Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll

Riksdagspartiernas loggorDen 11 september är det riksdagsval. Assistanskoll har ställt sexton frågor till riksdagspartierna.

Vilka partier vill att grundläggande behov ska räknas i sin helhet vid rätt till assistansersättning? Vilka vill införa ett statligt huvudmannaskap? Vilka vill utreda eller ta bort åldersgränsen på 65 år? Hur mycket vill partierna räkna upp timbeloppet?

Jämför också hur mycket partierna lade på assistansersättning för budgetåret 2022

Partirepresentanter som besvarar frågorna

logga Socialdemokraterna
Social­demokraterna
Mikael Dahlqvist
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Christina Höj Larsen
Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Margareta Fransson
Talesperson
Funktionshinder
logga Liberalerna
Liberalerna
Bengt Eliasson
Socialutskottet
logga Centerpartiet
Center­partiet
Sofia Nilsson
Socialutskottet
logga Moderaterna
Moderaterna
Camilla Waltersson
Grönvall
Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Pia Steensland
Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Carina Ståhl Herrstedt
Socialutskottet


16 frågor till riksdagspartierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

 1. Kommer ni att verka för en lagändring så att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet?
 2. Vill ni införa ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans?
 3. Vad ska krävas för att kvalificera sig för personlig assistans i ett statligt huvudmannaskap?
 4. Vill ni förändra behovsbedömningarna i personlig assistans, med tex minuträkningen?
 5. Vill ni införa fler grundläggande behov i personlig assistans?
 6. Vill ni se åtgärder mot hur Försäkringskassan driver in återkrav av assistansersättning, vad isåfall?
 7. Vill ni ta bort den övre åldersgränsen på 65 år, för att beviljas personlig assistans?
 8. Ska tvåårsomprövningarna i assistansersättning införas igen, eller bör de ersättas av något annat?
 9. Finns det en gräns för hur mycket kostnaderna för personlig assistans får öka, om behoven ökar?
 10. Vill ni införa fler kontrollåtgärder för att minska fusk inom assistansersättning?
 11. Ska personlig assistans utökas till fler grupper, tex synskadade eller psykiskt funktionshindrade?
 12. Vill ni utöka rätten till personlig assistans vid assistansberättigades sjukhusvistelse?
 13. Med hur mycket vill ni räkna upp assistansersättningens timbelopp varje år?
 14. Vill ni begränsa hur mycket anhöriga kan arbeta som personliga assistenter?
 15. Var bör gränsen gå för att kunna beviljas personlig assistans, vid svenskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller bosättning i Sverige?
 16. Övriga kommentarer

Jämför också hur mycket partierna lade på assistansersättning för budgetåret 2022

1. Kommer ni att verka för en lagändring så att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi har inget sådant förslag. Vi prioriterar nu att genomföra reformen stärkt assistans. Den kommer de närmaste åren att innebära att fler personer kommer att få rätt till personlig assistans.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Ja. Lagen behöver ändras så att alla grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning. Det är nödvändigt för att intentionerna i lagstiftningen ska uppfyllas så att alla kan leva ett liv som andra och vara en del av samhället.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja, vi stod bakom tillkännagivande till regeringen i denna fråga.
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, detta har Liberalerna drivit i många år.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
JA. Vi vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – att ge personer med
funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Staten måste ta hela ansvaret för
den personliga assistansen samtidigt som Försäkringskassan behöver få mer och
bättre kompentens.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna kommer att verka för en lagstiftning där alla individer får en individuell rättssäker prövning av sina behov av personlig assistans. Frågan om alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande ska hanteras i särskild ordning av regeringen. Det krävs med största sannolikhet ett helt nytt utredningsuppdrag. Vi föreslår tillsvidare att det ges i uppdrag att ta fram förslag som syftar till att stärka individens rätt att få sin överklagan rörande beslut om assistans prövad mer skyndsamt än idag och att ojämlikheten i väntetider mellan olika förvaltningsrätter ska minska.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Ja. Tack vare ett förslag från oss kristdemokrater finns det stöd av en majoritet i riksdagen för att huvudmannaskapsutredningen ska få ett tilläggsdirektiv med uppdraget att utarbeta förslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Jag beklagar att Socialdemokraterna röstade emot förslaget och att socialministern (S) har uttalat att regeringen inte kommer verkställa riksdagens vilja.

logga sd
Sverigedemokraterna

Ja, det kommer vi absolut att göra eftersom det är en otroligt viktig fråga för oss. Sverigedemokraterna har i 10 år drivit frågan om en översyn av de grundläggande behoven i syfte att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet.


2. Vill ni införa ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
S-regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans ska genomföras och utreda alternativ till ett statligt huvudmannaskap. Vi kommer att ta ställning till förslagen när utredningen är färdig.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. Staten bör ha ett ensamt huvudansvar för den personliga assistansen.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja.
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, detta har Liberalerna drivit sedan 1997.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
JA. Personlig assistans ska vara statens ansvar, därför att det uppenbarligen är ett ansvar som kommunerna inte klarar av, vare sig ekonomiskt eller kompetensmässigt.
Vi ser allt för stora skillnader i bedömning och tillämpning i landet vad gäller
assistans.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja. Moderaterna är för att utreda ett enhetligt statligt huvudmannaskap för personlig assistans och har lagt ett gemensamt utskottsinitiativ i socialutskottet i riksdagen tillsammans med KD och V. Nu driver vi på för att genomföra den omfattande process som följer av den tillsatta huvudmannaskapsutredningen om ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Ja, den pågående huvudmannaskapsutredningen kom till stånd efter ett gemensamt utskottsinitiativ ifrån KD, M och V med syfte att staten skulle vara ensam huvudman för assistansen. Jag är glad att utredaren Lars Lööw har uttalat att kommunalt huvudmannaskap inte är ett alternativ trots att den dåvarande S/M-regeringen efterfrågade den möjligheten i direktiven till huvudmannaskapsutredningen. Det gav mig hopp om att utredningen kommer ge förslag som säkerställer att var i landet du bor inte ska avgöra rätten till assistans.

logga sdSverigedemokraterna
Ja, detta är också en fråga som vi drivit under många år och har därför stora förhoppningar när det gäller huvudmannaskapsutredningen och att övergången sker på bästa sätt.


3. Vad ska krävas för att kvalificera sig för personlig assistans i ett statligt huvudmannaskap?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Det finns i dag inga sådana förslag. Först måste den utredning som sitter angående statligt huvudmannaskap lämna sina förslag. Utgångspunkten är att det inte ska behöva innebära några stora förändringar.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

LSS bör återupprättas som en rättighetslagstiftning som styrs av behov och garanterar grundläggande rättigheter. Med staten som ensam huvudman skulle förutsättningarna för likvärdiga bedömningar i hela landet öka.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Grunden för den enskilde behöver vara densamma om rätt till assistans såsom framgår av LSS idag, men lagen justeras så att huvudmannaskapet blir statligt i stället för som i dag delat, mellan stat och kommun. Vi förväntar oss att den statliga utredningen kommer att lämna närmare förslag på hur det ska fungera.
logga Liberalerna
Liberalerna

Inledningsvis samma kriterier som lagens intentioner innebär idag, givet att man får ordning på behovsbedömningarna. Vi har hela tiden påpekat att en huvudmannaskapsförändring utan en ordentlig genomgång av behovsbedömningarna inte ska genomföras.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Det finns i samband med bedömningar av rätten till personlig assistans ett olyckligt synsätt där människan delas upp i olika behov. Grundläggande behov är mat, hygien, kläder, toalettbesök och kommunikation med utomstående. Allt annat räknas
som övriga behov. Givetvis går det inte att se på en människa på det här sättet. En människa är inte en maskin och förmågor kan variera från dag till dag. Insatsen personlig assistans finns för att livet ska fungera för människor med omfattande behov. Centerpartiet vill därför att uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov slopas. Det finns bara behov och det är dessa som ska bedömas.

De bedömningar som görs, måste bygga på individuell bedömning utifrån varje unik persons behov. Kommunernas gräns på 4-7 timmar är en nedre gräns som de egentligen hittat på själva. Under 4-7 timmar erbjuds man ofta insatser som exempelvis hemtjänst istället assistans. Och 20-timmarsgränsen finns ju för att skilja statens ansvar från kommunernas. När assistansen samlas under ett statligt huvudmannaskap så blir dessa gränser för timmar irrelevanta.

logga Moderaterna
Moderaterna
Detta är i grunden en fråga som huvudmannaskapsutredningen om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans ska ge svar på. Utgångspunkten måste emellertid vara att ingen person som idag är berättigad till personlig assistans ska riskera att behöva förlora den i samband med att assistansen ges ett enhetligt huvudmannaskap.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Den pågående huvudmannaskapsutredningen måste ta fram detaljerna kring kvalificeringen men när riksdagen gav tillkännagivandet (uppdraget) till regeringen att tillsätta utredningen var vi tydliga med att betona att de personer som i dag har ett kommunalt assistansbeslut ska behålla sin rätt till assistans oförändrad om staten blir ensam huvudman.

logga sdSverigedemokraterna
Det är en fråga för utredningen att titta på men att få bort integritetskränkande minuträkningar vore mer än önskvärt.

4. Vill ni förändra behovsbedömningarna i personlig assistans, med tex minuträkningen?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Någon form av modell behövs för att göra behovsbedömningen. Besluten måste bygga på bedömningar av behoven i varje enskilt fall. Vi tror att det kan göras mer utifrån schablonberäkningar i stället för minuträkningar.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Ja. Behovsbedömningarna och lagändringar mot de HFD-domar som sedan 2009 gjort det så svårt att beviljas assistansersättning måste förändras, för att bl.a. stoppa minuträkningen. Det behövs en lagstiftning som går tillbaka till grundintentionen i LSS.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja, minuträkningen är inte rimligt utifrån den helhetssyn på individen och den rättighetslag som LSS ska vara.
logga Liberalerna
Liberalerna

Inledningsvis samma kriterier som lagens intentioner innebär idag, givet att man får ordning på behovsbedömningarna. Vi har hela tiden påpekat att en huvudmannaskapsförändring utan en ordentlig genomgång av behovsbedömningarna inte ska genomföras.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
JA. Vi anser att man behöver se över om dagens system säkerställer jämlika villkor och om det av rättssäkerhets- eller jämlikhetsskäl behövs en tydligare reglering i socialtjänstlagen. Vi verkar därför för en helhetsöversyn av systemet med personligt ombud i syfte att säkerställa jämlika och rättssäkra villkor för målgruppen.
logga Moderaterna
Moderaterna
Den grundläggande utgångspunkten är att samhället ska sträva efter normalisering och integrering av personer med funktionsnedsättningar som de viktigaste funktionshinderspolitiska målsättningarna. Den enskilde individen med berättigade behov av personlig assistans ska ha rätt till integritet och inte behöva uppleva sig kontrollerad av assistansanordnaren.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Ja, vi vill få till ett mer mänskligt regelverk för bedömning av rätten till assistans. Kristdemokraternas förslag om att alla hjälpmoment av samtliga grundläggande behov är en del i detta.

logga sdSverigedemokraterna

Ett första och viktigt steg i den personliga assistansen är att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet och inte delas upp i integritetsnära eller inte. Behovsprövningen måste utgå från en helhetsbedömning där det framgår tydligt från början vad som ska räknas in och inte tolkas från gång till gång. Ett behov är ett behov och ska räknas i sin helhet.

5. Vill ni införa fler grundläggande behov i personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Ett antal viktiga förändrar genomförs från 2023. Utöver det har vi för närvarande inga ytterligare förslag.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

En av grundtankarna med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som personer utan funktionsnedsättning att få leva det liv som de vill leva. Det är en rättighet som sträcker sig långt utöver rätten att få hjälp med dusch, påklädning och liknande. Vi vill se till att den personliga assistansen verkligen fungerar som den fri- och rättighetsreform som den är tänkt att vara.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Det är väldigt bra med de förändringarna som fattas beslut om inom kort - schablonavdraget för föräldraansvaret, det nya grundläggande behovet förebyggande stöd och kvalificerade aktiverings och motiveringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Liksom förslaget om stärkt rätt för personlig assistans vid egenvård.

Om det finns viktiga aspekter som bör höra till de grundläggande behoven och inte fångas in av det som vi redan sagt är vi beredda att titta på detta.

logga Liberalerna
Liberalerna
Antingen skall alla behov ses som grundläggande eller så ska man ta bort begreppet helt och hållet menar vi.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
JA. I en överenskommelse med regeringen som slöts 2019 var vi pådrivande i att få till den lagändring som nu genomförts om att andning och sondmatning är grundläggande behov. Vidare stödjer vi de förslag om stärkt rätt till personlig assistans som presenterades i en utredning våren 2021.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna har i riksdagen bifallit förslaget att det ska införas ett nytt grundläggande behov i LSS. Behovet gäller stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Hjälpbehov som avser sådant stöd ska vara assistansgrundande i sin helhet.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, Kristdemokraterna har under lång tid föreslagit att utövande av föräldraskap och att arbetet bör vara grundläggande behov.
logga sdSverigedemokraterna Det bästa vore om behov ses som behov och inte delas upp i grundläggande eller inte utan att man ser till det faktiska behovet av stöd oavsett och får det stöd som behövs för att kunna delta i samhället och leva ett liv som andra.


6. Vill ni se åtgärder mot hur Försäkringskassan driver in återkrav av assistansersättning?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Vi har inga förslag i dagsläget. Men vi ser ett behov av att se över regelverket för omprövning av personlig assistans och därmed också Försäkringskassans regler för återkrav.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. Det är inte rimligt att återkrav för enorma kostnader kan utföras retroaktivt. Den godtyckliga grund som återkrav kan utföras på måste stoppas och det ska alltid finnas en tillgänglig och rättssäker process för att kunna överklaga.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi tycker inte det är rimligt att en person kan få en helt annan bedömning i efterhand och bli återbetalningsskyldig. Det ska inte kunna gälla retroaktivt. Människor ska inte behöva vara oroliga för en framtida annan bedömning, det är helt orimligt. Tyvärr finns det de som bedriver rent brottslig verksamhet, men det är något helt annat. Vi anser också övergripande att försäkringskassan behöver ha en mycket mer stödjande roll än i dag.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, å ena sidan behövs krafttag mot kriminalitet och fusk å andra sidan behövs det krafttag mot försäkringskassan. Det är inte rimligt att en och samma myndighet står för prövning av ansökan, beslut, utbetalning, indragning, dom över enskilda, återkrav och strafföreläggande i form av näringsförbud. Vi vill se en uppdelning av uppdragen.

Det Liberala kravet är att det behövs en LSS-inspektion, precis som vi har en Skolinspektion. Det handlar om människors möjligheter till att leva sina liv. Det handlar om människors rättigheter och rättssäkerhet det handlar om att stoppa stöld av våra värdefulla skattepengar.

LSS-inspektionens verksamhet skall bestå av flera olika delar. Det övergripande målet skall vara att bidra till att personer med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och kunna leva som andra.

LSS-inspektionen skall ha två huvuduppdrag - två fokus: Inspektionen skall för det första ta tillvara den enskilde insatsberättigades rättigheter gentemot myndigheterna. Detta sker bl a genom kvalitetstillsyn och kvalitetsuppföljning av verksamheterna oavsett driftsform, genom en allmän rättshjälp för råd och stöd samt juridiskt bistånd vid överklagningar och liknande. Inspektionen skall för det andra stoppa kriminalitet och fusk genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och lagförs. Inspektionen skall ta över samtliga dessa funktioner från Försäkringskassan och beivra alla former av fusk och oegentligheter med fokus på utförare och inte rättighetsbärare.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Försäkringskassan måste stärka sina bedömningar så att grunden som man beviljar assistans utifrån, är rättssäker och ett beslut man kan lita på. En felaktig bedömning av Försäkringskassan får inte slå tillbaka på assistansanordnaren. Rättssäkra bedömningar med ordentliga underlag är dessutom grunden för att stävja fusk och kriminalitet.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna föreslår att regeringen ska ge i uppdrag att se över om nuvarande regelverk och villkor gällande återbetalningskrav ligger på en rimlig och skälig nivå. Detta kräver väl avvägda bedömningar mellan å ena sidan krav på att täppa alla luckor för att kunna fuska och begå brott i syfte att använda skattebetalarnas resurser på ett bedrägligt sätt och å andra sidan att systemet ska var rättssäkert och förutsägbart för den enskilde utföraren av personlig assistans. Därutöver och kanske viktigast av allt att den enskilde individen med behov av personlig assistans ska ha rätt till integritet och inte behöva uppleva sig kontrollerad av assistansanordnaren.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Ja, det måste vara en rättssäker bedömning av vad återkraven baseras på. En seriös assistansanordnare måste kunna lita på att ett myndighetsbeslut är korrekt och att de således kan utföra assistans i enlighet med beslutet utan risk för att flera år senare drabbas av återkrav. När det gäller omprövning och återkrav utifrån väsentligt ändrade förhållanden har vi föreslagit att termen ska ändras till väsentligt ändrade behov. Detta för att betona och säkerställa att det är assistansbehovet och inte förhållandet i sig som ska vara skäl till omprövning. Idag känner människor sig tvingade att avstå från att flytta hemifrån, studera, ta arbete på annan ort, bli sambo, gifta sig och skaffa barn då dessa förändringar i livet anses vara väsentligt ändrade förhållanden och kan föranleda en omprövning av rätten till assistans. Detta trots att det faktiska behovet av assistans inte behöver vara förändrat. Det är ovärdigt att människor hindras från att göra livsval som personer utan funktionsnedsättning kan ta för givna.

logga sdSverigedemokraterna Det måste till en översyn av försäkringskassans arbete generellt på området. det har blivit en ohållbar situation med återbetalningskrav så långt som tio år tillbaka i tiden. Det borde finnas preskriptionstid för hur långt tillbaka man kan gå när det inte rör sig om uppenbart och konstaterat fusk. Besluten måste kvalitetssäkras och vi vill se en LSS-inspektion som enbart sysslar med frågor som är kopplade till LSS. Inspektionen bör ha i uppdrag att hantera all tillsyn, säkerställa att den enskildes rättigheter tillvaratas och arbeta för att stoppa kriminaliteten bland assistansutövarna.
Det som sker nu måste stoppas.

7. Vill ni ta bort den övre åldersgränsen på 65 år, för att beviljas personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Personlig assistans ska styras efter behov, inte ålder. Vi anser att åldersgränsen behöver ses över.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi tycker det är rimligt att den ses över.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, Livet skall kunna levas hela livet.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi är öppna för att se över möjligheten till personlig assistans även efter 65 år. Det kan finnas både för- och nackdelar med det. Vi vill därför att frågan ses över i en utredning.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna förespråkar att dagens regelverk bibehålls d.v.s. att personer mellan 0 och 64 år kan ansöka om och beviljas assistansersättning. Detta innebär i sin tur att individer som har fyllt 65 år kan få behålla sin redan beslutade och beviljade assistansersättning.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har lagt förslag på att utreda förutsättningarna för möjligheten att beviljas assistans efter 65 år om det är funktionsnedsättningar som inte är kopplade till normalt åldrande.

logga sdSverigedemokraterna

Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Frågan man måste ställa sig är om det är rimligt att ha en övre åldersgräns för mänskliga rättigheter?
Vi menar att assistans skall ges utifrån behov och inte ålder om nedsättningen inte är typiskt åldersrelaterad så bör insatsen personligassistans kunna ges.

8. Ska tvåårsomprövningarna i assistansersättning införas igen, eller bör de ersättas av något annat?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Nej, de ska inte återinföras. Men vi ser ett behov av att se över regelverket för omprövning av personlig assistans
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Tvåårsomprövningar ska inte införas. De fyller ingen bra funktion alls, mer än att ge ännu fler människor avslag. Vid ett förstatligande ska kommunala assistansbeslut flyttas över oförändrade.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi tycker man behöver utreda denna fråga, och i nära samverkan med organisationer för de som berörs. Det var bra att de togs bort, men det är å andra sidan inte bra som det är nu heller eftersom ansvaret nu har förskjutits på ett olyckligt sätt. Det har smugit sig in en potentiell misstänksamhet som är allt annat än bra och det skapar en stor oro för den enskilde.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, de skall bort permanent. De skall ersättas av avstämningssamtal som skall vara till för den enskildes trygghet så att hen har det som behövs.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
NEJ. Att tvåårsomprövningarna stoppades är bra och Centerpartiet vill heller inte införa dem igen. De bedömningar som Försäkringskassan gör måste vara rättssäkra och tilliten till myndigheten måste stärkas. Den utveckling som har skett med
omprövningar, frysning av utbetalningar o.s.v. är förödande både för den assistansberättigade och de seriösa assistansbolagen och något vi måste komma till rätta med.
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej. Moderaterna har inga förslag att återinföra tvåårsomprövningar.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Vi Kristdemokrater anser att omprövningarna inte ska återinföras förrän nödvändiga lagändringar har gjorts som säkerställer att samtliga grundläggande behov anses vara assistansgrundande i sin helhet. Vi ser därtill inte någon anledning till att det ska finnas rutinmässiga och obligatoriska nya bedömningar för alla personer vartannat år. Det finns personer som det dessvärre inte kommer att vara någon skillnad eller förbättring avseende deras behov av assistans. Dessa personer och deras anhöriga ska inte behöva känna oro inför en omprövning av rädsla att de ska förlora eller få neddragning av sin assistans. Vi anser därför att omprövningar ska fokusera på att säkerställa att assistansen håller en god kvalitet och tillgodoser behoven i enlighet med intentionen i LSS. Omprövningarna bör vidare ske med individuella intervall bedömda utifrån behov kopplat till var och ens unika situation. Vi anser därtill att behoven inte behöver omprövas från grunden, utan bara om de har förändrats. Detta eftersom att tvåårsomprövningarna i den form som de tillämpades före det tillfälliga stoppet 2018 kunde innebära att en persons beslut om personkretstillhörighet förändrades.

logga sdSverigedemokraterna
Absolut inte införas igen utan att nödvändiga lagändringar har gjorts som säkerställer att samtliga grundläggande behov anses vara assistansgrundande i sin helhet.
Vi vill också se ett system där vissa undantag kan göras och att dessa fall inte ska omprövas från grunden, utan bara utifrån de förändringar som skett.

9. Finns det en gräns för hur mycket kostnaderna för personlig assistans får öka, om behoven ökar?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Nej, det finns ingen fastlagd gräns. Anslagen som finns i statens budget är en bedömning av vad utgifterna beräknas bli. Eftersom LSS är en rättighetslagstiftning är det rätten till assistans som är avgörande.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Nej. Vi måste frångå det nuvarande kostnadsfokuset och i stället utgå ifrån människors faktiska behov.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej, det ska vara behoven som styr. Det är också viktigt att kontinuerligt utveckla, både habilitering och rehabilitering, samt bra hjälpmedel och se till att människor verkligen får tillgång till dessa för så stor självständighet som möjligt.
logga Liberalerna
Liberalerna

Nej, egentligen inte. Det är behoven som skall tillgodoses. Det är en billig insats oavsett vilka andra insatser man jämför med.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
NEJ. Det finns inget tak för kostnaden för personlig assistans och vi vill heller inte införa något. LSS är en rättighetslagstiftning och en frihetsreform som slår fast att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska garanteras goda levnadsvillkor, dvs. kunna leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar. Assistansen ska anpassas utifrån detta.
logga Moderaterna
Moderaterna
Kostnaderna för personlig assistans ska hanteras på samma sätt som alla andra budgetfrågor.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är viktigt att se på kostnaden för den personliga assistansen i det totala samhällsekonomiska perspektivet. Den som behöver assistans för att klara vardagen har ju behoven kvar även om rätten till assistans dras in. Det finns inga ekonomiska vinster när minskningar av assistans leder till sämre stöd för personer i behov av hjälp och i vissa fall till och med till dyrare totala samhällskostnader
logga sdSverigedemokraterna Nej, ett behov är ett behov och skall tillgodoses, samtidigt är det orimligt att satsa pengar i gott syfte så länge kranen till fusk står öppen. Det måste till en tydlig plan för hur uppenbart fusk skall stävjas utan att hederliga assistansanvändare drabbas.

10. Vill ni införa fler kontrollåtgärder för att minska fusk inom assistansersättning?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Det är viktigt att det fusk som finns inom lagen täpps till. Vi utesluter inte kontrollåtgärder men de måste vara proportionerliga. Inspektionen för socialförsäkring (ISF) har ett uppdrag att granska vilka rättsliga möjligheter, befogenheter och hinder som Försäkringskassan har för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning. De ska redovisa sitt uppdrag i höst.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Fusk ska inte tolereras, samtidigt som kontrollåtgärder inte får gå ut över de som har rätt till assistans. Det stora problemet gällande förlorade skattemedel är snarare att stora koncerner kan ta ut vinster på människors rättigheter, det ska inte vara möjligt.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det ska vara rätt sorts kontroll för att inte misstänkliggöra personer som är i behov av assistans. Exakt vilka kontroller som bör göras och hur har vi inte närmare specificerat. Vi tror att det är angeläget att komma fram till en utformning tillsammans med organisationer som företräder människor i behov, och kanske även fokusgrupper - för att fånga in rätt sätt att göra detta på.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, men inte av Försäkringskassan. Dom skall tillse att deras egna interna processer är rättssäkra och skänker medborgaren trygghet och stabilitet.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
JA. Vi vill att all typ av fusk och utnyttjande bekämpas. Sverige har allvarliga problem med missbruk av arbetstillstånd, särskilt inom den personliga assistansen. Centerpartiet vill bland annat införa en ny lag som gör det lättare att avslå en ansökan om arbetstillstånd när syftet kan anses vara ett annat än arbete, till exempel för att utnyttja välfärdssystemet.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja. Det är helt nödvändigt att vidta fler åtgärder för att kunna komma tillrätta med det systematiska fusk och bedrägerier som kriminella individer utför. De begår brott och lurar till sig assistansersättning som de inte är berättigade till. Det drabbar alla andra skötsamma individer som är noggranna och följer alla lagar och regelverk som rör den personliga assistansen. Moderaterna föreslår bl.a. att förändrad lagstiftning och regelverk, samt att förbättrad uppföljning och tillsyn av assistansverksamheten. Allt oupptäckt fusk är förlorade skattekronor. Resurser som istället kunde ha använts till att utveckla välfärden för alla med verkliga behov av assistans. Vi överväger vidare att införa stopp för all arbetskraftsinvandring av personliga assistenter och att det ska krävas permanent uppehållstillstånd för att kunna ansöka om personlig assistans. Vidare föreslår vi införande av generell tillståndsplikt oavsett driftsform, tydliga krav på och prövning av ägare och ledning i välfärden, t.ex. inom insatsen personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, vi kan inte tillåta att kriminella utnyttjar välfärdssystemen som en bankomat, det undergräver allmänhetens förtroende för en livsavgörande reform. Vi föreslår bland annat att det ska vara en utbetalande myndighet istället för dagens system med flera myndigheter, en upprensning av sekretessregler mellan myndigheter, samt skärpta straff för bidragsbrott. En person som har varit inblandad i organiserad brottslighet inom exempelvis assistansen, ska heller inte heller kunna starta ett nytt företag inom välfärdsbranschen.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi behöver en lagstiftning och en styrning som underlättar arbetet för de myndigheter som arbetar med denna komplicerade brottslighet, inte tvärtom. Det handlar om en lagstiftning som underlättar informationsutbyte och som tillåter att sekretesshandlingar kan utbytas.

11. Ska personlig assistans utökas till fler grupper, tex synskadade eller psykiskt funktionshindrade?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Från 2023 kommer rätten till personlig assistans att utökas genom reformen stärkt assistans. Det innebär bland annat att vissa personer med psykisk funktionsnedsättning kommer att få utökad rätt till personlig assistans. Med den nya lagstiftningen beräknas uppemot 2 000 personer ytterligare får rätt till personlig assistans. Utöver det har vi för närvarande inga ytterligare förslag på utökning.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Genom beslut i kommuner och förvaltningsdomstolar har gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet bitvis berövats sin rörelsefrihet då de regelmässigt nekas ledsagning enligt LSS. Insatsen ledsagning behöver förtydligas för att bättre täcka behoven och säkra rätten till stöd för gravt synskadade, blinda och personer med dövblindhet.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det är frågor som behöver ses över, se även fråga 5.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, vi vill på sikt se en helt ny, modern LSS med fler typer av insatser som riktar sig till fler personer och med större flexibilitet mellan insatserna.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi delar slutsatserna i den utredning som nyligen lades fram att utöka möjligheten till inträde i den personliga assistansen genom att formulera fler grundläggande behov.
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej. Vi har för närvarande inga sådana förslag.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
När det gäller personer som är blinda eller har grav synnedsättning är det vad jag förstår främst LSS-insatsen ledsagning som efterfrågas snarare än personlig assistans. Men eftersom de flesta inom målgruppen kan äta, klä på sig, gå på toaletten själva etc så blir synskadade ofta utestänga från personkretstillhörigheten som krävs för att ha rätt till LSS-insatser. Detta är något vi vill se över då ledsagning är avgörande för att personer med grav synnedsättning, eller som är blinda, är beroende av ledsagning för att få kunna röra sig fritt i samhället.
logga sdSverigedemokraterna Vår utgångspunkt är att ett behov av stöd alltid skall tillgodoses med den insats som ger individen bästa förutsättning att leva sitt liv som andra och vara delaktig i samhället. Det behövs en större helhetssyn i frågorna kopplade till LSS och assistans, där individen står i fokus.

12. Vill ni utöka rätten till personlig assistans vid assistansberättigades sjukhusvistelse?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Redan idag får merparten av dem som ansöker om personlig assistans vid sjukhusvistelse detta. Vi har i dagsläget inga förslag om att utöka detta.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Personer med funktionsnedsättning kan vara i behov av personlig assistans vid sjukhusvistelse, vilket exempelvis kan vara individuellt stöd som enbart den personliga assistenten har kunskap om. Vi är öppna för att utveckla ett sådant förslag.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det finns skäl att titta närmare på hur det fungerar i dagsläget, det ska ju vara möjligt om det finns särskilda skäl. Här är det angeläget både att få en bild från de assistansberättigade och från sjukvården av hur det fungerar i praktiken. Samtidigt viktigt att när sjukvården är så pressad som den är, att den enskildes behov inte kommer i kläm. Det finns ju helt klart en risk.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, vi är mycket kritiska till att regeringen strukit det förslaget i ”Stärkt assistans”

logga Centerpartiet
Centerpartiet
I dagsläget kan personlig assistans vid sjukhusvistelse endast sökas efter att
patienten är färdigbehandlad vilket leder till att patienter med snabbt framåtskridande diagnoser avlider innan assistansen beviljas. Vi tycker att detta borde åtgärdas och är öppna för att utreda den frågan vidare.
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej. Vi har för närvarande inga sådana förslag.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, för den enskilde är det viktigt att behoven som inte är vårdrelaterade kan tillgodoses även under sjukhusvistelse men det är också viktigt att resurserna inom vården nyttjas på bästa sätt, dvs till vård och behandling relaterat till sjukdomen som kräver sjukhusvård
logga sdSverigedemokraterna
Absolut, det är en fråga vi drivit länge och kommer fortsätta att kämpa för.


13. Med hur mycket vill ni räkna upp assistansersättningens timbelopp varje år?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Man behöver se över regelverket för hur schablonersättningen sätts och räknas upp i takt med pris- och löneökningar. Det behövs en hållbar modell för uppräkning av schablonen. Sedan är det är viktigt att säkerställa att de pengar som avsätts till assistansen kommer den assistansberättigade till godo.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Uppräckning bör åtminstone vara i nivå med löneökningarna. Branschen personlig assistans är speciell eftersom nivån på intäkterna sätts av staten men lönen för personliga assistenter regleras i avtal på arbetsmarknaden. Att schablonersättningen motsvarar den allmänna löneutvecklingen är helt rimligt, främst för de små assistansanordnare. Samtidigt kan de stora koncernerna vid en höjning ta ut mer vinst i stället. Vi anser att grundproblemet är att det går att ta ut vinster på människors rättigheter. Vi skulle därför vilja se en differentierad lösning, just för att uppräkningen för de mindre anordnarna inte ska vara för låg.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi har inte sagt något konkret belopp. Det är viktigt att nivån är sådan att seriösa aktörer som tar ansvar för att anställa tillräckligt erfaren och kompetent personal, som avsätter medel till handledning och utbildning ska kunna göra det.
logga Liberalerna
Liberalerna
3,5% i tre år, därefter knyta höjningen till index för löner och kostnader i liknade branscher.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi har inga skarpa förslag om nivåer, men det är viktigt att assistansersättningens
timbelopp följer pris- och löneutvecklingen.
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi har för närvarande inga förslag att höja uppräkningen av assistansersättningens timbelopp utöver det vi lade fram i det gemensamma budgetförslaget med KD och SD och som låg på samma nivå som regeringens förslag.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

För innevarande budget har vi föreslagit att timbeloppet ska räknas upp med 2,2%, dvs i nivå med avtalsenlig löneökning. Det är angeläget att komma bort ifrån den ryckighet som blir när timbeloppet regleras via regeringens budget ett år i taget. Vi har därför förslagit att en indexbaserad ökning ska utredas som en del i att hitta formerna för en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för assistansersättningen. Det är nödvändigt för att säkerställa att seriösa arbetsgivare med kollektivavtal ska kunna bedriva personlig assistans med kvalitet och erbjuda attraktiva arbetsvillkor.

logga sdSverigedemokraterna

Vi är det parti som satsat mest på att höja schablonersättningen över tid. Det är problematiskt att ersättningen genom åren inte räknas upp i takt med övriga kostnads- och löneökningar. Långsiktiga förutsättningar måste skapas och därför menar vi att en fastställd årlig höjning av schablonen motsvarande kostnads- och löneutvecklingen som ett minimum är befogad.


14. Vill ni begränsa hur mycket anhöriga kan arbeta som personliga assistenter?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Vi har inga sådana förslag i dag. Det finns både fördelar och nackdelar med att ha anhöriga som assistenter. Det är viktigt att möjligheten finns att arbeta som personlig assistent till en nära anhörig, samtidigt måste individens rätt att leva ett självständigt liv värnas.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Det går emot rättighetsprincipen att anhöriga ska tvingas arbeta för att möta behovet en person med funktionsnedsättning har. Personlig assistans ska innebära en lättare och mer värdig tillvaro att leva som andra utifrån sina livsvillkor, snarare än att det ska behövas utvecklas till ett jobb för anhöriga.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej - däremot är det självklart ofta viktigt att försöka hitta andra lösningar. Att få behålla sin integritet i förhållande till förälder är t ex ofta viktigt för barn i tonåren, men kan även spela in i andra åldrar. Och det är värdefullt att anhöriga också ska få vara “bara anhöriga”, och att den assistansberättigade får ha kontakt med sina anhöriga på det sättet. Men det finns också situationer där det är oerhört värdefullt att just anhöriga kan vara assistenter. Med självklar kunskap, vilket kan ge mycket stor trygghet för den enskilde. Det måste helt enkelt vara upp till den enskilde att ha den valfriheten och under förutsättning att den anhörige är beredd att ta på sig uppdraget.
logga Liberalerna
Liberalerna
Nej egentligen inte. Vi kan tänka oss en begränsning i att anhöriga/närstående inte skall vara de enda i assistentkretsen kring den enskilde.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet tycker det är viktigt att individen har möjlighet att välja sin personliga assistent.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna värnar om individens rätt till valfrihet gällande personlig assistans. När LSS-lagstiftningen och assistansersättning infördes var det redan från början möjligt att driva verksamheten i privat regi och det fanns konkurrens mellan olika aktörer och utförare. Valfrihet är således en viktig del av assistansreformen och det var från start en tydlig rätt för den enskilde att få välja personlig assistent samt när, hur och var assistansen ska utföras.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Vi har inte några sådana förslag i nuläget, men det är viktigt att den assistansberättigade tillsammans med anhöriga hittar en lösning som passar bäst för just deras livssituation. För många blir den anhörige en flexibel lösning som skapar en privat sfär med trygghet vid intima och känsliga situationer. Anhöriga utför också ofta betydligt mer assistans än de får betalt för då det måste ha jour och hoppa in om andra assistenter exempelvis blir sjuka. Det är därför viktigt att balansera så att den anhörige inte behöver ta mer ansvar än de vill samt har kraft och ork för. Lika viktigt är det att unga ges möjlighet till personliga utveckling och frigörelse ifrån sina föräldrar i takt med stigande ålder och mognad genom att utomstående assistenter är involverade. Avslutningsvis är det angeläget att det finns en transparens och insyn för att förhindra att organisade brottslingar utnyttjar systemet med anhöriga som assistenter i syfte att på felaktiga grunder kunna ta del av assistansersättning.

logga sdSverigedemokraterna Det finns både problematik och fördelar med anhöriga som assistenter men vi föreslår ingen begränsning.

15. Var bör gränsen gå för att kunna beviljas personlig assistans, vid svenskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller bosättning i Sverige?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Som i dag. Du ska vara försäkrad i Sverige, och ingå i det svenska sjukförsäkringssystemet.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Det bör inte finnas någon sådan gräns för att kunna beviljas personlig assistans i Sverige. Människors behov ska alltid styra.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi vill inte på något sätt försämra de regler som gäller idag. Det måste räcka precis som i dag att vara bosatt i Sverige, genom ett tillfälligt uppehållstillstånd. Med tanke på att dessa nu blivit regel vore det orimligt med något annat. Men det är också viktigt att se på hur situationen ser ut för de som faller utanför dagens regler.
logga Liberalerna
Liberalerna

Vi vill se en ordning där den som är bosatt i Sverige har rätt till PA, men fram till att permanent uppehållstillstånd är beviljat så ska man vara hänvisad till kommunen eller särskilt auktoriserad anordnare som leverantör.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vår utgångspunkt är att behovet av stöd ska avgöras utifrån individuella behov.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna anser att det ska krävas att man som individ har ett permanent uppehållstillstånd. Det handlar om att det finns ett omfattande behov av att få bukt på och helt stoppa den organiserade brottsligheten kring assistansersättning, samt fusk och överutnyttjande som missbrukar avsikten med assistansreformen. Befintliga domar och rättsfall gällande fusk och bedrägerier visar att det finns en klar övervikt av utlandsfödda eller personer med utlandsfödda föräldrar.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi har inte för avsikt att föreslå förändringar av nuvarande lagstiftning som ger en person med uppehållstillstånd och är folkbokförd rätt till personlig assistans. Däremot är vi angelägna om att sätta stopp för den s.k. brukarimporten där assistansbolag hittar familjer med barn som har en funktionsnedsättning i syfte att tillskansa sig pengar från den gemensamma välfärden. Ett konstruerat behov av arbetskraft, där arbetstillståndet är beroende av en anhörigs vårdbehov.
logga sdSverigedemokraterna
Det är en intressant fråga som vi arbetar med just nu men har i dagsläget inte tagit ställning just vad gäller personlig assistans.

16. Övriga kommentarer

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
-
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
I Sverige har rättighetsperspektivet urvattnats. Kunskapen om FN:s konventionen och vilka skyldigheter som finns från samhällets sida är fortsatt låg. Konventionen används inte som underlag för beslut i domstolar eller hos myndigheter och personer med funktionsnedsättning saknar generellt förutsättningar att hävda och utkräva sina rättigheter. Vänsterpartiet anser att konventionen ska ligga till grund för de beslut som tas och inte åsidosattas av annan lagstiftning.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Möjligheten att komma in på arbetsmarknaden måste kraftigt förbättras för personer med funktionsnedsättning. Statistiken visar fortfarande på stor ojämlikhet, vilket vi anser är oacceptabelt. Här finns en outnyttjad potential i många människors kompetens. Regioner och kommuner måste gå före och visa vägen för näringslivet.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behöver få i uppdrag att ge ett förbättrat och fördjupat stöd till personer med olika grad av funktionsnedsättning för att komma ut på arbetsmarknaden. Här ingår även en snabbare och bättre tillgång till arbetshjälpmedel. Ingen ska behöva vara arbetslös för att rätt hjälpmedel inte kommer användaren till del.

logga Liberalerna
Liberalerna
-
logga Centerpartiet
Centerpartiet
-
logga Moderaterna
Moderaterna
Det finns stora behov och möjligheter att kunna utveckla den viktiga frihetsreform som personlig assistans är. Moderaterna värnar om att alla människor med funktionsnedsättningar som har rätt till stöd inom LSS ska få det. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och ansvarstagande. Därtill en rimlig avvägning mellan ytterligare åtgärder inom personlig assistans och övrigt stöd inom LSS. Lagstiftningen ska vara rättssäker, tydlig, överblickbar, trygg och långsiktig. Lagar och regelverk ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Jag vill betona att vi Kristdemokrater välkomnar de initiativ som har tagits för att stärka rätten till assistans när det gäller till exempel avsmalnat föräldraansvar. Det är något vi har kämpat för under lång tid. Men dessvärre finns det brister i regeringens förslag. Enligt förslaget ska föräldraansvaret för tonåringar vara en timme per dygn. Det kan bli problematiskt för exempelvis de ungdomar som går på ett riksgymnasium och inte bor hemma. Har man behov av assistans dygnet runt är det en timme som saknas, och vad gör man då när föräldrarna inte är i närheten och kan hoppa in och täcka upp? I familjer med barn som har omfattande funktionsnedsättningar är vardagen oerhört tuff. Då kan det som anser vara ett normalt föräldraansvar vara så övermäktigt att man inte orkar med allt runt omkring. Vid dessa typer av situationer skulle vi vilja se någon form av ventil där det i undantagsfall kan finnas skäl att inte tillämpa bestämmelsen om föräldraavdrag.

När det gäller regeringens förslag som ska stärka rätten till assistans för personer som har en psykisk funktionsnedsättning ser vi en risk för att människor riskerar att förlora sin rätt till assistans om de - tack vara stöd av personlig assistans - har minskat frekvensen av utåtagerande beteende. Vi har därför föreslagit att hänsyn måste tas vid omprövningar utifrån att ett minskat antal faktiska episoder eller incidenter som riskerar att den enskilde fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom, kan ha minskat tack vare insatsen personlig assistans. Vi har också föreslagit att förebyggande insatser i syfte att minska risken för att farliga situationer uppstår ska vara assistansgrundande.

Att S-regeringen återigen presenterar förslag som inte är helt genomtänkta utifrån den assistansberättigades behov och perspektiv tillsammans med socialministerns uttalande om att regeringen inte kommer verkställa riksdagens vilja angående att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet belyser behovet av en ny regering. Det krävs en borgerlig regering med ett starkt inslag av kristdemokraterna för att återupprätta rätten till assistans.

logga sd
Sverigedemokraterna
-

Jämför hur mycket partierna lade på assistansersättning för budgetåret 2022

logga sd
Sverigedemokraterna
logga Liberalerna
Liberalerna
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
logga Moderaterna
Moderaterna

Länkar till partiernas hemsidor

Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet


Skicka sidan till: