HFD går på Försäkringskassans linje

ordförandeklubbaEtt tillsynsbehov som har sin grund i epilepsi är inte ett grundläggande behov eftersom det inte har sin grund i en psykisk funktionsnedsättning. Det säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i en ny dom.

Assistansersättningen drogs in

En kvinna med grav psykisk funktionsnedsättning och svår epilepsi fick sin assistansersättning indragen från Försäkringskassan. Hennes tillsynsbehov vid epilepsi ansågs inte vara grundläggande behov och hon hamnade under 20-timmarsgränsen.

Försäkringskassan överklagade upp till HFD

Kvinnan överklagade och förlorade i Förvaltningsrätten, men fick rätt i Kammarrätten. Försäkringskassan överklagade till HFD som nu ger Försäkringskassan rätt i mål nr 3757-18.

Femte grundläggande behovet kan beviljas…

Enligt HFD kan det femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” beviljas vid dels aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att begränsa allvarliga konsekvenser av ett utagerande beteende, dels för kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som krävs för andra grundläggande behov ska kunna tillgodoses.

Men beviljas bara under vissa förutsättningar…

HFD säger samtidigt att det femte grundläggande behovet bara kan beviljas om hjälpen kräver ingående kunskaper om den funktionsnedsatte, är av kvalificerad natur och innebär mer än vägledning, påminnelser och instruktioner. Dessutom måste hjälpen ha sin grund i en psykisk funktionsnedsättning.

Kvinnans ombud hävdade:

På grund av hennes kommunikationssvårigheter måste assistenterna känna henne väl för att kunna uppmärksamma tecken på att ett epileptiskt anfall är förestående. Hon har dessutom ett utagerande och gränslöst beteende som endast kan avvärjas genom ständigt närvarande assistenter som har ingående kunskaper om henne. Hon förstår inte vilka situationer som kan vara farliga. Citat från domen sid 4-5

HFD hävdar:

AA:s behov av tillsyn är föranlett av hennes epilepsi och syftar till att begränsa riskerna för att hon ska skada sig i samband med epileptiska anfall. Tillsynsbehovet har således inte sin grund i hennes psykiska funktionsnedsättning och utgör därmed inte ett grundläggande behov i den mening som uttrycket har i LSS. Citat från domen sid 10


Vidare läsning

Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3757-18

Skicka sidan till: