Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"

Om Försäkringskassan eller en kommun lämnar ut kontaktuppgifter till assistansberättigade avslöjas personens hälsotillstånd. Det är ett allvarligt sekretessbrott, enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Att lämna ut kontaktuppgifter innebär att hälsotillståndet röjs

Tomas SundbergOm Försäkringskassan eller en kommun lämnar ut sekretessbelagda uppgifter utan den assistansberättigades samtycke kan de enligt Tomas Sundberg dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § i Brottsbalken (BrB).
- När någon begär att få ta del av uppgifter från en myndighet som Försäkringskassan, måste myndigheten alltid göra en bedömning av om det föreligger något hinder att lämna ut uppgifterna enligt bestämmelserna i Sekretesslagen (1980:100) där 7 kap. 7 § är tillämplig i socialförsäkringsärenden.
Vid en prövning bedöms uppgiftens karaktär, dvs. om uppgiften är av sådan art att ett utlämnande kan medföra skada för den försäkrade eller någon närstående till honom eller henne. Utgångspunkten för bedömningen är den berörda personens egen upplevelse, enligt Tomas Sundberg.
- Identitetsuppgifter som namn, personnummer, civilstånd, samt adress och yrke är normalt sett harmlösa. Däremot är hälsouppgifterav sådan karaktär att de normalt är känsliga och därför omfattas av sekretess. Om Försäkringskassan eller en kommun lämnar ut adressuppgifter röjer man att personerna är assistansberättigade, tillhör en av personkretsarna i LSS, och därigenom röjs hälsotillståndet.

Olämpligt även om den assistansberättigades hälsotillstånd är känt

Om den som begär att få ut uppgifterna redan känner till de assistansberättigades hälsotillstånd och begäran då enbart avser adressuppgifterna görs bedömningen från en annan utgångspunkt, enligt Tomas Sundberg.
- Här kan det vara nödvändigt att höra efter med den som begär uppgifterna vad de ska användas till. Om de ska användas för att anordnaren ska ringa runt till assistansberättigade för att marknadsföra sig eller försöka få dem att byta anordnare, kan det inte uteslutas att detta kan upplevas som obehagligt för den enskilde. Då kan det antas vara till men för henne eller honom. Även i dessa fall bör Försäkringskassan neka att lämna ut sådana uppgifter.

Om uppgifter lämnats ut bör den assistansberättigade meddela Försäkringskassan

Om uppgifterna har lämnats ut har antingen en sekretessprövning genomförts och resulterat i att man kommit fram till att uppgifterna inte är sekretessbelagda eller så har uppgifterna ändå lämnats ut.
- I det fallet är en eventuell skada redan skedd. De som i sådant fall anser att ett sekretessbrott har begåtts måste i så fall meddela Försäkringskassan detta, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2009-06-09

Vidare läsning

Sekretesslagen (1980:100) 7 kap. 4 och 7 § behandlar tystnadsplikt

Brottsbalken 20 kap 3 § behandlar tystnadspliktbrott

LSS, lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 29 § behandlar tystnadsplikt


Skicka sidan till: