Riksdagsval 2010 - Välj rätt med Assistanskoll

loggor alla partierPolitiker från alla riksdagspartier säger att personlig assistans är viktig, men hur skiljer sig meningarna om hur den ska se ut? Assistanskoll har inför riksdagsvalet ställt tretton frågor till riksdagspartiernas företrädare.
De som berörs av personlig assistans är en stor väljargrupp, uppemot 70 000 personer jobbar som personliga assistenter åt ca 20 000 assistansanvändare. Assistansberättigade och assistenter har anhöriga och vänner som är engagerade i vad som händer. Totalt handlar det om minst 250 000 personer.


Tretton frågor till riksdagspartierna
(Klicka på på varje fråga och du kommer till partiernas svar)

 1. Ska assistansen förstatligas så att staten blir ensam huvudman och bekostar all assistans?
 2. Ska gränsen för att få Assistansersättning sänkas från dagens 20 timmar grundläggande behov/vecka?
 3. Ska det göras en lagändring i LSS §9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar?
 4. Behövs det ett behovsbedömningsinstrument för personlig assistans som mäter assistanstid i antal minuter för den sökandes aktiviteter per dag?
 5. Ska enbart aktiv tid vara assistansgrundande, dvs tid där assistenten aktivt arbetar men inte väntetider däremellan?
 6. Ska alla assistansberättigade ha rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse?
 7. Ska man även fortsättningsvis få behålla den assistans man har efter att man fyllt 65 år?
 8. Bör även personer som fyllt 65 år kunna få personlig assistans i framtiden?
 9. Ska personer som är synskadade kunna få personlig assistans?
 10. Behöver lagstiftningen förtydligas om att assistans ska vara ett medel för att utöva föräldraansvar och kunna arbeta?
 11. Bör den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" införas?
 12. Bör det finnas en procentsats för hur mycket av assistansersättningen som måste gå till assistentens lönekostnader?
 13. Bör det finnas begränsningar för hur mycket anhöriga arbetar som personliga assistenter jämfört med ickeanhöriga?
 14. Övriga kommentarer från partierna
Partirepresentanter som besvarar frågorna

logga Socialdemokraterna
Social-
demokraterna

logga Vänsterpartiet
Vänster-
partiet

logga Miljöpartiet
Miljö-
partiet

logga Folkpartiet
Folkpartiet

logga Centerpartiet
Center-
partiet

logga Moderaterna
Moderaterna

logga Moderaterna
Krist-
demokraterna

Lars U Granberg
Ledamot i Socialutskottet
i Riksdagen
Elina Linna
Ledamot i Socialutskottet
i Riksdagen
Magnus Johansson
Ledamot i
Partistyrelsen
Maria Lundqvist Brömster
Ledamot i Socialutskottet
i Riksdagen
Kenneth Johansson
Ordförande i Socialutskottet

i Riksdagen

Ulf Kristersson Socialborgarråd i
Stockholms stad
Lars Axel Nordell
Ersättare i Socialutskottet
i Riksdagen

1. Ska assistansen förstatligas så att staten blir ensam huvudman och bekostar all assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Det var det förslaget som LSS-kommittén lade och som vi socialdemokrater väljer att stödja. Vi har förflyttat oss från att vara för ett delat huvudmannaskap i assistansen till det utredningen landade i. Men så länge man inte inför förslaget om "personligt service med boendestöd" och med det sänker kvalitén för dem som inte når upp till 20 tim grundläggande behov, så tycker vi att dagens modell som råder redan nu är att föredra. Men vi är som sagt öppna för att staten tar hela kostnaden för assistansen.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. Det finns en motsättning i att det är staten som lagstiftar om rättigheterna enligt LSS, men det är kommunerna som får betala en stor del av den. En annan svårighet är att länsstyrelserna inte har några ytterligare maktmedel att ta till när en kommun fortsätter att trotsa lagen trots Länsstyrelsens kritik.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi håller öppet för det men har också insett svårigheterna. Inget skarpt löfte men inriktningen är att kommunernas bristande kompetens om lagen och dess värderingsmässiga utgångspunkt inte ska drabba enskilda.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja, assistansen ska förstatligas. Vad beträffar ett förstatligande av resterande del av LSS så anser jag att det måste utredas grundligare.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja. Det finns klara fördelar med ett förstatligande av assistansen. Enklare med en huvudman, tryggare att assistansen blir mer lika över landet och utgår efter var och ens behov.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna vill att staten ska ta ansvar för LSS och för assistansersättningen. Färre huvudmän och en samlad behovsbedömning ger bättre rättssäkerhet och mindre krångel.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja


2. Ska gränsen för att få Assistansersättning sänkas från dagens 20 timmar grundläggande behov/vecka?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Assistansreformen visar på att modellen med assistans är kostnadseffektiv. När vi som politiker ska prioritera hur vi använder skattebetalarnas pengar så är det viktigt att vi använder dessa så effektivt som möjligt. Det är ett viktigt argument för mig när jag gärna skulle se en sänkning av tidsgränsen. Ett annat är att ge så många som möjligt rätten till en kvalitativ bra insats i stället för en lägre ambition som tyvärr många gånger SoL(Socialtjänstlagen)-insatserna ger. Vi socialdemokrater vill gärna trycka på att SoL o andra lagar som gränsar mot LSS lagen bör ses över och att glappet i kvalitativt innehåll måste minskas mellan SoL o LSS.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej. När det gäller personlig assistans vill vi i första hand få till en huvudmannaskapsändring. Men självklart ska kommunerna också fortsättningsvis ha grundansvar för alla sina medborgare.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Med tanke på de bedömningar som Försäkringskassan gjort den sista tiden så kan det bli nödvändigt för att lagens intentioner ska gälla. Jag har fått ta del av ärendefall där personer med stora behov ändå enligt Försäkringskassan hamnat under 20-timmars gränsen. Det är inte acceptabelt.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Bör utredas. I Alliansregeringens fortsatta reformarbete av LSS och assistansen bör 20-timmars gränsen diskuteras.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, det är inte rimligt att räkna minuter på det sätt som vi ser exempel på idag. Det är inte acceptabelt att dra in assistansen för en person som hamnar på ett grundläggande behov på 19 timmar och 55 minuter.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja, kan vara nödvändigt ifall striktare definitioner kommer att tillämpas


3. Ska det göras en lagändring i LSS §9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Jag är helt övertygad om att en lagändring krävs. Redan när Socialutskottet hanterade frågan var det rätt så klart att det skulle krävas en lagändring för att rå på den rättspraxis som satts av regeringsrätten. Det är dock märkligt att den nuvarande regeringen inte valde att lyfta telefonen och ringa exempelvis förre socialministern Bengt Westerberg för att med honom försöka att tolka vad regeringsrätten gjort, nämligen att endast pröva delar ur LSS lagens grundtext. Att man inte lyssnar till oppositionen är ju inget nytt. Men regeringen under Maria Larsson borde nog ha kollat i sina egna led innan man klev ut och gav sitt stöd till det regeringsrätten kommit fram till.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. En lagändring kan vara nödvändig om inte syftet kan tillgodoses på annat sätt.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi vill justera lagen och tillämpningen.

logga Folkpartiet
Folkpartiet
Det skulle egentligen inte behövas någon lagändring med tanke på den skrivning som socialutskottet tagit. Socialutskottet är tydlig med att ingen inskränkning av LSS får göras. Tyvärr så verkar dock inte utskottets ställningsstagande väga så tungt för Försäkringskassan och dessutom finns Regeringsrättsdomar Då är väl frågan om inte en lagändring måste göras för att förtydliga de politiska intentionerna dvs att ingen inskränkning av LSS ska göras.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja. Om det i redovisningen som socialutskottet begärt av regeringen visar att LSS-intentioner om "Möjlighet att leva som andra" inte uppfylls är jag beredd att medverka till en lagändring.
logga Moderaterna
Moderaterna
Försäkringskassans hållning att dela in grundläggande behov i integritetskänsliga delar och att enbart de delarna ska räknas vid bedömningen om en person når upp till 20 timmar i veckan godkändes av Regeringsrätten genom en dom i juni 2009. Det innebär att tillämpningen av assistansbedömningen i praktiken kom att ändras utan att Riksdagen eller regeringen fattade något beslut om det. Vi ser allvarligt på detta eftersom vi står bakom LSS-lagstiftningen i dess ursprungliga utformning och intentioner.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Integritetskränkning får ej förekomma. Vi vill avvakta resultatet av arbetet med behovsbedömningsinstrumentet

4. Behövs det ett behovsbedömningsinstrument för personlig assistans som mäter assistanstid i antal minuter för den sökandes aktiviteter per dag?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ett instrument som mäter tiden i minuter tycker jag känns som snävt och detaljerat. Men jag passar att lägga mig i den frågan tills de som blivit utsedda att plocka fram ett instrument har något att komma med som vi kan ha åsikter om. Då ska jag tala om hur jag ser på ett nytt instrument. Men det har varit stora skillnader mellan hur handläggare hanterar den tid enskilda beviljats assistans runt om i vårt land. Därför tror jag att det är viktigt att få fram ett instrument.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej, men det behövs ett behovsbedömningsinstrument där hänsyn dock alltid tas till individens behov och vilka förhållanden han eller hon lever i. Tidsaspekten ska finnas med, den finns alltid med när man räknar assistans, men den kan inte vara överordnad behoven. Behoven varierar från dag till annan för oss alla och det måste finnas marginaler som gör det möjligt att få sina behov tillfredställda, minuter är för knapp beräkningsgrund.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi vill se ett bedömningsinstrument som brukarrörelsen är med och utformar.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Nej, men någon form av behovsbedömningsinstrument behövs, men det ska utgå från individens behov och inte vara något minuträknande. Det är dessutom en rättsäkerhetsfråga för den enskilde med någon form av bedömningsinstrument.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej. Men vi måste ha ett behovsbedömningsinstrument för att garantera rättssäkerheten och att den som beviljats assistans får den utifrån behovet. Det måste ske som en individuell prövning, men med stor respekt för individens integritet och inget minuttänkande.
logga Moderaterna
Moderaterna
Det är viktigt att bedömningen av assistansbehov är rättssäker och likvärdig över hela landet. Syftet med behovsbedömningsinstrumentet är att bedömningar av assistans ska göras på ett likartat sätt i olika delar av landet. Vi kan dock aldrig stödja en behovsbedömning som är kränkande för människor.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja, ett instrument behövs för att bättre fånga in behoven. Socialstyrelsens och handikapporganisationernas arbete är mycket viktigt för att skapa en mer rättssäker bedömning och få en likartad bedömning över hela landet - oavsett var du bor.


5. Ska enbart aktiv tid vara assistansgrundande, dvs tid där assistenten aktivt arbetar men inte väntetider däremellan?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Jag tror att det blir svårt att se en sådan uppdelning som skulle fungera praktiskt för alla assistansberättigade. Utan att just nu ha klart för mig alla problem som skulle kunna uppstå så kan jag bara känna att det känns som att en modell med så kallade "delade turer av assistans" skulle leda till komplikationer för brukaren och för assistenten. Jag tror att vi skadar effektiviteten och kvalitén med en rigid tolkning av tiden i aktiv respektive väntetid. Vi är för att assistansen fortfarande ska kunna vara en effektiv reform och att den ska ha hög kvalitet.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej. Man måste också se till behov av flexibilitet och spontanitet och av att ha en assistent till hands. Det är till exempel inte rimligt att klocka toalettbesök som sedan ska ligga till grund för en schemaläggning av assistanstid.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi har inga förslag om att förändra.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Individuella bedömningar måste göras utifrån den enskildes behov i varje fall. Därför har jag mycket svårt att se att bara aktiv tid ska vara assistansgrundande om LSS ska gälla.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej. Självfallet ska i möjligaste mån assistansresursen användas så effektivt som möjligt, men upplägget måste vara så att kvalitet upprätthålls.
logga Moderaterna
Moderaterna
Även tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans. Att säga att en person med en stor funktionsnedsättning har passiv tid där han eller hon klarar sig själv är inte helt korrekt. Assistans ska bygga på att människor trots en funktionsnedsättning ska kunna vara delaktig och kunna leva som andra i den utsträckning som är möjlig utifrån vars och ens situation. Man kan inte slå ihop aktiv tid, livet ser inte ut så. Det är naturligt att det finns passiv tid mellan aktiva perioder i en dygnsrytm.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna

Nej, det skulle inte fungera.


6. Ska alla assistansberättigade ha rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, vi måste hitta formerna för att klara att ge ersättning under sjukhusvistelse och att även klarera hur assistenterna och deras uppsägningslöner hanteras vid situationen när en brukare avlider. Att värna yrket och att slå vakt om en anställning med en trygghet är viktigt för oss Socialdemokrater. Som brukare måste man kunna känna att man kan behålla sin assistent även när man befinner sig inom HSL(Hälso och sjukvårdlagens) ramar.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
>Ja. Vi har föreslagit att man ska få behålla assistansersättningen i upp till sex månader. Den nuvarande ordningen skapar otrygghet. Det kan också föreligga särskilda behov och kunskapskrav som inte sjukvårdspersonalen kan tillgodose.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja, alla ska ha rätt till det.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja. Jag har medverkat till att det efter sommaren 2010 påbörjas en utredning som syftar till att assistansersättningen får behållas under sjukhusvistelse.
logga Moderaterna
Moderaterna
Detta är en viktig fråga. Många med personlig assistans känner oro för vad som händer med assistansen om man skulle hamna på sjukhus. Vi har ännu inte tagit ställning i frågan.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Nej, det ska vara efter behov. Vad som är viktigt är att huvudmännen kan samverka kring varje patient, för patientens bästa.

7. Ska man även fortsättningsvis få behålla den assistans man har efter att man fyllt 65 år?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, vi har inte för avsikt att inskränka detta.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja. Vårt beslut att få behålla assistansen efter 65 år ligger fast.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja


8. Bör även personer som fyllt 65 år kunna få personlig assistans i framtiden?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vem vet, om diskussionen om grunderna till reformen får starkare fäste i vårt land och att det verkligen blir de grupper som LSS var avsedda att stötta som får ta del av reformen. Och att glappet mellan SoL o LSS krymper. Men framför allt att vi alla är villiga att prioritera mer resurser till reformen och att vi tar av de skatteinkomster staten prioriterar att ha för att finansiera trygghet och välfärdsinsatser som ex LSS o SoL. Allt handlar alltså om hur hög skatt vi är villiga att ta ut i vårt land. Som ett långsiktigt mål, så är svaret JA för en socialdemokrat.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. Förslaget att ingen ny insats med personlig assistans ska kunna beviljas efter 65 års ålder kritiseras starkt av väldigt många remissinstanser och Vänsterpartiet håller med. Något egentligt ekonomiskt argument för förändringen är svårt att se eftersom antalet nya LSS-beslut efter 65 års ålder är mycket lågt. Det kan inte vara förenligt vare sig med LSS intentioner och mål eller de nationella målsättningarna för handikappolitiken att på grund av ålder undandra individer med stora behov pga. funktionsnedsättning det skydd och den garanti som tillgång till en rättighetslagstiftning innebär.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det vore bra om ingen grupp uteslöts men vi anser att de personer som har omfattande och varaktiga behov av assistans måste säkras stödet innan utvidgning görs.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Vi förväntar oss att personer över 65 ska kunna fortsätta att arbeta, vi är emot ålderdiskriminering och då är frågan om assistans efter 65 inte så enkel att svara ja eller nej på.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja. Så borde det vara, men fn finns inga ekonomiska möjligheter att klara det.
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Nej, den som fyllt 65 år och behov av assistans och omvårdnad uppstår ska få detta genom socialtjänstlagen.


9. Ska personer som är synskadade kunna få personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja, om de grundläggande behoven är uppfyllda.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. En viss typ av funktionsnedsättning ska inte vara diskvalificerande utan assistansbehovet måste stå i fokus.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det vore bra om ingen grupp uteslöts men vi anser att de personer som har omfattande och varaktiga behov av assistans måste säkras stödet innan utvidgning görs.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja. LSS och assistansen utgår inte från diagnos. Redan idag kan synskadade få personlig assistans.
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi planerar inte att ändra personkretsarna inom LSS för närvarande. Det kan finns andra alternativ, till exempel skulle synskadade kunna få tillgång till insatsen personlig service med boendestöd som föreslogs i utredningen om lagstiftningen ses över.
logga Moderaterna
Kristdemokraterna
Ja, efter behov.


10. Behöver lagstiftningen förtydligas om att assistans ska vara ett medel för att utöva föräldraansvar och kunna arbeta?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Ja kanske, jag tror att det kan var ett sätt att nå målet. Vi måste helt enkelt få en tydligare uppföljning av gamla lagar och dess förarbeten så att inte gamla texter om generell frihet blir något som ska stå som möjligt att tolka. Vi vill att LSS lagen och dess förarbeten ska fylla nutidens krav på tydlighet. Det kan handla om frågeställningar rörande behov som att med hjälp av assistans underlätta inträdet på arbetsmarknaden alt att fortsätta verka på arbetsmarknaden med hjälp av assistans, eller att fullt ut kunna ta sitt föräldaansvar. Vi tror att det är viktigt att se hur andra länder hunnit längre än Sverige när det handlar om att se assistans som ett sätt att hjälpa människor i situationer som handlar om att kunna ha ett yrke alt att kunna vara förälder med hjälp av assistans. Vi får också hjälp här från FN konventionen som slår fast rätten till Assistans, Arbete och att kunna utöva föräldraansvar. Vi socialdemokrater vill slå vakt om att konventionen möter en värdig politisk beslutsfattande så att konventionen efterföljs i så stor utsträckning som bara är möjligt.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. Samhället är skyldigt att vid behov ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra och däri ingår möjligheter att vara en aktiv förälder och att arbeta.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Eventuellt.
logga Folkpartiet
Folkpartiet
Ja det har FP motionerat om i riksdagen och det går vi till val på. Det måste göras för att uppfylla FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Bör utredas. Inga politiska beslut har tagits om att försämra i denna del. Den redovisning som begärts av regeringen ska visa om tillämpningen ändrats.
logga Moderaterna
Moderaterna

Vi tycker att det tydligt framgår av lagens ordalydelse och förarbeten. En bra och fungerande assistans är lika viktig för ett barn med funktionsnedsättning som föräldrarna.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna

Nej, det är självklart att man ska kunna utöva sitt föräldraskap och få assistans för att kunna arbeta.


11. Bör den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" införas?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Den känns överspelad. Jag ser det viktigare att nu säkerställa en god kvalitet i insatsen till de som är i behov av samhällets stöd vare sig det gäller de som är i behov av en insats via SoL eller LSS. Men så länge skillnaden är för stor mellan det kvalitativa innehållet i SoL o LSS så är jag tveksam att införa personlig service med boendestöd.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Ja. Det finns en stor grupp personer med funktionsnedsättning som skulle få ett ökat stöd i och med denna hemtjänstliknande insats. Däremot vill vi inte att den ska ersätta den personliga assistans som man idag kan få genom kommunen om man inte uppnår tjugo timmars grundläggande behov per vecka.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi tror det vore bra.
logga Folkpartiet
Folkpartiet

Denna insats har efterfrågas av bl a personer med synfunktionsnedsättning. Dock får det inte utformas till någon slags hemtjänst och det ska finnas en kontinuitet vad beträffar personlig assistans. Kommitténs förslag om tak på 40 timmar ska inte införas. Både remissvar och personliga kontakter har visat på det olyckliga i en sådan begränsning.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Bör utredas ytterligare. LSS-kommitténs förslag i denna del har fått många frågor och synpunkter. Därför bör den föreslagna nya insatsen utredas ytterligare. Se även svar fråga 2.

logga Moderaterna
Moderaterna

Det förslaget ingår i en lösning där assistansen har förstatligats. Vi vill avvakta med att ta ställning till olika delförslag och istället se hela LSS-frågan i ett sammanhang.

logga Moderaterna
Kristdemokraterna

Ja, jag anser att det är ett förslag som vi bör arbeta för, som ett komplement till personlig assistans


12. Bör det finnas en procentsats för hur mycket av assistansersättningen som måste gå till assistentens lönekostnader?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi har stått för detta i LSS-kommitténs första delbetänkande. Vi såg det då som ett enkelt sätt att slå fast att de skattepengar som staten betalar ut till assistans verkligen går till assistans. Fortfarande så tror vi Socialdemokrater att det är viktigt att inte släppa en sådan tanke på att fastslå lönekostnaden. Den modell som utredningen istället valde har ju inte direkt visat sig slå vakt om reformen och med det undanröjt assistansbolag som är ute för att tjäna pengar på en lägre kvalitet och på ytterst tveksamma organisationsformer för sin assistans.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Ja. Detta är ett medel för att begränsa möjligheten att ta ut oskäliga vinster.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja.
logga Folkpartiet
Folkpartiet

Nej, med nuvarande regler behövs ingen %-sats.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej. Det behövs riktlinjer och inriktning, däremot inte en fastslagen procentsats.
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej
logga Moderaterna
Kristdemokraterna

Nej, enligt 5 a § förordningen om assistansersättning föreskrivs att följande kostnader ska utgöra kostnader för personliga assistenter: Löne- och lönebikostnader, assistans- och utbildningsomkostnader, arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader och administrationskostnader. Den nuvarande modellen, där Försäkringskassan föreslår och regeringen fastställer timbelopp kan behållas.


13. Bör det finns begränsningar för hur mycket anhöriga arbetar som personliga assistenter jämfört med ickeanhöriga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi vill inte inskränka detta ännu men vi är funderande över hur bra assistans man kan ge om man också har ett arbete med en arbetstid på ca 40 tim per vecka. Allt bottnar i hur kvalitén säkerställs i assistansen. Vi tror oss nog titta på den här frågan framgent.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej. Man måste kunna välja att ha anhöriga som assistenter. Ett skäl som skulle kunna tala för begränsningar är de fall som uppdagats där man fuskat sig till assistansersättning, men detta måste man försöka lösa med förbättrad tillsyn.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Svårt att genomföra. Vi tycker att den som är god man inte bör jobba som assistent. Undantag behövs men grundregeln bör vara att gode män inte också är assistenter.
logga Folkpartiet
Folkpartiet

Det bör inte finnas någon begränsning. Dock viktigt att i detta tillmötesgå unga människors behov av frigörelse och rätten att leva som andra jämnåriga utan funktionsnedsättning. Tillsynsfrågan är viktig även i dessa fall.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej. Däremot ska kraven på tillstånd och aktiverad tillsyn kvalitetssäkra assistansverksamheten utifrån den assistansberättigades utgångspunkt.
logga Moderaterna
Moderaterna
Nej
logga Moderaterna
Kristdemokraterna

Nej, det är svårt att lagstifta om. Ersättning för personlig assistans ska ges utifrån behovsbedömning, oavsett vem som utför detta. Därutöver kan man naturligtvis inte styra hur mycket en anhörig assisterar sin nära och kära. En begränsning som nämns i lagen är personlig assistans utöver ordinarie föräldraansvar.


Övriga kommentarer från partierna

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

-

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet kämpar för att återställa de ursprungliga intentionerna i LSS. Sparivern måste få ett stopp och utvecklingen måste vändas så att man återigen börjar fokusera på att tillgodose personers behov av assistans. Detta är en skyldighet enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Folkpartiet
Folkpartiet

FP kommer alltid att försvara LSS som rättighetslag. Rätten till självbestämmande och rätten till delaktighet är centrala för oss.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Jag vill värna och utveckla LSS/LASS. LSS och assistansen är mycket viktigt för att uppnå de "handikappolitiska målen" och "ett samhälle som ska vara tillgängligt för alla". Rättighetslagstiftningen ska vara kvar och alla de förbättringar vi beslutat om i riksdagen ska genomföras från 1/1 2011. Jag vill fortsätta med att genomföra ytterligare förslag från LSS-kommittén. Några besparingar eller kostnadsdämpande förslag finns inte på dagordningen, vilket är bra. Det är angeläget att LSS-intentionerna ligger fast och att behovsbedömningsinstrumentet inte är integritetskränkande. Ser fram emot det fortsatta arbetet med att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och att garantera människors möjlighet att leva som andra.


logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Moderaterna
Kristdemokraterna

För oss Kristdemokrater är LSS en mycket viktig reform, vi vill vårda den och ta fortsatt ansvar för att genomföra fler delar av LSS-kommitténs förslag. Vi ser nu att fler personer får LSS/LASS-stöd och att fler personer även får fler timmar.

Länkar till partiernas hemsidor

Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet

Skicka sidan till: