När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?

KlockaDen 1 okt införs skärpt tillämpning av dygnsvila som påverkar möjligheten att tex arbeta dygnspass. Men det dröjer innan det börjar gälla för de personliga assistenter som omfattas av kollektivavtal. Assistanskoll intervjuar de tre stora arbetsgivarorganisationerna.

Arbetsgivarorganisationer som besvarar frågorna

Per Östlund
Per Östlund
arbetsrättsexpert
Vårdföretagarna
Jasmina Hollander
Jasmina Helander
biträdande förhandlingschef
Fremia
Jeanette Hedberg
Jeanette Hedberg
förhandlingschef
SKR

8 frågor

(Klicka på frågorna och du kommer till svaren)

  1. Sker det förändringar i arbetstidsreglerna för era personliga assistenter 1 okt 2023, tex i möjlighet att arbeta dygnspass?
  2. När börjar de nya reglerna utifrån EU-kommissionens krav på skärpt tillämpning av dygnsvila gälla för era personliga assistenter?
  3. Hur länge kommer era personliga assistenter kunna arbeta dygnspass både med och utan inkluderad jourtid vilket ju förekommer idag med sk rygg till ryggpass?
  4. Ser du någon risk att Försäkringskassan kan kräva återkrav för att de anser att personliga assistenter redan från 1 okt ska följa det skärpta direktivet om dygnsvila?
  5. Hur långa arbetspass kommer era personliga assistenter kunna arbeta inklusive och exklusive jourtid när de nya reglerna börjar tillämpas i ert kollektivavtal?
  6. Vilka undantag från en skärpt tillämpning av regler av reglerna för dygnsvila kommer att kunna göras för personliga assistenter i ert kollektivavtal?
  7. Vad krävs för att göra undantag i ert kollektivavtal?
  8. Är det något du vill tillägga?

1. Sker det förändringar i arbetstidsreglerna för era personliga assistenter 1 okt 2023, tex i möjlighet att arbeta dygnspass?

Vårdföretagarna Nej, vi har precis påbörjat förhandlingarna kring hur våra avtal ska anpassas och vi är överens om att nya regler tidigast ska gälla i våra avtal från den 1 augusti 2024.
Fremia Nej, vi har inlett förhandlingar kring hur avtalet ska anpassas och är överens om att om
justeringar i nuvarande kollektivavtal görs, att det sker från 1 september 2024.
SKR Nej, reglerna för personliga assistenter ändras först den 1 februari 2024. Till dess gäller de nuvarande reglerna.

2. När börjar de nya reglerna utifrån EU-kommissionens krav på skärpt tillämpning av dygnsvila att gälla för era personliga assistenter?

Vårdföretagarna Som sagt tidigast från 1 aug 2024, vi ska vara klara med förhandlingarna den 31 oktober i år. Då får vi se vad reglerna innebär.
Fremia Vid eventuell justering av villkor, sker det tidigast från 1 september 2024.
SKR De nya reglerna börjar gälla den 1 feb 2024. Reglerna innebär i korthet att reglerna om 11 timmars dygnsvila förstärks och att möjligheterna till undantag begränsas.

3. Hur länge kommer personliga assistenter då kunna arbeta dygnspass både med och utan inkluderad jourtid vilket ju förekommer idag med sk rygg till ryggpass?

Vårdföretagarna Till 1 augusti 2024, vårt kollektivavtal gäller på samma sätt som tidigare fram tills dess.
Fremia Kollektivavtalet gäller fram till dess att vi gör justeringar, dvs till den 1 september 2024.
SKR Man kan arbeta enligt de nuvarande reglerna fram till den 1 feb.

4. Ser du någon risk att Försäkringskassan kan kräva återkrav för att de anser att personliga assistenter redan från 1 okt ska följa det skärpta direktivet om dygnsvila?

Vårdföretagarna Nej, därför att det som gäller enligt SKRs avtal från 1 oktober inte gäller hos oss. Det är dessutom inget skärpt EU-direktiv, utan det är dess tillämpning som ändrats i SKRs avtal. Vår anpassning kommer att påverka vår tillämpning från 1 augusti 2024 vilket vi är överens om med alla våra motparter. Det vore konstigt om Försäkringskassan plötsligt skulle ifrångå arbetsmarknadens spelregler.
Fremia Skyldigheten att följa SKR:s överenskommelse per 1 oktober respektive 1 februari gäller
kommuner och regioner, inte våra medlemmar. Försäkringskassan kan inte utgå från att
det sker villkorsförändringar för alla verksamheter när vi som arbetsmarknadens parter
äger frågan kring just villkorsförändringar.
SKR Det finns ingen skyldighet att följa de nya reglerna förrän de träder i kraft.

5. Hur långa arbetspass kommer personliga assistenter att kunna arbeta inklusive och ej inklusive jourtid när de nya reglerna börjar tillämpas i ert kollektivavtal?

Vårdföretagarna

Enligt grundregeln får ordinarie arbetspass högst vara 13 timmar/dygn och varje arbetspass ska alterneras med minst 11 timmars dygnsvila. Sedan får vi se vilka undantag vi kan ha och hur de ska tillämpas.

Fremia Det återstår att se utifrån vad vi kommer överens om i våra förhandlingar. Oavsett måste vi
förhålla oss till direktivet och tillhörande praxis.
SKR Enligt huvudregeln kan arbetsgivaren förlägga ordinarie arbetstid upp till som mest 13 timmar under en 24-timmarsperiod. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar. Arbetsgivaren kan dock besluta att den sammanlagda arbetstiden får vara högst 24 timmar om det är nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter som följer av lag samt att inga andra rimliga åtgärder står till buds.

6. Vilka undantag från en skärpt tillämpning av regler av reglerna för dygnsvila kommer att kunna göras för personliga assistenter i ert kollektivavtal?

Vårdföretagarna

Vi hoppas att vi trots skärpta regler kan ta hänsyn tas till LSS-lagstiftningen och brukarnas behov av kontinuitet.

Fremia Vi måste kunna ta hänsyn till LSS-lagstiftningen i det vi kommer fram till under
förhandlingarna. Det är vår utgångspunkt.
SKR Undantag kan göras vid planerad förläggning och vid oförutsedda händelser vid särskilda skäl. Det har vidare överenskommits att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Arbetsgivaren kan besluta om att förlägga arbetet i kombination med jour i upp till 24 timmar. Möjligheten syftar till att den som har rätt att få assistans inte ska få sin rätt inskränkt på grund av bestämmelserna om dygnsvila. En situation som kan kräva en sådan förläggning är exempelvis när den enskilde planerar en resa eller aktivitet där avlösning mellan personliga assistenter inte är möjlig eller rimlig. Den totala tiden av förlagd ordinarie arbetstid och jour får dock inte överskrida 24 timmar. Därefter måste vila förläggas.

7. Vad krävs för att göra undantag i ert kollektivavtal?

Vårdföretagarna

Vi ska vara klara med förhandlingarna den 31 oktober i år. Då får vi se vad reglerna innebär.

Fremia Förhandlingarna ska vara avslutade den 15 november och får då se vad vi kommit fram till.
SKR

Att det är nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter som följer av lag samt att inga andra rimliga åtgärder står till buds.


8. Är det något du vill tillägga?

Vårdföretagarna Jag hoppas att våra förhandlingar kan bedrivas i en konstruktiv anda så att vi kan hitta så bra och enkla lösningar som möjligt.
Fremia Vår utgångspunkt och ambition är att hitta en lösning som gör att våra medlemmar kan
fortsätta bedriva personlig assistans samtidigt som vi följer lagstiftningen vi har att förhålla
oss till-
SKR

-

Skicka sidan till: