LSS-kommittén kommer med fel medicin i fel tid

Efter en lång rad nedbantningar och åstramingar sedan assistansreformens tillkomst innebär LSS-kommitténs förslag ytterligare försämringar i livsvilkoren hos assistansberoende människor och deras anhöriga. Rätten till "ett liv som andra" håller på att reduceras till en rätt till överlevnad.

Independent Living Institute föreslår att man i lagen om assistansersättningen uttryckligen ska nämna rätten till personlig assistans från Försäkringskassan i arbete och för småbarnsföräldrar med omfattande funktionshinder. Genom att förorda en behovsbedömningsmodell som inte beviljar assistansersättning för s k passiv tid försvinner våra möjligheter till bl a att arbeta eller ta hand om småbarn. LSS-kommittén tycks nöja sig med att säkra överlevnaden men inte fullt medborgarskap för människor med omfattande funktionshinder.

Independent Living Institute är emot LSS-kommitténs föreslag att föreslå tillsyn och registerkontroll av assistansanordnarna. LSS-kommittén ifrågasätter här assistansberoende människors och deras anhörigas förmåga att själva bedöma tjänsternas kvalitet och framställer oss som passiva, hjälplösa offer. Redan idag finns det liksom i andra branscher mekanismer för kunder i form av Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentombudsmannen, Länsstyrelsen och Polisen. Dessutom kan den assistansberättigade alltid byta anordnare. Vad gäller registerkontroll så använder sig redan idag en rad anordnare av denna möjlighet. Assistansberättigade kan välja dessa, om de vill ha registerkontroll.

Independent Living Institute är emot förslagen att skapa nya kommunala insatser - oavsett deras beteckning - eller att ersätta personlig assistans från Försäkringskassan med kommunala insatser samt att sätta gränser för rätten till personlig assistans som betalas av Försäkringskassan.

För att minska Försäkringskassans utgifter föreslår LSS-kommittén nedskärningar som kommer att drabba tusentals personer med behov av personlig assistans som istället anmodas klara sig med färre timmar eller som blir tvungna att återvända till kommunala insatser. Försäkringskassan sparar visserligen men kommunernas kostnader ökar. Nettoeffekten på kostnadssidan blir att skattebetalarens kostnader ökar när billigare privatproducerade personliga assistanstjänster ersätts med dyrare kommunala insatser. Nettoeffekten på kvalitetssidan blir sämre livskvalitet för människor med behov av personlig assistans och deras anhöriga eftersom privatproducerade personliga assistanstimmar håller högre kvalitet än offentligt producerade insatser, bland annat enligt Socialstyrelsen och resonemanget i följande artikel. Ett helhetsperspektiv på samhällets kostnader och intäkter hade resulterat i förslag till ökad istället för minskad användning av privatproducerad personlig assistans betalad av Försäkringskassan.

När LSS-kommittén i somras avslutade arbetet med sitt slutbetänkande kunde ingen ana hur djupt finanskrisen och den påföljande ekonomiska krisen skulle drabba Sverige och hela världen under hösten och vinter och ett bra tag framöver. Sedan dess förordar ett växanda antal ansedda ekonomer (senast Assar Lindbeck på DN Debatt den 16 januari) statliga stimulanspaket. Våra personliga assistenter - ca 90 000 personer ofta med invandrarbakgrund och ungdomar på vägen till arbetslivet - tillhör inte den grupp som kan spara eller köpa hus i Thailand utan deras löner går främst till mat och hyra och utgör därmed en idealisk målgrupp för att öka inhemsk efterfrågan.

LSS-kommitténs förslag leder till försämrade livsvillkor för målgruppen och deras anhöriga, ökade kostnader för skattebetalaren, ännu högre arbetslöshet i Sverige, minskade inkomster och minskad konsumtion. Fel medicin i alla tider - fel medicin framför allt idag!

Fil dr Adolf Ratzka, Independent Living Institute


Skicka sidan till: