kostnadseffektiv insats.
 • Moderaten Lars Beckman kritiserar att det blivit allt svårare att beviljas personlig assistans.
 • Moderaten Edward Riedl vill undersöka om alla utbetalningar av assistanserättning sker på ett korrekt sätt. Detta för att att Försäkringskassan har larmat om att det finns fusk.
 • Moderaten Marléne Lund Kopparklint vill att man ska få ta med sig sina personliga assistenter i daglig verksamhet och skola.

Lista över motionerna

Partimotioner

Funktionshinderspolitik
Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L)

Att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar
Motion 2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Funktionsrätt – för allas rätt till deltagande och mening
Motion 2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD

Vård- och omsorgsfrågor
Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Förbättra och stärk LSS
Motion 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)


Enskilda ledamöter som vill se reformer

Bevara LSS-lagens intentioner
Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S)

Återupprätta LSS intentioner
Motion 2018/19:2132 av Petter Löberg (S)

LSS
Motion 2018/19:2770 av Sofia Westergren (M)

LSS och rätten att välja utförare
Motion 2018/19:1414 av Lars Beckman (M)


Daglig verksamhet och skola

Medföljande av personlig assistent till skola och daglig verksamhet
Motion 2018/19:1666 av Marléne Lund Kopparklint (M)


Rättssäkerhet i bedömningar

Ärenden rörande beviljande av personlig assistent bör kunna få en ”second opinion”
Motion 2018/19:1951 av Lotta Olsson (M)


Åldersgränsen

Leva livet hela livet
Motion 2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L)


Kontroll av assistansersättning

Kontroll i fråga om assistansersättning
Motion 2018/19:1735 av Edward Riedl (M)

Skicka sidan till: