Micael Kallin ifrågasätter dagens system för assistansersättning

Antalet assistanstimmar skulle kunna begränsas till högst 70 per person och vecka. Är det rimligt att ge assistans för att tex klippa gräset vid lantstället. Är det rimligt att assistans beviljas till nyanlända som inte arbetat i Sverige. Det är frågor nationalekonomen och journalisten Micael Kallin diskuterar i en essä i tidskriften Kvartal.
Hans essä följdes av texter från flera ledarskribenter och stark kritik av Bengt Westerberg och Sophie Karlsson (IfA).

I slutet av artikeln finns en rättelse av Micael Kallin som vi valt att publicera då han anser att han citerats felaktigt i denna artikel.

”Ett slukhål i statsbudgeten”

Micael Kallin har väckt stor uppmärksamhet med sitt ifrågasättande av dagens system med assistansersättning i rättighetslagstiftningen i LSS. I artikeln ”Ett-slukhål i statsbudgeten” i tidskriften Kvartal och i en artikel i SVT-Opinion är Micael Kallin kritisk till utvecklingen där allt färre beviljas assistanserättning och att regeringen som han uttrycker det "likt ett försäkringsbolag vägrar betala ut ersättning till personer som enligt lagens anda tillhör målgruppen". Han skriver att regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar var ett avsteg från att låta behoven styra bedömningarna.

Samtidigt säger han att de 15 000 som har assistansersättning får alldeles för mycket pengar jämfört med de 67 000, inkluderat han själv, som har handikappersättning och som får för lite. Han säger att Bengt Westerbergs proposition om assistansersättningen var ett hafsverk fullt med stavfel och felaktiga antaganden om de verkliga kostnaderna för assistansersättningen.

Bengt Westerberg – Kallins förslag är orimliga

Bengt Westerbergs anser att Kallins förslag på att stödet med assistansersättning skulle jämnas ut och fördelas även till personer med handikappersättning är orimligt. I artikeln Det ska självklart finnas skillnader i stödet till funktionshindrade säger han att det är naturligt med skillnader i stödet till personer med funktionsnedsättning.

Kallin vill se ett tak för antalet beviljade assistanstimmar

Micael Kallin är kritisk till att det tex inte finns ett tak för hur många assistanstimmar som kan beviljas och skriver att assistans till och med kan beviljas för att klippa gräset vid lantstället. Han hoppas att LSS-utredningen föreslår en begränsning och skriver att det går att argumentera för ett tak på 70 assistanstimmar per vecka och person, vilket skulle innebära nästan en halvering jämfört med dagens genomsnitt på 129 timmar per person.

IfA – ”Vissa personer skulle dö eller med nöd och näppe överleva”

Sophie Karlsson, vice Ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade säger i en text att författaren visar på stor okunskap och oförståelse och att de förslag författaren föreslår skulle innebära att vissa personer skulle dö eller med nöd och näppe överleva.

Ska nyanlända beviljas assistans?

Mikael Kallin diskuterar även kring frågan om det är rimligt att nyanlända bosatta i Sverige ska beviljas assistansersättning utan att tidigare arbetat i landet. Att utrikes födda är överrepresenterade bland dem som väljer privat assistansutförare, kan tyda på ett mer utbrett fusk inom den gruppen skriver han. Kallin skriver i sitt inlägg på SVT-Opinion, med hänvisning till tidigare statliga utredningar, att det kan vara så att en fjärdedel av assistansersättningen går till felaktiga utbetalningar, varav särskilt anhörigassistenter pekas ut.

Kallins text följdes av texter från flera ledarskribenter

Strax efter Kallins artikel i Kvartal den 23 juli och i SVT den 28 juli ifrågasätter flera ledarskribenter dagens system med assistansersättning. Tex Gustav Juntti från Liberala nyhetsbyrån i Helagotland den 25 juli, i Bohuslänningen den 29 juli och Motala Vadstena tidning den 30 juli. Även Widar Andersson hänvisar till Micael Kallin i ledartiklar i Folkbladet den 26 juli och i Corren den 4 aug.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Micael Kallin, Kvartal: ”Ett-slukhål i statsbudgeten”

Micael Kallin SVT-Opinion: Minska skillnaderna i stöd till funktionshindrade

Micael Kallin, slutreplik, SVT Opinion: Ge majoriteten mer hjälp – modernisera hjälpen till funktionshindrade

Bengt Westerberg: Det ska självklart finnas skillnader i stödet till funktionshindrade

Sophie Karlsson, Vice Ordförande IfA: Olika för lika

******************************************************************************

Micael Kallins rättelse till denna artikel

Jag citeras felaktigt av Kenneth Westberg, gällande min essä ”Ett slukhål i statsbudgeten” och min artikel på SVT.se. Därför sammanfattar jag min essä och artikel, så att det står klart vad jag egentligen sagt:

  1. I min essä kritiserar jag regeringen och försäkringskassan för att de, fegt och cyniskt, med hjälp av domar som tolkats i strid med intentionerna bakom LSS, nekat många behövande assistansersättning.
  2. ”Kostnaden för assistansersättning äventyrar inte statsfinanserna”, skriver jag. Staten har råd med kostnaden för assistansersättning, om Regering och Riksdag så vill.
  3. Jag ger också exempel på flera reformer som kan genomföras, vilka var för sig kostar ungefär lika mycket som statens stöd till funktionshindrade. Om någon av reformerna genomförs finns det således ett statsfinansiellt utrymme att t.o.m. fördubbla ersättningen till funktionshindrade. Det har jag inget emot!
  4. Jag sammanfattar vad tidigare regeringsutredningar kommit fram till vad gäller fusk och överkompensation. Jag framför alltså inget eget utredningsresultat på det området.
  5. Jag redovisar den faktiska kostnadsutvecklingen för assistansersättningen, även på individnivå och i jämförelse med annat statligt stöd och hjälp till funktionshindrade.
  6. Det framgår att det statliga stödet är koncentrerat till 1,5 promille av befolkningen och att de allra flesta med funktionshinder endast får en bråkdel i statligt stöd jämfört med dem med assistansersättning.
  7. Jag resonerar om huruvida det är rimligt eller inte med de exceptionellt stora skillnaderna i statligt stöd, om det inte vore mer rättvist att ge fler funktionshindrade adekvat hjälp och stöd. Självfallet ska de med störst hjälpbehov få mest hjälp, det säger sig självt!
  8. För att fler än idag ska kunna få stöd och hjälp är det rimligt att anta att regeringen inför ett tak för antalet timmar, det skriver jag om i min essä.
  9. I artikeln på SVT argumenterar jag för att en bredare och mer generös funktionshinderersättning skulle kunna ersätta assistans- och handikappersättningarna.
  10. Den nya ersättningen skulle kunna delas in i tio steg – med mest hjälp till de med störst behov, inklusive dubbelbemanning. Ersättningen skulle då omfatta alla de som i dag omfattas av personlig assistans/assistans- och handikappersättningarna. Om ersättningen bli mer generell, och därmed mindre godtycklig, kan så mycket 10 miljarder kronor frigöras till mer stöd till fler funktionshindrade. I stort sett alla funktionshindrade skulle vinna på mitt förslag.

©Micael Kallin

Stockholm 2018-08-07

Kommentar till Micael Kallins rättelse

Assistanskoll vill tacka Micael Kallin för rättelsen. Det vi skrev om Micael Kallins essä var en tolkning av vad vi tyckte oss se att Micael Kallin ansåg om vissa saker, särskilt rörande ev inskränkningar på personlig assistans/assistansersättning. Vi beklagar om vi feltolkat Micael Kallin.

Micael Kallins rättelse tycker vi dock öppnar upp för en mycket intressant debatt. Vi välkomnar Micael Kallin att bli intervjuad på Assistanskoll och utveckla sina tankar om tex en funktionshinderersättning i ”tio steg – med mest hjälp till de med störst behov, inklusive dubbelbemanning”.

Redaktionen, Assistanskoll

Skicka sidan till: