STIL skickar förslag på lagändringar i brev till ministern

STIL har i ett brev till Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, som ansvarar för personlig assistans, skickat ett förslag på lagändringar för § 9a i LSS och 51 kap. 3 § Socialförsäkringsbalken. Tanken är att förändringarna ska sätta stopp för att allt fler förlorar sin assistansersättning.

I samband med att STIL publicerat sin rapport "Innan levde jag, nu existerar jag"har de formulerat egna förslag på ändringar dels i den omtalade § 9a, dels i Socialförsäkringsbalken 51 kap. 3 §. Förändringarna har skickats till Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, som ansvarar för frågor om personlig assistans.

I samma brev har de skickat sin egen rapport som de beskriver som ett komplement till ISF:s rapport ”Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning”. STIL hävdar att ISF:s rapport är av ”kvantitativ karaktär” och att de med siffror och statistik inte kan ge en rättvis bild vad som händer med personer som hänvisas till kommunerna.

”LSS är en individuell rättighetslagstiftning vars mål är att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Sådana mål går inte att mäta med kvantitativ metod”,
skriver de i brevet.

STIL hävdar att bedömningarna är rättsosäkra och godtyckliga, att det minskade antalet assistanstimmar får ytterst negativa konsekvenser för den enskilde och att det stärker diskrimineringen av personer med funktionsnedsättningen i till exempel arbetslivet. Med det som bakgrund menar de att lagändringarna är nödvändiga.

Vidare läsning

STIL:s brev till Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

STIL’s förslag på ny text i LSS § 9a

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Med grundläggande behov avses assistans med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig samt behov av assistans med kommunikation eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov enligt andra stycket har, även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Nuvarande lydelse

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

STIL’s förslag på ny text i Socialförsäkringsbalken 51 kap. 3 §:

3 § För rätt till assistansersättning krävs att den försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vid bedömningen av tidsåtgången för de grundläggande behov av personlig hygien, av och påklädning samt måltider ska den sammantagna tidsåtgången för respektive moment i sin helhet beaktas.

Nuvarande lydelse

3 § För rätt till assistansersättning krävs att den försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Skicka sidan till: