IVO föreslår åtgärder mot oseriösa assistansanordnare

IVO-pressbildIVO, Inspektionen för vård och omsorg, har i ett regeringsuppdraget Förslag till åtgärder gällande oseriösa assistansanordnare gett förslag på åtgärder för att upptäcka och förebygga kriminalitet.

Förslag från IVO

  • Möjlighet att dela uppgifter med myndigheter: IVO bör omfattas av lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet mot viss organiserad brottslighet, LUS. Skulle innebära att IVO kan få information av och ge information till följande myndigheter som omfattas av LUS: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket och Tullverket.
  • Åtkomst till brottsregister och uppgifter från Polisen: IVO bör ges direktåtkomst till belastnings- och misstankeregister. Anmälningsplikt för Polismyndigheten bör även införas i LSS. Innebär att IVO får tillgång till belastnings o misstankeregister. Att Polismyndigheten ska underrätta IVO om personer som är delgivna brottsmisstanke, om åtal är väckt eller om anmälan om brott är nedlagt.
  • Utökad anmälningsskyldighet: Anmälningsskyldigheten i 10 § andra stycket LSS-förordningen (1993:1090) bör utökas till att omfatta start och förändringar av verksamhet. När anmälningsskyldigheten inte följs bör IVO få lagstadgad möjlighet att förelägga tillståndshavaren att åtgärda bristen. IVO bör även få rätt att återkalla tillstånd som inte utnyttjas.
  • Åtgärder mot verksamheter utan tillstånd: IVO vill kunna förbjuda samt i vissa fall med Polismyndighetens hjälp genomföra inspektioner av verksamheter som bedrivs utan att tillstånd har meddelats för verksamheten.
  • Stoppa utbetalning till assistansberättigade som anlitar anordnare utan tillstånd: Försäkringskassan och kommuner bör få möjlighet att stoppa utbetalning av assistansersättning till brukare som anlitat anordnare utan tillstånd från IVO, genom en författningsändring i 51 kap. 16 § SFB (2010:110) och i 9 d § LSS.
  • Åtkomst till uppgifter om avslag på arbetstillstånd: Migrationsverket bör (i utlänningslagen 2005:716) få en skyldighet att till IVO anmäla avslag på ansökningar om arbetstillstånd hos assistansanordnare på grund av misstänkta skenanställningar, falska arbetsintyg eller andra oegentligheter.
  • Åtkomst till skattekonton: Sekretessbrytande bestämmelse gentemot Skatteverket bör införas i förordningen (2001:588) så att IVO kan få tillgång till uppgifter om enskildas skattekonton. Innebär att IVO i tillståndsprövningen kan se betalningsuppmaningar, betalningskrav, utdrag som visar underskott, beslut och redovisning av arbetsgivaravgifter och moms samt inkomstdeklaration, kontrolluppgifter, revision, förelägganden och företrädaransvar.
  • Försäkringskassan bör kunna få uppgifter om tex personliga assistenter: Försäkringskassan bör genom en författningsändring i 110 kap. 14 § SFB (2010:110) kunna hämta uppgifter om andra än den försäkrade. IVO nämner tex kontoutdrag från personliga assistenter för att kontrollera vart de befunnit sig.
  • Mer tillsyn av assistansberättigade som anordnar sin egen assistans. IVO säger sig ha sett att vårdnadshavare eller legala företrädare anmäler assistansberättigade som egna arbetsgivare efter att de av IVO ansetts olämpliga att bedriva assistans. De sägs även finns företag som sköter så mycket av assistansen för den egna arbetsgivaren att de i praktiken fungerar som en assistansanordnare även om de inte har tillstånd. Oseriösa företag kan enligt IVO i båda dessa fall fortsätta ha hand om assistansen när den assistansberättigade är egen arbetsgivare.

Rapport från IVO: Förslag till åtgärder gällande oseriösa assistansanordnare

Skicka sidan till: