Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens"

Kommunal assistansverksamhet kan enligt Konkurrensverket gynnas gentemot privata alternativ om inte kommunens kostnader redovisas öppet och transparent. Kommunen bör också kompensera privata utförare för momskostnader.

Josefin Nilsson om att kommunala utförare kan ha fördelar genom overheadkostnader

Konkurrensverket arbetar kontinuerligt med konkurrensförbättrande åtgärder. Josefin Nilsson, föredragande på Konkurrensverket har granskat marknader där offentliga och privata aktörer agerar i konkurrens med varandra.
- Vi har sett att när det samtidigt finns både kommunal och privat konkurrensutsatt verksamhet riskerar den kommunala verksamheten att gynnas exempelvis genom att overheadkostnader inte fördelas ut till den konkurrensutsatta verksamheten på ett korrekt sätt.
Det kan enligt Josefin Nilsson vara fallet om kommunen har flera olika verksamheter under samma tak, exempelvis både hemtjänst och assistans och där personalen finns i samma lokaler, kanske med gemensamma chefer och ledningsgrupper.
- Då anser vi att kostnaderna ska fördelas mellan de olika verksamheterna och redovisas av kommunen på ett öppet och transparent sätt. Annars kan assistansverksamheten ta en mindre del av gemensamma kostnader i förhållande till andra verksamheter som inte verkar i konkurrens. Det kan vara fallet även om det inte är avsikten, säger Josefin Nilsson som menar att kommunen även kan ha fördelar genom att ha tillgång till personal från andra verksamheter.
- De kan ha personal som kan gå mellan olika verksamheter, exempelvis att personal från icke konkurrensutsatt hemtjänst vid olika situationer bistår assistenterna med hjälp utan att redovisa detta.

Josefin Nilsson om att kommunala utförare kan ha fördelar i momskostnader

Kommuner och landsting kompenseras genom ett avräkningssystem av staten för den moms de betalar vid köp av momspliktiga varor och tjänster inom vård- och omsorgsverksamhet. Däremot utgår ingen sådan momskompensation till kommunerna när de köper vård och omsorg från privata utförare. Eftersom vård och omsorg inte är momspliktig verksamhet kan inte privata företag dra av sin ingående moms. Den ingående momsen blir därmed en kostnad för de privata utförarna men inte för de offentliga. Detta uppmärksammades i Konkurrensverkets rapport Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg (sid 88) och enligt Josefin Nilsson kompenserar inte alla kommuner privata utförare idag.
- Det börjar uppstå en kännedom om det här problemet och många kommuner har börjat kompensera företag för momsen exempelvis genom ett schablonbelopp på 5-6 procent.
Vad kan det bero på att kommuner ibland lägger ut mer pengar på assistansen än privata företag?
- Det vill jag inte spekulera i, men ofta har den kommunala verksamheten effektiviserats när verksamheten konkurrensutsätts. Jag talade nyligen med företrädare för äldreomsorgen på Gotland som infört kundval och de menade att när de införde kundcheckar så tydliggjordes kostnaderna mycket av detta, säger Josefin Nilsson.

Josefin Nilsson intervjuades av Kenneth Westberg 2008-06-17

Länk: Konkurrensverket

Länk: Öka konsumentnyttan inom vård och omsorg - förslag för konkurrens och ökat företagande, Rapport från Konsumentverket 2007:3


Skicka sidan till: