Personlig assistans i skolan

Motion till riksdagen 2011/12:M522 av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn kring personlig assistans i skolan.

Motivering

Det är idag mycket svårt för barn med omfattande funktionsnedsättningar att få personlig assistans i skolan. Enligt gällande regelverk har ett barn som har rätt till personlig assistent i andra situationer än skolan, rätt till personlig assistans i skolan endast om särskilda skäl föreligger.

Genom skolans försorg kan barnet i bästa fall få så kallad elevassistans, men det är inte alls på samma sätt som personlig assistans ett personligt utformat stöd. Ofta måste en elevassistent vara assistent åt flera barn samtidigt. Dessutom har elevassistenten sällan samma kunskap om barnets specifika behov som de personliga assistenterna. För barnet innebär det en onödig påfrestning och otrygghet att behöva ha olika assistenter i och utanför skolan.

Eftersom vi har skolplikt i Sverige så är det rimligt att föräldrarna kan känna sig trygga med barnens skolgång, och att barnen får den nödvändiga hjälp som innebär att man kan tillgodogöra sig undervisningen.

Därför är det angeläget att se över möjligheterna till ökad rätt till personlig assistans även i skolan.


Stockholm den 3 oktober 2011

Lars Beckman (M)


Skicka sidan till: