Motion till riksdagen2012/13:S9136 (S9136) av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man ska erbjudas personlig assistans efter behov utan hänsyn till ålder.

Motivering

Alla de människor som är i behov av personlig assistans enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att leva ett drägligt liv ska givetvis få det. I lagstiftningen finns dock en brist. Efter det att man fyllt 65 år dras rätten till personlig assistans i stort sätt in trots att behoven kvarstår. Denna brist i lagen gör att många äldre får en försämrad livskvalitet. Denna lag bör ses över så att åldersdiskrimineringen upphör.

Stockholm den 1 oktober 2012

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)

Hans Olsson (S)

Skicka sidan till: