Statskontoret publicerar rapporten "Försäkringskassans handläggning av assistansersättning"

I rapporten Försäkringskassans handläggning av assistansersättning ger Statskontoret en mängd förslag för att motverka felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Exempel på förslag är att undantaget att lämna in tidsredovisningar ska avskaffas, att läkarintyg bör skrivas i en av Försäkringskassan utarbetad mall, mer tid bör läggas på kontroll av tidsredovisningar och ett nära samarbete med polisen bör upprättas, eventuellt liknande den sk Hallandsmodellen.

Sammanfattning av förslag och kritik i rapporten

 • Utredning av assistansersättning ska vid nyansökningar alltid innebära ett personligt möte mellan handläggare och sökande, även vid tvåårsomprövningar. Vid tvåårsomprövningar bör riktlinjer för mötesformer utarbetas.
 • Försäkringskassan bör utarbeta en mall för medicinska intyg som lämnas vid ansökan eller omprövning av assistansersättning, så att läkare besvarar på samma frågor.
 • Försäkringskassan bör fortsätta arbetet med att utveckla individuella kvalitativa mål för handläggare och handläggarnas utbildning och fortbildning bör byggas ut och utvecklas..
 • Det finns önskemål hos handläggarna att få tydligare riktlinjer för hur olika begrepp ska tolkas i bedömningarna av assistansersättning, exempelvis de grundläggande behoven"hjälp som förutsätter ingående kunskaper om brukaren" och "behov av hjälp med kommunikation"
 • Misstankar om felaktigheter i ansökningar och tidsredovisningar följs inte alltid upp, mer tid bör satsas på kontrollinsatser.
 • Åtgärder bör vidtas för säkrare attesteringar av utbetalningar, eftersom handläggarnas attesteringsregler inte alltid följs.
 • Handläggarna bör få mer tid till efterkontroll av tidsredovisningar och avräkningar av assistanstid för att se om redovisad assistanstid verkligen utförts. Statskontoret anser att risken för felaktigheter är störst när föräldrar och anhöriga arbetar som assistenter.
 • Försäkringskassan ska koncentrera kontrollerna av tidredovisningar, räkningar och hanteringen av utbetalningar av assistansersättning till vissa orter.
 • Möjligheten att ge brukarna undantag från tidredovisningar bör avskaffas.
 • Personer som söker assistansersättning bör få mer information om rättigheter och skyldigheter, exempelvis vilket stöd som ryms i personlig assistans.
 • Försäkringskassan bör ha ett nära samarbete med polisen för att motverka felaktiga utbetalningar av assistansersättning, den sk Hallandsmodellen bör följas upp för att eventuellt ligga till grund för en modell för samarbete.

Vidare läsning

Statskontorets rapport: Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

Statskontorets pressmeddelande om rapporten


Skicka sidan till: