Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget”

Kristdemokraterna är ensamma om att öppet försvara minuträkningen vid assistansbedömningar. Moderaterna överväger att slopa assistansen efter 65 år. Socialdemokraterna kritiserar regeringen men agerar inte själva. Smärtgränsen i Folkpartiet är snart nådd. Per Frykman

Per Frykman på Assistansanordnarna har inför valrörelsen och riksdagsvalet den 14 september träffat representanter för riksdagspartierna för att bedöma var de står i frågor om personlig assistans. I en intervju för Assistanskoll berättar han vad som framkommit.

Finns det ett intresse för assistansfrågor?
– Det finns ett intresse, mycket eftersom det pågår många utredningar. Det kom precis en utredning om en assistent ska kunna vara god man. I februari kommer en utredning om hur assistansersättningens timbelopp ska se ut.
En central fråga är enligt Per Frykman om politikerna vill agera mot Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning vilket sedan 2008 gjort att allt färre nybeviljas och att alltfler förlorar sin assistansersättning.
– I oktober kommer en utredning från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som ska visa vad som hänt med de som förlorar sin assistansersättning. En annan aktuell fråga är den ökade kontrollen av assistansanvändare i form av tex minuträknande vid assistansbedömningen vilket många upplever som integritetskränkande.

Kristdemokraterna, KD

Kristdemokraterna är det parti som har Socialdepartementet och ansvarig minister i funktionshinderfrågor är Barn och Äldreminister Maria Larsson. Per Frykman träffade här Anders Andersson i Socialutskottet och fick intrycket att KD både vill försvara reformen och samtidigt klämma åt de fula fiskarna.
– Han kände inte igen sig i beskrivningen att kraven är hårdare i assistansersättning utan säger att KD vill försvara LSS. Samtidigt sade han att folk inte tolererar att ”pengarna rinner genom fingrarna”, och att man för att värna reformen måste acceptera kontroller även för de som inte fuskat. KD var det enda parti som sade sig acceptera minuträkning i bedömningarna av assistansersättning.
Hur såg han på att assistansbedömningarna förändrats på Försäkringskassan?
– Han ville inte uttala sig om det utan ville avvakta utredningen från ISF i oktober.
Kan det vara så att det Finansdepartmentet sätter ramarna och att KD inte har så stor handlingsfrihet?
– Ja, det är ju en offentlig hemlighet att finansen fördelar pengarna och sedan får departementen rätta sig efter det. Jag kan förstå att KD våndas om de administrerar en fråga och har begränsade resurser. Samtidigt har KD en historia i att stödja civilsamhället och familjen och det finns liksom i många andra partier ett vårdtänkande som lever kvar. Det är inte lätt att byta perspektiv från en patient med vårdbehov till en medborgare med rättigheter som ju är tanken i LSS.

Moderaterna, M

Moderaterna är största parti i regeringen och leder bland annat finansdepartementet. Här träffade Per Frykman Margaretha B Kjellin i Socialutskottet.
– Hon lyfte fram moderaternas traditionella spår, fler måste jobba om vi ska ha råd med alla reformer, inklusive LSS.
Vad sade hon om de förändrade bedömningarna av assistansersättning?
– Att man måste vänta på ISF:s rapport i oktober. Samtidigt säger hon att inget politiskt beslut ligger bakom den förändrade praxisen och antydde att regeringen inte är ansvarig för det som sker.
Vad säger hon om att räkna minutrar vid bedömningarna?
– Hon tycker inte om det av integritetsskäl, men vill avvakta rapporten från ISF.

Margaretha B Kjellin öppnade enligt Per Frykman oväntat för att se över 65-årsgränsen och ifrågasatte om personer över 65 verkligen ska få behålla sin assistans.
– Det skulle spara några miljarder och berör ca 10 % av de assistansberättigade.
Har partiet tagit ställning för detta?
– Det vet jag inte men hon uttalade detta som partiföreträdare i funktionshinderfrågor.
Hur motiverade hon det?
– Att behov över 65 ska ses som naturligt åldrande. Här kan man ju invända att det även över 65 är skillnaden stor mellan normalt åldrande och konsekvenser av en funktionsnedsättning. Dessutom vältras kostnader över på kommunerna istället.
Margareta Kjellin tog även upp frågan om läkarintyg vid assistansbedömningar.
– Hon vill att läkare som fuskar ska kunna få indragen legitimation.

Centerpartiet, C

Centern är med i alliansen och regeringen och en träff skedde här med Anders W Jonsson, Ordförande i Socialutskottet.
– Här var det två styrelseledamöter från Assistansanordnarna som träffade honom. Han sade inte så mycket utan lyssnade mest. Han sade dock att det inte finns mer pengar och hämta till LSS och även han hänvisade till utredningen från ISF i oktober. Han sade också att han behövde tid att sätta sig in i reformen och att det är en komplex fråga.
Vad sade han om att man räknar minutrar vid bedömningarna?
– Han passade på den frågan.
När det gäller vinster i välfärden är Centern det parti som vill se minst begränsningar, sedan M och Fp backat och vill ha hårdare krav genom att stoppa riskkapitalföretag som ägare av företag inom vård och omsorg. Per Frykman anser att partiet avvikit från en gammal traditionell Centerlinje med ett starkt socialt engagemang.
– Den nya centerledningen drar istället en lans främst för de företag som är verksamma i branschen. Börje Hörnlund med flera centerpartister har kritiserat Centern just för att de glömt sin historia som rättviseparti.

Folkpartiet, Fp

Per Frykman träffade här Maria Lundqvist Brömster i Socialutskottet. Folkpartiet ingår i alliansregeringen och står officiellt bakom regeringens politik. De är det parti som främst låg bakom LSS-lagstiftningen när den infördes 1994 av den dåvarande borgerliga regeringen via socialministern Bengt Westerberg. I senaste statsbudgeten görs det besparingar på assistansbudgeten på ca en kvarts miljardår de kommande fem åren.
– Maria Lundqvist Brömster sade att det nog blivit ännu mer om inte Fp protesterat.
Hur ser hon på integritetsfrågorna?
– De har oerhört svårt att smälta myndigheternas hembesök och anser att minuträkning vid bedömningarna är integritetskränkande.
Vad ansåg hon om Försäkringskassans hårdare bedömningar?
– De vill agera men inväntar ISF:s rapport i oktober eftersom det är regeringens hållning. Sitter man i en allians är det ett givande och ett tagande.
Per Frykman tror att det kommer ett utspel innan valet om sociala frågor där Fp går tillbaka till sina rötter.
– Riksdagsledamöterna Christer Winbäck och Ulf Nilsson har sagt att de vill se en blocköverskridande överenskommelse efter att ISF-rapporten kommit efter valet i år.
Tror du de har en smärtgräns i regeringsarbetet?
– En del upplever att den har passerats medan andra sväljer detta för att inte äventyra regeringsarbetet. Otåligheten över att rättspraxisen får fortgå är stor.

Socialdemokraterna, S

Socialdemokraterna är största oppositionsparti, och Per Frykman träffade Lena Hallengren, Vice Ordförande i Socialutskottet. Han berättar att hon var klart irriterad över att regeringen skjutit frågan om de förändrade bedömningarna av assistansersättning framför sig i väntan på ISF:s utredning.
– Hon menade att regeringen kan få fram uppgifterna om konsekvenserna för de som förlorar sin assistansersättning på några månader. Hon anser att frågan förhalas av regeringen och att den kan tas upp i Socialutskottet.
Men S har inte lyft frågan i Socialutskottet, hur förklarar hon det?
– Att det är en komplex fråga och att det är regeringens ansvar att driva detta.
Skulle det gå att lyfta frågan i Socialutskottet?
– Ju närmare valet man kommer desto större är sannolikheten att man skulle få en majoritet för att ändra bedömningarna. Å andra sidan ju närmare valet man kommer är sannolikheten mindre att man lägger energi på det eftersom utredningen från ISF är klar i oktober.
Hur ser du på S hållning?
– Risken är att tåget redan gått. De skulle ha agerat tidigare i Socialutskottet.
Varför har de inte gjort det tror du?
– De har inte heller de här pengarna i sin budget.
Sade Lena Hallengren att de vill prioritera detta framöver?
– Nej inte direkt, samtidigt är hon kritisk mot att pengar läggs på skattesänkningar istället för att prioritera behov som dessa. Det är uppenbart att de inte har mer pengar än regeringen och intar en försiktig position.
Hur såg hon på minuträknandet vid bedömningarna?
– Hon tyckte inte om minuträknandet, men hon var samtidigt inte konkret i vad som behöver göras för att ändra på det.
Hade de förändrade bedömningarna kunnat ske under en S-regering tror du?
– Det är ren spekulation, visst hade det kunnat inträffa även under S att rättspraxis förändrats, sedan är frågan hur fort de agerat mot detta.
Per Frykman frågade Lena Hallengren om hon ansåg att läkare skulle kunna straffas för felaktiga intyg men det nappade hon inte på.
– Det var tveksamt hur det skulle kunna göras sade hon. Jag undrar här varför man inte vill agera mer mot läkare, det krävs trots allt läkarintyg för att söka assistansersättning.
Vad tror du det beror på?
– Det är kanske lättare att ge sig på brukare som är mindre resursstarka än att utmana läkare som är välsituerade och organiserade på ett annat sätt.

Vänsterpartiet, V

Vänsterpartiet är det parti som gått ut hårdast i att kritisera de förändrade bedömningarna på Försäkringskassan. De har tagit debatt med Barn och Äldreminister Maria Larsson riksdagen om detta. Per Frykman träffade Eva Olofsson i Socialutskottet.
– Så sent som på deras kongress lyfte de funktionshinderfrågorna, partistyrelseledamoten Veronica Kallander talade om brukarkooperativens betydelse. Det finns en kunskap i V om frågorna och ett ärligt uppsåt här.
Eva Olofsson kritiserar minuträknandet vid bedömningarna mycket hårt och säger att de vill återställa assistansbedömningarna genom att ändra § 9a om grundläggande behov i LSS. Samtidigt är det mycket annat de vill återställa vid ett regeringsskifte fortsätter Per Frykman.
– Assistansen återställs inte per automatik om de får bestämma utan det sker i konkurrens med tex, kultur, skola och bistånd.
Vänsterpartiet vill även ta bort alla privata aktörer som gör vinster i välfärden. Detta är en annan viktig fråga, säger Per Frykman.
– Det behövs tydliga spelregler och oseriösa aktörer behöver tas bort. Samtidigt vore mycket olyckligt om valfriheten begränsas genom att privata företag inte får verka längre, vilket Vänsterpartiet vill. Då blir det bara kommuner och kooperativ kvar.

Miljöpartiet, Mp

Miljöpartiet har också kritiserat de förändrade assistansbedömningarna och talat om en återställning genom att ändra § 9a i LSS. Per Frykman träffade Agneta Luttropp i Socialutskottet.
– De går ut mycket hårt mot minuträknandet och talar om det är integritetskränkande. De vill skynda på återställningen av assistansbedömningarna men kan inte säga hur fort det kan ske i en kommande vänsterregering.
Mp är liksom V mycket irriterade över att det hela tiden kommer förslag med mer kontroll och besparingar bakvägen från regeringen.
– Utredningarna om god man och timbeloppet kan sägas ha sitt ursprung i Billums utredning som föreslog en rad kontrollåtgärder men som enligt oppositionen förkastades i Socialutskottet. Mp menar att regeringen på detta sätt smyger in saker som tidigare förkastats.

Sverigedemokraterna, SD

Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som Assisansanordnarna inte träffat, eftersom de enbart erbjöd telefontid istället för att träffas. Partiet har inte tagit tydlig ställning officiellt i frågan om LSS och personlig assistans och Assistanskoll frågar Per Frykman var han tror att partiet står.
– Det vet jag inte men jag kan konstatera att många med utländsk bakgrund arbetar som assistenter och håller reformen gående. Med tanke på partiets främlingsfientliga grundhållning blir jag orolig för framtiden om de får bestämma vilka som får komma till landet.
Det kan ju uppstå en situation att de blir vågmästare i riksdagen och de andra partierna inte kommer överens, hur ska man då agera?
– Det blir bara spekulationer, men man får hålla ögonen på dem.

Politikerna borde lyssna på Thomas Hammarberg

I april ska regeringen redovisa till FN hur Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Assistansanordnarna har tagit del av text till rapporten, vilken Per Frykman beskriver som en skönmålning.
– De skriver att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 0 till 24 år beviljats assistans enligt LSS de senaste tio åren. De framhäver att personer över 65 år i ökad grad får assistans. Samtidigt skriver de att tolkningen av grundläggande behov förändrats, att det lett till att färre personer får assistans, och att det nu pågår en utredning på ISF om vad förändringen beror på.
Tidigare människorättskommissionären Thomas Hammarberg anser att konventionen inte tillåter att en stat inte kan backa från redan uppnådda rättigheter, vilket han anser skett i de förändrade bedömningarna.
Vad anser du om Thomas Hammarbergs syn?
– Det är ett starkt uttalande som samtliga partier borde tänka över. Thomas Hammarberg har en djup kunskap i de här frågorna. Politikerna i Sverige måste lära sig att vi inte lever isolerade utan måste förhålla oss till de konventioner vi skrivit under, säger per Frykman.

Per Frykman intervjuades av Kenneth Westberg 2014-01-21

Vidare läsning

Riksdagsval 2010 – Vad säger politikerna om personlig assistans?
Se vad partierna sade inför valet 2010

Skicka sidan till: