Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län - "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"

Tierps kommun fick kritik för sina riktlinjer för personlig assistans vid Länsstyrelsens tillsyn i februari 2007. Assistansbeslut tidsbegränsades alltid och assistenternas arbetsuppgifter reglerades till stor del. I februari 2008 antog Tierps kommun nya riktlinjer som Maria Knight anser inte längre är begränsande och som även ger en grund för kvalitet. Peter Nyberg, Ordförande i utskottet för arbete och omsorg i Tierps kommun kommenterar även bytet av LSS-riktlinjerna.

TEMA- Kommuner som assistansanordnare

50 procent av de assistansberättigade (april 2009) har kommunen som assistansanordnare. Kritik har framförts om att kommunal assistans ofta inte är brukarstyrd på samma sätt som i privata företag/kooperativ.

 1. Lars-Erik Gotthard, Länsstyrelsen Västra Götaland - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade" 2008-08-27
 2. Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens" 2008-06-17
  Kommunal assistansverksamhet kan enligt Konkurrensverket gynnas gentemot privata alternativ om inte kommunens kostnader redovisas öppet och transparent.
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser" 2008-10-10
  Enligt Ulla Clevnert, utredare vid Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, kan begränsande kommunala riktlinjer ibland bero på att det saknas kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser.
 4. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt" 2008-11-04
  Skillnaden mellan "Goda levnadsvillkor" och "Skälig levnadsnivå" måste klargöras menar SKL, som är mycket kritisk till Länsstyrelsernas kritik mot kommunernas riktlinjer för assistans.
 5. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län- "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning" 2008-11-05
  Tierps kommun fick kritik för sina riktlinjer för personlig assistans vid Länsstyrelsens tillsyn i februari 2007. I februari 2008 antog Tierps kommun nya riktlinjer som Maria Knight anser inte längre är begränsande och som även ger en grund för kvalitet. Peter Nyberg, Ordförande i utskottet för arbete och omsorg i Tierps kommun kommenterar även bytet av LSS-riktlinjerna.
 6. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar" 2008-12-11
  Lagstiftarens tanke med "goda levnadsvillkor" är enligt Mathias Blomberg, att personen ska leva ett så normalt liv som möjligt och utgångspunkten ska vara individens ambitioner och mål.
 7. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop" 2008-12-15
  Folkpartisterna Maria Lundqvist Brömster och Linnea Darell är kritiska till hur SKL (Sveriges kommuner och Landsting) ser på personliga assistenters arbetsuppgifter. Om "goda levnadsvillkor" ska uppnås kan inte assistenternas arbetsuppgifter regleras alltför mycket , menar de.
 8. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning" 2009-07-15
  Det är fel av Gotlands kommun att säga att ensamstående assistansberättigade inte kan få hjälp att sköta mer än två rum och kök och att trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel aldrig får utföras av assistenter. Det säger Brittmarie Fagerlund, socialkonsulent på Länsstyrelsen Gotlands län.

Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län, om de gamla LSS-riktlinjerna i Tierps kommun

I en tillsynsrapport i februari 2007 riktades kritik mot att riktlinjerna i detalj beskrev vad som ska och inte ska ingå i assistansen, exempelvis fick inte assistenterna handla balar av toalett/hushållspapper eller läskedrycksbackar. De fick inte heller klippa gräs eller skotta snö. Maria Knight är Socialkonsulent vid Länsstyrelsen i Uppsala län och var den som höll i tillsynsrapporten. Hon menar att trädgårdsskötsel eller snöskottning är något en assistansberättigad ska kunna få hjälp med om han/hon bor i en villa.
- Ja, är det så att du har varit trädgårdsmästare och drabbas av sjukdom och största passionen är trädgård, då är det viktigt att du kan rekrytera assistenter som i någon mening kan dela intresset. De kanske kan finnas en tanke att när man blir gammal och orkeslös så får man skaffa hjälp med sådana saker, men assistans kan inte jämställas med att bli gammal och skröplig, när du har assistans är du mitt i livet och ska kunna leva som andra.
Vart anser du att gränsen går för vad en assistent kan göra?

- Att bygga hus eller lägga om tak kan ifrågasättas. Samtidigt tror jag inte det går att ha en gräns med vattentäta skott, men den ska i vilket fall som helst inte gå vid att köpa hem balar med toalettpapper eller läskedrycksbackar, att kunna storhandla är en del av ett normalt liv.
En annan sak som kritiserades i rapporten är att personlig assistans inte kunde beviljas i daglig verksamhet, förskola eller skola..

- Just det, det finns inget stöd i lagstiftningen för att göra generella begränsningar om att en beviljad insats alltid utesluter möjligheten till andra insatser.
Maria Knight var även kritisk till begränsningarna i omkostnadsbeloppen för restaurang och konditoribesök vid ledsagning.
- Det talades om att alltid välja det billigaste alternativet, det måste väl finnas en rimlighet i det också så att man inte äter för flera hundra kronor, men summan var så låg att det ofta räckte till dagens lunch.

Maria Knight om de nya LSS-riktlinjerna i Tierp

Tierps kommun antog nya riktlinjer för LSS i februari 2008. Maria Knight är mycket positiv till den förändring som skett.
- Jag anser att de nya riktlinjerna överensstämmer med lagstiftning och föreskrifter. De riktar sig till handläggare och bör kunna vara ett gott stöd vid utredning och bedömning.
Maria Knight tycker det är särskilt positivt med finns föreskrifter som syftar till att skapa en kvalitetsgrund, exempelvis "Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, "Dokumentation vid handläggning och genomförande av insatser och att Lex Sarah kring anmälningsplikt tas upp.
- Vidare trycker riktlinjerna på att en genomförandeplan alltid ska upprättas med den enskilde och då torde en individualiserad insats komma till stånd, säger Maria Knight.

Maria Knight intervjuades av Kenneth Westberg 2008-11-05

Vidare läsning

Tierps tidigare riktlinjer för LSS-insatser PDF

Tierps nuvarande riktlinjer för LSS-insatser PDF

Peter Nyberg, Ordförande i utskottet för arbete och omsorg i Tierps kommun svarar på frågor om kommunens LSS-riktlinjer.

Vad behövs kommunala riktlinjer för och vilka fördelar ser ni med att ha dessa?
- När handläggaren bedömer rätten till insatser enligt LSS är riktlinjen ett hjälpmedel, vilket ökar rättsäkerheten för den enskilde.

Hur kommer det sig att ni tidigare reglerade arbetsuppgifter för assistenterna genom att räkna upp att följande uppgifter inte utfördes: fönsterputsning, storstädning, piskning av mattor, inköp av hushållspapper/toalettpapper i bal läskedrycksbackar, gräsklippning, snöskottning osv.
- Det gjordes i enlighet med dåvarande LSS-riktlinjer.

Hur ser ni idag på kritiken från Länsstyrelsen om att riktlinjer inte får reglera arbetsuppgifterna i personlig assistans, och att detta begränsar den assistansberättigades självbestämmande?
- Det är snart två år sedan kritiken frän Länsstyrelsen kom och Tierps kommun har tagit fasta på kritiken och omarbetat riktlinjerna.

Vilka arbetsuppgifter anser ni att en assistent ska kunna utföra och var går gränsen?
- Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har rätt att få hela hjälpbehovet tillgodosett genom denna insats. Den individuella genomförandeplanen ska upprättas i samråd med den enskilde och/eller dennes anhöriga/närstående samt undertecknas av densamme för godkännande. Planen är en överenskommelse mellan kunden och kommunen, där behov, önskemål och insatser av service, vård och omsorg dokumenteras med utgångspunkt från beställning om insatser samt hur insatserna ska utföras och utvärderas. Den utgör grunden för hur de beviljade insatserna utförs.

Hur ser ni på kritiken från Länsstyrelsen att det inte finns stöd i lagstiftningen för att göra generella begränsningar om att en beviljad insats utesluter möjligheten till andra insatser, i detta fallet att personlig assistans inte beviljas i gruppbostad eller daglig verksamhet?
- Behovet ska tillgodoses genom personal på bostad med särskild service och daglig verksamhet och därför ska personlig assistans normalt inte beviljas på bostad med särskild service eller daglig verksamhet. Detta gäller dock inte för personer som beviljas LASS på daglig verksamhet.

Vilken reglering har ni kring semesterresor för den assistansberättigade?
- Semesterresor verkställs med utgångspunkt från beställning om insatsen samt hur insatserna ska utföras. Den utgör grunden för hur de beviljade insatserna utförs.

Hur kommer det sig att ni tidigare hade omkostnads och ersättningstak i samband med LSS-insatser? I tillsynsrapporten kritiseras att Tierps kommun då satte en gräns på 500 kr/månad för ledsagares omkostnadsbelopp och att restaurangbesök ersattes med högst 60 kr och konditoribesök med högst 30 kr. Hur ser ni på detta idag?
- Ersättning för utlägg i samband med LSS-insatser sker idag efter överenskommelse i varje enskilt fall. Utgångspunkt är kundens behov.

Ni kritiserades tidigare även för att besluten om assistans alltid var tidsbegränsade, hur ser du på detta nu?
- Besluten är inte tidsbegränsade i de nya riktlinjerna

Socialstyrelsen har menat att det ibland saknas kunskap i kommunerna om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser? Tycker du att det stämmer och vad kan det isåfall bero på?
- Nej, vi anser att det finns kunskaper i skillnaden mellan LSS och SoL, säger Peter Nyberg.

Peter Nyberg intervjuades av Kenneth Westberg 2008-11-05Skicka sidan till: