Ny utredning av tillsyn, egenvård och föräldraansvar • Fredrik Malmberg
  Fredrik Malmberg
  Regeringen ska utreda stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn och egenvårdsinsatser samt göra en översyn av föräldraansvaret. Utredningen ska ledas av Fredrik Malmberg och vara klar senast 23 mars 2021. Kommittédirektiv till utredningen 2020:3

Fredrik Malmberg är generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten och tidigare Barnombudsman. Han säger till TT att rättighetsperspektivet är viktigt för honom.
– Det här är en efterlängtad utredning som syftar till att stärka rätten till personlig assistans för personer som är i en utsatt och svår situation. Personlig assistans är en frihetsreform byggd på att personer med funktionsnedsättning omfattas av samma grundläggande rättigheter i samhället som alla andra, säger Fredrik Malmberg till TT.

Utredningen ska:

 • Se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser.
 • Ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas.
 • Göra en översyn av föräldraansvar vid bedömning av barns rätt till personlig assistans och bedöma om det bör förtydligas eller smalnas av.

Utredningen bygger på punkt 64 i Januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna. Utredaren ska även ge berörda myndigheter, SKR och funktionshindersorganisationerna tillfälle att bidra med kunskap och att framföra sina synpunkter under utredningens gång.
– LSS och assistansersättningen har under många år haft problem, bland annat efter förändrad rättspraxis. Att stärka rätten till personlig assistans är en prioriterad fråga för regeringen och därför tillsätter vi nu den här utredningen, säger socialminister Lena Hallengren i socialdepartementets pressmeddelande.

Kommittédirektiv till utredningen

Direktiv för föräldraansvar

Föräldraansvar är det ansvar en förälder normalt anses ha för ett barn i motsvarande ålder. För detta beviljar inte Försäkringskassan assistanstid vid vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans.

 • undersöka om omfattningen av föräldraansvaret vid bedömning av barns rätt till personlig assistans bör regleras på ett tydligare sätt
 • ta ställning till om en rättssäker tillämpning av föräldraansvaret vid bedömningen av det enskilda barnets rätt till personlig assistans kan uppnås genom kunskapsstöd eller riktlinjer eller om detta ansvar i stället bör smalnas av genom reglering i författning
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Direktiv för tillsyn

Tillsyn avser övervakning som behövs på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och aktiverings- och motiveringsinsatser.

 • kartlägga behovet av hjälp med tillsyn för personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som omfattas av personkretsen enligt LSS,
 • analysera hur personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som omfattas av personkretsen enligt LSS kan få ändamålsenlig hjälp med tillsyn,
 • ta ställning till och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas,
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Direktiv för egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Det kan vara allt från enklare åtgärder som exempelvis såromläggning till mer avancerade åtgärder som sondmatning, hemdialys eller respiratorvård i hemmet.

 • ta ställning till och föreslå hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egenvårdsinsatser,
 • analysera och ta ställning till hur personer som omfattas av personkret­sen enligt LSS och som behöver hälso- och sjukvårdsåtgärder till följd av sina funktionsnedsättningar kan ges ändamålsenligt stöd,
 • analysera gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård en­ligt HSL och överväga om frågan ska regleras i författning på en högre nivå än myndighetsföreskrifter,
 • analysera om det bör införas krav på en försäkring motsvarande patient­försäkring när personlig assistans lämnas för egenvårdsåtgärder,
 • analysera behovet av att reglera förutsättningarna för hälso- och sjuk­vårdens omprövning av egenvårdsbedömningar,
 • analysera behovet av bestämmelser som bryter sekretess och tystnads­plikt för att möjliggöra att nödvändig information kan lämnas mellan hälso- och sjukvården, kommunen, Försäkringskassan och assistansan­ordnare i ärenden om personlig assistans och assistansersättning för egenvårdsåtgärder,
 • analysera om socialförsäkringsbalkens bestämmelser om anmälnings­skyldighet och omprövning är ändamålsenliga i ärenden om assistanser­sättning för egenvårdsåtgärder,
 • analysera om det bör införas bestämmelser om anmälningsskyldighet och omprövning av gynnande beslut i LSS i ärenden om personlig assi­stans för egenvårdsåtgärder,
 • lämna nödvändiga författningsförslag.


Läs mer om utredningen

Socialdepartementet: Pressmeddelande

Socialdepartementet: Kommittédirektiv till utredningen


Kommentarer till utredningen

Arbetsgivarföreningen KFO: Regeringen tillsätter ny utredning om vissa assistansfrågor - men den viktiga frågan om integritetskänslighet för grundläggande behov berörs inte

Funktionsrätt Sverige: Äntligen går regeringen vidare med LSS - Nu vill funktionsrättsrörelsen vara med från början

Skicka sidan till: