Zeinab Ghailan, VD, Din Assistans, - "Vi har avtal om att utföra assistans till personer som har SoL-insatser"

Tre kunder på Din assistans får idag personlig assistans enligt målen i LSS, trots att de i grunden har beslut på insatser enligt SoL, Socialtjänstlagen. Dessa kunder saknar dock den lagstadgade rätt till insatsen som LSS garanterar.

Villkoren för kunder med SoL- beslut

Zeinab Ghailan berättar att man har avtal med tre mindre kommuner, avtalen är inte tidsbegränsade och de SoL-insatser som personerna har som grund är "hemtjänst i assistansliknande form","ledsagarservice" och "personlig assistans" enligt SoL. Kommunerna har själva tagit initiativ till att låta en privat utförare träda in och drivkraften är enligt Zeinab Ghailan att separera verkställandet av insatsen från beslutsfattandet i kommunen och att samma kvalitet som i LSS ska ges.
- Kommunen har låtit kunden välja en privat utförare som då valt att teckna avtal med oss. Eftersom det bara handlar om enstaka kunder har kommunen inte behövt göra en upphandling.
Vilka typer av funktionsnedsättningar handlar det om?
- En person har omfattande hjälpbehov, där har kommunen beviljat personlig assistans enligt SoL eftersom personen var äldre än 65 år. I ett annat fall är det en person som inte har sådana hjälpbehov som berättigar till personlig assistans enligt LSS men som behöver vissa punktinsatser, där är det nu möjligt att få timmarna utförda i enlighet med målen för LSS.

Ingen skillnad i utförande, men skillnad i rätt till insatsen

Utförandet av insatsen är enligt Zeinab Ghailan sker på samma sätt som för de kunder som har assistans via LSS, det görs ingen skillnad mellan kunderna.
- Vi har avtalat med kommunerna om att insatsen ska utföras enligt målen i LSS och att vi verkställer insatserna i samråd med kunden. En viktig skillnad för kunden är dock att kommunen kan säga upp avtalet.
De här kunderna har alltså ingen lagstadgad rätt till insatsen som i LSS?
- Det stämmer, kommunen ger de här kunderna möjlighet att välja en annan utförare.
Inom hur lång tidsperiod kan de här kunderna fördela sina timmar?
- Kunderna är beviljade timmar per vecka eller månad, om timmarna inte verkställs kan de inte flyttas till nästa månad. Om det finns ett tillfälligt utökat behov får kunden ansöka om utökade insatser vilket då utreds och beslutas av kommunen.

Ekonomisk ersättning och framtidsutsikter

Enligt Zeinab Ghailan får Din Assistans i samtliga tre fall samma ersättning som schablonbeloppet för assistansersättning, idag 247 kr/timme. Hon anser att de ekonomiska villkoren är fördelaktiga för kommunerna.
- Kommunen får mer kontroll och förutsägbarhet på kostnaderna eftersom vi utför ett fastställt antal timmar, de har inga andra kostnader i anslutning till uppdraget.
Zeinab Ghailan tror att detta är en växande marknad efterhand som LOV införs i allt fler kommuner.
- Det kan också bli vanligare om den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" införs, särskilt om den får ett tak på fyrtio timmar. Då blir LOV mer aktuellt ute i kommunerna och de kompletterande SoL - insatser som behövs på grund av 40-timmarsgränsen kommer också att omfattas av LOV.
Hur ser du på skillnaden i LSS och SoL, den suddas ju ut lite här?
- Jag tycker det vore en positiv utveckling om personer med funktionsnedsättningar som får stöd via SoL tillförsäkras "goda levnadsvillkor" på samma sätt som i LSS. LSS-kommittén har omnämnt detta i slutbetänkandet, vilket är bra för att säkra kvalitativa insatser för samtliga medborgare oavsett vilken lagstiftning som är tillämplig.

Stödinsatsers kontinuitet borde inte få brytas av ny lagstiftning

Zeinab Ghailan anser att kommunerna borde samordna sina bedömningar oavsett om LSS eller SoL är tillämplig, och se till hela behovet oavsett vilken lagstiftning som gäller. Stödinsatser borde inte heller få försämras vid ny lagstiftning eller nya bedömningsgrunder menar hon.
- Om personlig assistans enligt LSS ersätts med den föreslagna insatsen Personlig service med boendestöd, måste kontinuitet i insatserna säkerställas och den enskilde bör ges möjlighet att bibehålla sin valfrihet och självbestämmande.
Det kanske inte är självklart..
- Nej, det har tyvärr inte alltid varit fallet när Försäkringskassan infört nya bedömningsgrunder för assistans. Då har insatser ibland tagits bort utan att kommunen gett motsvarande stöd efteråt, säger Zeinab Ghailan.

Zeinab Ghailan intervjuades av Kenneth Westberg 2009-07-09

Vidare läsning

Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"


Skicka sidan till: