Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

riksdagenKristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill agera för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Liberalerna vill ha en utredning som återupprättar LSS. En socialdemokrat och sex moderater motionerar om förbättringar i assistans. Det är tyst från Centern och Miljöpartiet.

Nedan korta sammanfattningar av de riksdagsmotioner som berör personlig assistans.

Partimotioner som vill reformera LSS

Kristdemokraterna vill att samtliga grundläggande behov (inte bara andning och sondmatning) ska vara assistansgrundande i sin helhet, en lagändring om detta skulle kunna införas redan 1 juli 2020. De vill återupprätta rätten till assistans för det grundläggande behovet kommunikation. De vill införa ett statligt huvudmannaskap för assistansersättningen. Schablonbeloppet ska räknas upp mer än idag och med 2,2 % 2020.

Vänsterpartiet kritiserar den hårdare rättstillämpningen sedan 2009 via olika förvaltningsrättsdomar. V kräver att en utredning tillsätts med syfte att återställa rättstillämpningen till hur den vara före 2009, särskilt begreppet integritetsnära delar måste försvinna menar V.

Sverigedemokraterna vill återställa LSS till hur det var före den förändrade rättspraxisen sedan 2009 och därefter ska alla som drabbats få sin ska prövad igen. Personkretsarna ska utgå från behov istället för diagnoser. Insatserna i LSS ska inte standardiseras utan beviljas individuellt. Schablonbeloppet ska följa löneutvecklingen. Assistans ska i större utsträckning beviljas under sjukhusvistelse.

Liberalerna vill värna LSS på kort sikt genom rätt till assistans för sondmatning, andning, egenvård och utredning av stärkt rätt till assistans för tillsyn och avsmalnat föräldraansvar samt utreda huvudmannaskapet. På lång sikt vill L ha en bred utredning som återupprättar LSS, personkretsarna ska utgå från behov istället för diagnoser. L vill utreda en modell med behovsanpassad, differentierad assistansersättning byggd på brukarens individuella behov.

Enskilda ledamöter som vill reformera LSS

Moderaterna Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint vill att alla prejudicerande domar efter 2007 upphävs så att många av de som blivit av med sin assistans får tillbaka den. Grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Personlig assistans ska ha statligt huvudmannaskap och beviljas från 2 tim grundläggande behov/vecka. Schablonbeloppet ska höjas i takt med löneutvecklingen. Antalet timmar skall anpassas efter det reella/faktiska behov den assistansberättigade har. Nyanlända utan svenskt medborgarskap ska inte utan vidare beviljas personlig assistans.

Moderaterna Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Marta Obminska och Lars Beckman kritiserar att Försäkringskassan fick i uppdrag att minska antalet timmar i assistansersättningen och kräver att LSS återställs.

Moderaten Lars Beckman kritiserar de kraftiga neddragningarna inom LSS/personlig assistans där bara drygt en av tio nybeviljas assistansersättning. Han vill värna LSS och rätten att välja utförare.


Alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet

Sverigedemokraterna vill att samtliga moment i samtliga grundläggande behov ska räknas som integritetsnära och ge rätt till personlig assistans.

Kristdemokraterna vill samtliga grundläggande behov ska inkluderas i regeringens lagförslag om att all tid för andning/sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Vänsterpartiet vill att alla moment i alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. En utredning bör tillsättas för att säkra detta.

Behålla assistans i skola/daglig verksamhet

Moderaterna Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg vill att man ska kunna behålla personlig assistans i skola och daglig verksamhet.

Rättssäkerhet genom ny bedömning

Moderaten Lotta Olsson vill att beslut om personlig assistans bör kunna överklagas till en person med högre omvårdnadskompetens eller medicinsk kompetens.

Sverigedemokraten Carina Ståhl Herrstedt vill beslut om assistansersättning ska kunna omprövas av medicinsk- eller högre omvårdnadskompetens utan att behöva gå via domstol.

FN-konventionen och 65-årsgränsen

Socialdemokraten Thomas Hammarberg kräver åtgärder för att fullt ut implementera funktionsrättskonventionens principer och normer i svensk lagstiftning. Rättshjälp till enskilda med funktionsnedsättning behöver förbättras. Personlig assistans ska kunna beviljas efter 65 år.

Liberalerna vill utreda vad det skulle innebära mänskligt och samhällsekonomiskt med en ändring av 65-årsgränsen för att beviljas personlig assistans.


Kontroll av assistansersättning

Moderaten Edward Riedl vill se över möjligheterna att skärpa kontrollerna i fråga om assistansersättning.

Lista över motionerna

Partimotioner som vill reformera LSS

Funktionsrätt – för allas rätt till deltagande och mening
Motion 2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

En värdig och medmänsklig funktionshinderspolitik
Motion 2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Återupprätta LSS
Motion 2019/20:216 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Liberal funktionshinderspolitik
Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L)


Enskilda ledamöter som vill reformera LSS

En funktionell personlig assistans
Motion 2019/20:2399 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning
Motion 2019/20:2221 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

LSS och rätten att välja utförare
Motion 2019/20:2222 av Lars Beckman (M)


Alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet

med anledning av prop. 2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning
Motion 2019/20:360 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning
Motion 2019/20:147 av Pia Steensland m.fl. (KD)

med anledning av prop. 2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning
Motion 2019/20:202 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Behålla assistans i skola/daglig verksamhet

Medföljande av personlig assistent till skola och daglig verksamhet
Motion 2019/20:2225 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)


Rättssäkerhet genom ny bedömning

Ärenden om att bevilja personlig assistent bör kunna få en ”second opinion”
Motion 2019/20:1518 av Lotta Olsson (M)

Ny medicinsk bedömning för assistansberättigade
Motion 2019/20:3292 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

FN-konventionen och 65-årsgränsen

Respekt för den internationella funktionsrättskonventionen
Motion 2019/20:2332 av Thomas Hammarberg (S)

Politik för årsrika
Motion 2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Kontroll av assistansersättning

Kontroll i fråga om assistansersättning
Motion 2019/20:3002 av Edward Riedl (M)

Skicka sidan till: