Åsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd”

Åsa RegnérPå en presskonferens en 15 maj presenterade regeringen en ny funktionshinderpolitik. Det var inga konkreta förslag till förändringar, istället presenterades en ny målsättning. Regeringen fick kritik från Likaunika och Handikappförbunden.

Det nya nationella målet är:
”att, med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas”

En rad utredningar och översyner startas

En inriktningsproposition med det nya målet läggs fram i riksdagen i höst. Olika myndigheter ska få i uppdrag att kartlägga hinder i tex arbetsmarknad, utbildning, transporter, diskriminering och bostäder, säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
– Funktionshinderspolitiken ska ta sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och är en del i arbetet för ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Inga konkreta förslag om personlig assistans

Assistanskoll noterar att personlig assistans bara nämns på ett ställe i propositionen, sid 29 som en i raden av individuella insatser. För personlig assistans hänvisade Åsa Regnér på presskonferensen till pågående LSS-utredning som i oktober 2018 kommer med förslag om LSS och assistans.
Kommer synen på rättspraxis i personlig assistans eller LSS-utredningen, tex genom nya eller förändrade direktiv, att påverkas på något sätt av den nya funktionshinderpolitiken?
– Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd. Det handlar om att samhället i stort behöver utformas utifrån människors olika behov och förutsättningar och lyfter fram principen om universell utformning som en viktig del för att åstadkomma jämlikhet och delaktighet, säger Åsa Regnér.
På vilket sätt påverkas personlig assistans och LSS av den nya funktionshinderpolitiken?
– Det jag kan säga är att den nya inriktningen för genomförandet av funktionshinderspolitiken som beslutas i propositionen, där principen om delaktighet är en del, också lyfter fram vikten av individuella stöd och lösningar av hög kvalitet och rättssäkerhet. Detta inkluderar även LSS. Vi vet att i många fall kan LSS vara avgörande för individens möjlighet till delaktighet i samhället, säger Åsa Regnér.

Kritik från Handikappförbunden och Lika Unika

Handikappförbunden välkomnar det nya målet men saknar konkreta åtgärder för löftet att politiken ska utgå från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
– Det är många vackra ord, men återigen skjuter man utmaningarna på framtiden. Utvecklingen går för långsamt, hur länge ska vi vänta på konkreta reformer?, undrar ordförande Stig Nyman.
Även Likaunika ser positivt på att tydliggöra FN-konventionen och en universell utformning av funktionshinderpolitiken. Samtidigt kritiserar man nya översyner.
– Regeringens utspel idag kan på många sätt tolkas som att man kommer att lägga mycket tid på utredningar och översyner om hur verkligheten ser ut. Verkligheten är att de brister som människor möter på arbetsmarknaden, som elever i skolan, som samhällsmedborgare som utestängs när tillgängligheten brister redan är väl kända, säger ordförande Maria Johansson.

Åsa Regnér intervjuades av Assistanskoll 2017-05-19

Vidare läsning

Proposition: Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 2016/17:188

Pressmeddelande: Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken

Artikel: En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop

Skicka sidan till: