ISF uppmanar regeringen att ta ställning

Försäkringskassan är skyldig att följa HFD-domarna om egenvård och det femte grundläggande behovet, oavsett om det drabbar enskilda hårt, säger Tomas Agdalen i ISF:s pressmeddelande.
Samtidigt ser ISF otydligheter i rättspraxis och uppmanar regeringen att se om målen för personlig assistans uppfylls eller om det behövs lagändringar.

ISF - Sjukvårdande insatser och personlig assistansRapporten Sjukvårdande insatser och personlig assistans från ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen är gjord på uppdrag av regeringen.

Slutsatser i Rapporten

 • Försäkringskassan uppfattar att det är svårt att få tillräckliga underlag från hälso- och sjukvården som grund för om en åtgärd ska betraktas som egenvård eller inte.
 • I Försäkringskassans handläggning av assistansersättning är gränsdragningen otydlig och svår mellan om en åtgärd ska räknas som stöd som hör till brukarens dagliga liv eller ska räknas som en sjukvårdande åtgärd.
 • Anordnarna skiljer inte på egenvård/sjukvårdande insatser och annan assistans, utan ser assistansersättningen som en finansiering av allt.
 • Det förekommer att assistenter utför sjukvårdande åtgärder utan att vare sig assistenten eller anordnaren vet om det finns en bedömning om egenvård.
 • Försäkringskassans tillämpning av egenvårdsdomen gör att enskilda med stort behov av egenvårdsinsatser riskerar att nekas eller förlora statlig assistansersättning.
 • Försäkringskassans ställningstaganden i bedömningarna bygger inte på lagtexten, utan på domstolspraxis som i sin tur bygger på förarbetsuttalanden till lagtexten.
 • Det finns svåra gränsdragningsproblem mellan egenvård och grundläggande behov, räknas tex sondmatning till egenvård eller grundläggande behovet måltider?
 • En åtgärd som utförs med stöd av en egenvårdsbedömning omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningens ansvars­system. Det innebär att den personliga assistenten kan bli skyldig att betala skadestånd om hon eller han orsakar en sak- eller personskada.

Förslag i rapporten

 • Regeringen bör se över möjligheterna att förenkla bedömningarna och förtydliga ansvaret mellan huvudmännen stat, kommun och sjukvård.
 • Regeringen bör överväga om gällande rättspraxis överensstämmer med målen för personlig assistans. Om inte bör regeringen föreslå lagändringar.
 • Regeringen bör klargöra vilken typ av stöd som i första hand ska ersättas av respektive huvudman.


Vidare läsning

ISF - Sjukvårdande insatser och personlig assistans (2016:16)

Pressmeddelande från ISF om rapporten

SVT – Assistansgranskningen - Försäkringskassan gör rätt – men lagen brister

Skicka sidan till: