Malin Danielsson, Liberalerna – ”Vi kommer fortsätta driva på LSS-frågorna i regeringen”

Malin Danielsson
Malin Danielsson

Det är för tidigt att svara på vad regeringen kommer att göra för förändringar av uppräkningen av schablonbeloppet, men Liberalerna kommer att kämpa för att det indexeras, säger Malin Danielsson.

En majoritet i Socialutskottet av S, V, MP, C och SD tillkännagav den 31 mars till regeringen att ”dels årligen redovisa hur schablonbeloppet räknats fram, dels göra en översyn av modellen för uppräkning av assistansersättningen. Liberalerna reserverade sig i Socialutskottet tillsammans med M och KD mot tillkännagivandet.
Varför reserverade ni er?
– Liberalerna är för att hitta en modell för indexuppräkning av assistansersättning. Vi ser dock att det är en fråga som rör budgeten och får därför återkomma i frågan.
Hur kommer regeringen att agera på tillkännagivandet om assistansersättningens schablonbelopp?
– Det är en fråga som får ställas till ansvarig minister men regeringen har ett ansvar att följa upp de tillkännagivanden som kommer från riksdagen.

För tidigt svara på vad regeringen kommer att göra

I reservationen säger L, M och KD att frågan bereds av regeringen i samband med utredningen om statligt huvudmannaskap i personlig assistans.
Vad innebär det och vad kan det leda till?
– Det finns frågor som tangerar assistansersättningen i beredningen av huvudmannaskapsutredningen, bland annat sjuklöneansvaret. Vad det innebär mer konkret är för tidigt att svara på ännu.
Kommer regeringen att föreslå förändringar för hur schablonbeloppet räknas upp i en kommande proposition eller förordningsförändring?
– Det är för tidigt att svara på.
Vad vill du säga till tex RBU och Bengt Westerberg som tänker att nuvarande regering inte prioriterar funktionshinderfrågorna?
– Jag kan bara svara för Liberalerna och vi prioriterar funktionshinderfrågorna.

Kommer att kämpa i förhandlingarna

Vad är då Liberalernas åsikt i frågan om schablonbeloppet? Malin Danielsson säger att hennes parti vill att ett index tas fram.
– Det kan sedan ligga till grund för en årlig uppräkning så att personlig assistans får långsiktigt hållbara förutsättningar.
Kommer du och ditt parti att kämpa i förhandlingarna i budgeten om att indexera assistansersättningen?
– Ja, jag kommer att kämpa för LSS i budgeten, LSS är en prioriterad fråga för oss Hur ser du på det upprop i Tidningen.nu som uppmanar ditt parti att kämpa för en indexering av assistansersättningen?
– Det finns ett starkt engagemang i och utanför vårt parti för LSS och det är mycket bra. Vi drev igenom reformen från början och har genom åren tagit flera strider för att reformen inte ska urholkas. De krav som vi själva och andra ställer på oss i denna fråga är och ska vara höga.

KD ser hot mot en förstärkning av assistansersättningen

Dan Hovskär, KD sade i en intervju på Assistanskoll att landets ekonomiska förutsättningar är det största hotet mot att det kan ske en förstärkning av assistansersättningen
– Ett tuffare ekonomiskt läge gör såklart att man måste prioritera hårdare oavsett om man är regering eller privatperson. Nu vänder konjunkturen så sakta och det hoppas jag ska ge större möjligheter till satsningar på bland annat schablonersättningen.
Hur ser du på den senaste höjningen på 2,5 %?
– I förra budgeten höjde regeringen schablonersättningen trots lågkonjunktur, om än inte så mycket som mitt parti önskat.

Tillkännagivandet om grundläggande behov samt föräldraavdraget

I mars 2022 gjorde Socialutskottet (då KD, L, C, SD, V och MP) ett tillkännagivande om att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Det har ännu inte lett till något agerande från någon regering.
Står L fortfarande bakom det tillkännagivandet? Kommer nuvarande regering att behandla det tillkännagivandet?
– Liberalerna står självklart fortsatt bakom att det finns ett behov att se över grundläggande behov och kommer att driva på för att regeringen arbetar med frågan.
Regeringen har även utlovat en analys av föräldraavdraget med eventuella åtgärder, när kommer den och vad hoppas du på av den?
– Jag hoppades på att den skulle komma nu innan sommaren. Min förhoppning är att det ska finnas konkreta förslag till hur vi ska komma till bukt med problemet med dubbla föräldraavdrag, säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-27

Skicka sidan till: