Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”

Erik WardLagstiftningen åsidosätts och förvaltningsdomstolarna undermineras av regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bevilja färre assistanstimmar. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som jurist på Försäkringskassan och idag arbetar via sitt företag Wards Juridik.
– Det kommer troligen att leda till en mer restriktiv bedömning.

I Regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2016 (sid 1) skriver regeringen att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Erik Ward har haft ansvar för rättstillämpningen på Försäkringskassan inom samtliga ärendeslag och för ”processföring i högre instans”, senast som chefsjurist hos Försäkringskassan Blekinge. Han tolkar formuleringen som att avsikten är att Försäkringskassan ska ha en restriktivare bedömning för behovet av assistansersättning. Detta anser han strider mot lagstiftarens intentioner med personlig assistans.
– Intentionerna var att funktionsnedsatta som uppfyllde de grundläggande behoven i stort skulle få all den hjälp de önskade. Assistenten skulle bli ”mitt andra jag” och göra det möjligt att leva ett så normalt liv som möjligt och göra det man vill. Det skulle inte finnas några begränsningar. Jag minns detta särskilt när reglerna kom. Då fick vi som arbetade på Försäkringskassan en ny förmån som skulle medföra att även gravt funktionsnedsatta skulle kunna leva så normalt som möjligt och göra vad de ville precis som vi utan funktionsnedsättning.
Hur skulle du säga att Försäkringskassan tolkar en sådan här uppmaning?
– Försäkringskassan kommer troligen att bli ännu mer restriktiv i bedömningen av behovet av hjälp. Eftersom detta enligt min mening saknar stöd i förarbeten och regelverk finns det en risk att bedömningen blir än mer spretig med mycket ”tyckande”.
Hur ser du på att regeringen säger detta så öppet?
– Det är svårt att svara på men jag upplever det som något man kommit på i hast utan att tänka efter vad det innebär i åsidosättande av normal lagstiftning.

Regeringen underkänner gällande lagstiftning

Regeringens uppmaning görs utan att riksdagen har gjort någon lagändring i LSS. Erik Ward anser att regeringen här går emot den tolkning av lagstiftningen som hittills gällt.
– Jag ser detta som allvarligt. Lagar ska stiftas via riksdagen och om en skärpning av bestämmelserna ska till ska detta ske via nya regler som beslutas av riksdagen. Att på detta sätt gå förbi den lagstiftande församlingen är helt fel enligt min uppfattning.
Hur ser du på detta med tanke på att det snart ska presenteras en LSS-utredning av regeringen?
– Regeringen borde ha avvaktat denna och sedan avgöra om det krävs ny lagstiftning eller ändringar i nuvarande lagbestämmelser.

Domstolarna undermineras

Erik Ward anser att regeringen på detta sätt lägger sig i även hur domstolarna dömer, eftersom det är de som ska ta fram vägledande avgöranden.
– På detta sätt undermineras även förvaltningsdomstolarnas praxisbildning. Om man vill ändra på tillämpningen ska det ske genom lagstiftning.
Påverkas domstolarna av detta tror du?
– Jag är inte så säker på att domstolarna kommer att påverkas i någon nämnvärd omfattning. Det är i första hand Försäkringskassan som påverkas. Men det innebär sannolikt att det blir fler negativa beslut vilket medför fler överklaganden.

Samband med normering av ”andra personliga behov”?

Therese Karlberg på Försäkringskassan har nyligen sagt att det pågår ett arbete att normera beviljandet av "andra personliga behov" som man tidigare gjort med "grundläggande behov".
Kan detta ha ett samband med regeringens önskan att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen?
– Jag kan inte svara på det. Jag är alldeles för dåligt insatt i varför man just nu gör detta men det kan vara möjligt att det finns ett samband, säger Erik Ward.

Erik Ward intervjuades av Kenneth Westberg 2016-02-16

Skicka sidan till: