Översyn av LSS

Motion till riksdagen 2011/12:C399 av Staffan Danielsson och Helena Lindahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över LSS.

Motivering

LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Den viktiga liberala principen bakom lagen är rätten till ett värdigt och självständigt liv.

Assistansersättning är en rättighet för den som har svåra och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver personlig assistans för sin dagliga livsföring. För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste man bedömas behöva hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven såsom personlig hygien, klä av och på sig, äta med mera.

Allt fler ansökningar om assistansersättning får avslag när Försäkringskassan skärper sina bedömningar av vilka moment som ingår i de grundläggande behoven. Detta resulterar i stora kostnadsökningar för kommunerna och otrygghet för den enskilde.

Bedöms man ha behov färre än 20 timmar kan man vända sig till kommunen för att få hjälp. 2007 fick Försäkringskassan regeringens uppdrag "att skapa likformighet vid bedömning av assistansersättning". Det resulterade i ett beslut att enbart räkna "integritetskänsliga" delar av grundläggande behov.

Följden har blivit att ett ökande antal nu förlorar sin assistansersättning. I stället hänvisas de till stöd från kommunerna.

Kommunerna kan konstatera att den enskilde ofta drabbas av både långa handläggningstider hos Försäkringskassan och av att Försäkringskassan och kommunen gör olika bedömningar av vilken hjälp den enskilde har rätt till.

Det är viktigt att bedömningen av assistansbehov är rättssäker och likvärdig över hela landet. Nuvarande ansvarfördelning mellan staten och kommunerna är inte optimal och därför bör regeringen låta utreda vilka förändringar och förtydliganden som bör ske. En möjlig väg är att staten ges ett större ansvar, men det kan finnas andra.


Stockholm den 30 september 2011


Staffan Danielsson (C) Helena Lindahl (C)

Skicka sidan till: