Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Tillsätt en kriskommission för personlig assistans”

Bengt EliassonDet är inte acceptabelt att antalet assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023, vilket Försäkringskassan förutspår, säger Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson för funktionshinderfrågor.
– Rättspraxisen och Försäkringskassans tolkning av densamma måste snabbutredas och åtgärdas.

Liberalerna kräver att kriskommissionen tillsätts snabbt med uppdraget att under en kort arbetstid göra en översyn av var de största problemen finns, säger Bengt Eliasson.
– Kommissionen ska göra en snabbanalys och lägga fram förslag som i ett kort perspektiv stoppar de avslag och neddragningar som nu sker. Det kan även bli fråga om tillfälliga åtgärder.
Vilka bör sitta i kommissionen och vem ska välja ut dem?
– Det blir regeringens sak att utse både vem och ge direktiv. Jag hoppas dock att de söker dialog om det.

Minskning till 2023 inte acceptabel

Antalet assistansberättigade minskar månad för månad och 77 % av alla förstagångsansökningar får avslag. Försäkringskassan har just meddelat att antalet assistansberättigade bedöms fortsätta minska till slutet av 2023. Det är inte acceptabelt och är en utveckling som måste vändas med både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder, säger Bengt Eliasson.
– En del kommer sjösättandet av utredningen ”stärkt assistans” att lösa, men det omfattar inte allt och tar tid. Det behövs även snabba åtgärder.
Vad behövs det snabba åtgärder mot?
– Det är en kombination av hård rättspraxis och Försäkringskassans arbetssätt och uttolkning av rättspraxis som skapar de akuta problemen. Kriskommissionen behövs för att stoppa detta. Därefter behövs ett större och längre arbete för att lösa problemen mer permanent.

Helt emot lagstiftarens syfte och mening

Bengt Eliasson har reagerat på flera fall som varit uppe i media, tex ett fall där DN rapporterat om hur assistansen dragits in för MS-sjuka Agneta Frimodig, ett i hans i ögon orimligt och obegripligt beslut.
– En kvinna med en progredierande sjukdom som har haft assistans i många år där behovet snarare ökat än minskat förlorar allt och hänvisas till hemtjänst. Det är helt emot lagstiftarens syfte och mening enligt min tolkning. Det gör mig väldigt upprörd.

”märkligt att de vill utreda sitt eget agerande”

Försäkringskassans har just föreslagit ett tilläggsdirektiv till huvudmannaskaps–utredningen att utreda omprövningarna, med motivet att de blivit för omfattande och skapar oro. Bengt Eliasson tycker det är märkligt att Försäkringskassan nu vill utreda sitt eget agerande.
– Det är deras uttolkning av rättspraxis som är problemet. Jag menar att de själva kan ändra sina handläggningsrutiner och instruktioner.

Tilläggsdirektiv även om behovsbedömningarna

Bengt Eliasson välkomnar dock att huvudmannaskapsutredningen utreder omprövningarna, vilket skulle kunna kombineras med en kriskommission. Han vill att huvudmannaskapsutredningen även får tilläggsdirektiv att utreda behovsbedömningarna av personlig assistans, idag är bara integritetsnära delar av grundläggande behov grund för att beviljas assistansersättning.
– Om man inte får till en förändring av behovsbedömningarna kan man inte genomföra ett förstatligande av personlig assistans vilket är utredningens huvudsyfte. Det vore en katastrof för de assistansberättigade.

Schablonbeloppet bör höjas med löne- och prisindex

Bengt Eliasson anser att Försäkringskassans omprövningar och kommunala tidsbegränsningar av beslut av personlig assistans måste stoppas permanent.
– Vi anser att dessa ska ersättas av avstämningsmöten på de assistansberättigades villkor där behoven stäms av om de ökat eller om allt fungerar bra.
Behöver nivån på schablonbeloppet höjas?
– Ja, Vi har lagt in en höjning med 3,5% varje år de kommande åren, därefter vill vi knyta schablonbeloppet till löne- och prisindex.

Positiv till differentiering av schablonen

ISFs har föreslagit att låta professorn Tommy Andersson utveckla en matematisk modell som ska ersätta dagens schablonbelopp med flera olika timbelopp samt låta artificiell intelligens räkna ut prisnivån på enskilda assistansberättigades assistanstimmar. Bengt Eliasson är försiktigt positiv.
– Jag kan tycka att det är en bra tanke. Liberalerna är inne på lite samma tanke, dvs en differentiering efter behovet av schablonen. Jag kan inte säga att ISF:s tankar är helt rätt, men det är en intressant väg som kan vara bra att titta på.
Anna Barsk Holmbom är rädd att en sådan matematisk modell blir för medicinsk
– Det är en farhåga som måste tas på största allvar. Det måste finnas fler indikationer än medicinska i ett framtida system. Ett assistansbehov består ju av så otroligt mycket mer, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson intervjuades av Kenneth Westberg 2022–02–14

Skicka sidan till: