Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”

Ann-Louise Nissfolk och Birgitta Lind
Ann-Louise Nissfolk och Birgitta Lind

Ägarprövningsutredningens förslag att ta betalt för tillståndsprövningar kan komma att innebära en avgift för att söka tillstånd för personlig assistans, säger Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, utredare på IVO:s avdelning för tillståndsprövning.
Att så mycket som två tredjedelar av alla nyansökningar fått avslag tror de beror på att många aktörer inte har den kompetens som krävs.

Bara 34 % av alla nyansökningar beviljas tillstånd

Den 21 oktober fanns det 1015 anordnare som hade tillstånd att bedriva personlig assistans, säger Birgitta Lind. Från 1 januari 2013 till 11 december i år togs det beslut i 405 tillståndsansökningar. Av dessa fick 137 godkänt medan resten fick avslag, avskrevs, eller drogs tillbaka. (se statistik under artikeln)
– Det innebär att sedan 1 januari 2013 har 34 % av de beslutade nyansökningarna fått tillstånd.
Hur många överklagar sitt avslag och får beslutet omprövat?
– Inte många, de flesta ärenden överlämnas till Förvaltningsrätten. Sedan tillståndsprövningen startade har ett tiotal fått bifall av domstol. Domar kan leda till att myndigheten ändrar sin praxis.
Hur många har blivit av med sitt tillstånd?
– Sex stycken sedan tillståndsprövningen började 2011. Ytterligare ett par ärenden ligger nu i domstol.
Vad är orsaken till att tillstånd dras tillbaka?
– Exempelvis vid allvarliga missförhållanden eller ekonomiska oegentligheter. Man kan vända sig till de regionala tillsynsavdelningarna i landet och fråga om orsaken i varje enskilt fall.

Varför får två tredjedelar av nyansökningarna inte tillstånd?

Att 66 % inte får tillstånd kan ha flera orsaker enligt säger Ann-Louise Nissfolk.
– Det kan tex vara att det inte krävs en lokal eller startkapital för att starta verksamhet med personlig assistans kan bidra till att fler aktörer, som inte har erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet ansöker om tillstånd. Anordnarna måste uppfylla kraven i 23 § LSS. Gör man inte det kan man inte beviljas tillstånd. Det handlar om både ekonomisk lämplighet och om kunskap i framför allt LSS.
Ger ni för lite stöd i hur ansökningen ska göras?
– IVO arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen på hemsidan, blanketter och sökfunktionen. Vi har nyligen lagt ut mer information om hur vi bedömer den verksamhetsansvarige. Vi har även lagt ut information med frågor och svar om tillståndsplikten.

Avgift för tillståndsprövning?

I Ägarprövningsutredningen – Krav på privata aktörer i välfärden 2015:7 föreslås det att det ska kosta att söka tillstånd.
– Detta skulle kunna leda till att ansökningarna blir mer genomarbetade vilken troligen skulle minska avslagsfrekvensen, säger Birgitta Lind.
Hur mycket borde en tillståndsprövning isåfall kosta?
– I ägarprövningsutredningen sägs det att avgiften ska täcka verksamhetens kostnader att handlägga en ansökan. Tillståndsprövningens skulle enligt förslaget då bli självfinansierad.
Hur stor är er kostnad för att göra en tillståndsprövning idag?
- 2015 års kostnader är inte klara än men 2014 var den genomsnittliga kostnaden per ärende 20 000 kr för tillståndsärenden inom socialtjänst.
Skulle ni vilja se sådan avgift?
– Det får vi se när det blir aktuellt. Ägarprövningsutredningen är nu en del av Välfärdsutredningen som Ilmar Reepalu ansvarar för. IVO har ingen information om tidsramen för det. Frågan ligger hos Regeringen.

Bristande LSS-kompetens vanligt skäl för avslag

Vanliga orsaker till avslag är enligt Ann-Louise Nissfolk att den sökande inte har styrkt kompetens om exempelvis LSS, inte kan beskriva en verksamhet som har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet eller att det finns brister i beskrivningen av rutiner som t.ex. Lex Sarah.
Vilka kunskaper saknas?
– Kunskap om intentionerna i LSS och verksamhetsområdet personlig assistans. Att känna till hur den skiljer sig från andra insatser, exempelvis hemtjänst. Kunskap avseende barn och barns bästa. Hur man tillvaratar de assistansberättigades självbestämmande, t. ex vad gäller avtal och fullmakter.

Bara en chans till komplettering

Alla får möjlighet att komplettera sin ansökan om utredaren behöver ytterligare eller tydligare information för att kunna göra en bedömning, säger Ann-Louise Nissfolk.
– IVO har en serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Myndigheten ska leda utredningen och se till att nödvändigt material kommer in, exempelvis lämna råd om vilka handlingar som bör ges in i ett ärende.
Men den sökande måste själv kunna svara på frågorna säger hon.
– Det är den som ansöker om ett tillstånd, som har att visa att förutsättningarna för att beviljas detta är uppfylld. Det är inte IVO:s skyldighet att vägleda den sökande till ett ”rätt svar”.

Prövning av personlig lämplighet

IVO prövar lämpligheten hos personerna i styrelsen hos anordnaren och ägarna till anordnaren. Personerna kollas mot Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten, berättar Birgitta Lind.
– Registerutdrag tas även från Kronofogden och Polismyndigheten på verksamhetsansvarig. Om det kommer fram något här måste vi avgöra om det är tillräckligt allvarligt för att neka tillstånd.
Var går gränsen, kan en misshandelsdom för tjugo år sedan avgöra?
– Beslutsfattare bedömer om anmärkningen påverkar möjligheten att få tillstånd. Den sökande ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Prövar ni personer man kan misstänka har reell makt men inte officiell? Tex om någon får indraget tillstånd för missförhållanden och så dyker frun upp och startar en ny anordnare…
– Enligt 23 § LSS har IVO rätt att pröva bland andra styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen, som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse.
Finns det ytterligare krav ni skulle vilja införa?
– Det vore önskvärt om det var tydligare formulerat i förordning och föreskrift om vilka krav som ska ställas på den verksamhetsansvarige.

Kopiering av ansökningar har minskat

För närvarande utgör kopierade ansökningar inget stort problem på IVO, säger Ann-Louise Nissfolk.
– Detta var ett större problem under övergångsbestämmelserna när pågående verksamheter ansökte om tillstånd. I samband med dessa gjordes vissa avslag då beskrivningarna inte var i överensstämmande med aktuell verksamhet, säger Birgitta Lind.

Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk intervjuades av Kenneth Westberg 2015–12–10

Statistik om nyansökningar att bedriva personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

År

Inkomna nyansökningar

Antal fattade beslut

Bifall

Avslag

2013

139

101

44

45

Resterande återtagna (avskrivna), avvisade

2014

176

153

46

100

Resterande återtagna (avskrivna), avvisade

t.om 11 dec 2015

126

151

47

85

Resterande återtagna (avskrivna), avvisade

Källa: IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Anordnare som har tillstånd: IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd (Välj Omsorgsregistret och LSS 9:2p i Lagrum)


Skicka sidan till: