Riksdagspartiernas loggor

Varierande reaktioner på Liberalernas krav

Schablonbeloppet bör höjas minst 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. En ny LSS-insats ”Vardagsstöd” bör införas. Dessa tre krav vill Liberalerna genomföra i höstens budgetförhandlingar.

Vad säger övriga riksdagspartier om detta?

Partirepresentanter som besvarar frågorna

logga Centerpartiet
Center­partiet
Sofia Nilsson
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Maj Karlsson
Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Camilla Hansen
Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Bengt Eliasson
Socialutskottet
logga Moderaterna
Moderaterna

logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Pia Steensland
Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Carina Herrstedt
Socialutskottet
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Mikael Dahlqvist
Socialutskottet


Frågor till riksdagspartierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

  1. Vad anser du om Liberalernas förslag att assistansersättningens schablonbelopp bör räknas upp med minst 3 % till 2021?
  2. Vad anser du om Liberalernas förslag att stoppa minuträkningen genom att sluta dela upp grundläggande behov i integritetsnära delar och även sluta dela upp behov i grundläggande och andra personliga behov?
  3. Vad anser du om att Liberalerna vill att utredningen ”Stärkt Assistans” ska få utreda hur man gör en helhetsbedömning av behoven och stoppa minuträkningen i assistansbedömningarna?
  4. Vad anser du om Liberalernas förslag att införa en ny LSS-insats ”Vardagsstöd” för personer med mindre behov är personlig assistans? (för personer med funktionsnedsättning som idag har tex ledsagning, hemtjänst eller boendestöd)
  5. Är det något du vill tillägga?

1. Vad anser du om Liberalernas förslag att assistansersättningens schablonbelopp bör räknas upp med minst 3 % till 2021?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Regeringen (S och MP) har i budgetförhandlingarna kommit överens med samarbetspartierna (L och C) i denna fråga. I samband med att budgetförslagen presenteras kommer vi att ge besked om hur stor höjningen blir.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det är jättebra om de får igenom det, den har legat för lågt. Men det saknas ett helhetsgrepp. Det saknas ett bra system för att sätta schablonen, nu kan stora bolag plocka ut vinster och små bolag går på knäna.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi tycker att schablonersättningen bör räknas upp med minst 3 %, vi har tidigare gått ut med att vi vill tillföra minst en miljard kronor årligen till assistansen. Schablonbeloppet för assistansersättningen är en avgörande del i att säkerställa en god kvalitet på assistansen och möjliggöra för anordnare att rekrytera och behålla kompetenta personliga assistenter. Det är uppenbart att nuvarande nivå på uppräkningarna inte har varit tillräcklig för att uppnå detta, det är viktigt att de ökar.
logga Liberalerna
Liberalerna
Assistansersättning bör räknas upp med minst 3 %. Det har varit låga eller inga uppräkningar under många år nu, och det blir allt svårare att bedriva assistans med kvalitet och rimliga villkor för personalen. Eftersom detta snart sagt är det enda område där staten i praktiken sätter lönerna måste vi i riksdagen ta vårt ansvar för att schablonersättningen täcker de faktiska kostnaderna.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Schablonen har länge varit alldeles för låg och förslaget om en höjning är något som Centerpartiet också drivit. Det är välkommet och något vi ställer oss bakom.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är bra att Liberalerna liksom KD driver på för att schablonbeloppet ska räknas upp. Det är orimligt att uppräkningen som sker idag inte ens täcker de avtalsenliga löneökningarna.
logga sd
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har länge föreslagit och budgeterat för en uppräkning av schablonbeloppet just för att täcka kostnaderna. Vi menar att den årliga uppräkningen måste gå hand i hand med löneutvecklingen. Därför anser vi att förslaget är bra så länge ambitionen är att även fortsättningsvis ligga på samma nivå.

2. Vad anser du om Liberalernas förslag att stoppa minuträkningen genom att sluta dela upp grundläggande behov i integritetsnära delar och även sluta dela upp behov i grundläggande och andra personliga behov?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Någon form av bedömningskriterier för vilka och hur stora insatserna ska vara måste finnas. Det handlar ju om att den assistansberättigande ska få rätt hjälp utifrån behov. Vilka kriterier som ska användas är vi öppna för att diskutera. Ex i LSS-utredningen föreslås schabloner för olika insatser. Låt oss i lugn och ro vänta in remissvaren och ta diskussion därefter. Vårt viktigaste mål med LSS är att människor i behov av stöd och hjälp ska få det.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Där är vi helt överens, detta är integritetskränkande och ineffektivt så självklart håller vi med om detta. Men det måste kombineras med ett statligt huvudmannaskap för att få en helhet i detta. Det delade huvudmannaskapet är orsaken till att man håller på och räknar minuter för att avgöra vem som är inom och utanför brytpunkten.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det är uppenbart att uppdelningen i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar skapar problem, som vi sett inte minst när det gäller andningshjälp och sondmatning. Det är möjligt att ett borttagande av uppdelningen är en bättre väg framåt. Det viktiga för mig är att det verkligen är en persons individuella behov som styr vilken assistans personen får och att vi får en helhetslösning på plats, där individen och dess möjlighet att leva som andra står i fokus.
logga Liberalerna
Liberalerna
Uppdelningen av olika behov i grundläggande respektive andra personliga behov leder till integritetskränkande utredningar och att toalettbesök och andra aktiviteter klockas. Tidsberäkningen bör göras genom en helhetsbedömning utifrån de faktiska behoven, inte indelad i olika moment eller fragmentiserad i integritetsnära delar.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

I Januariavtalet drev Centerpartiet på för att assistansen ska stärkas, vi behöver komma tillbaka till grundintentionen med LSS nämligen att det är en rättighetslagstiftning och en frihetsreform. Att räkna minuter på det sätt som man gör idag måste få ett slut! Vi behöver därför ta ett helhetsgrepp över hela frågan.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är i linje med kristdemokraternas befintliga politik så jag välkomnar initiativet. Denna förändring är nödvändig för att återupprätta rätten till assistans och intentionen med LSS.
logga sd
Sverigedemokraterna
Detta är en fråga där vi är helt eniga med L och som vi drivit sedan tidigare.
Hela grundtanken med assistans är att få hjälp med de faktiska behov man har.


3. Vad anser du om att Liberalerna vill att utredningen ”Stärkt Assistans” ska få utreda hur man gör en helhetsbedömning av behoven och stoppa minuträkningen i assistansbedömningarna?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Utredningen ”Stärkt assistans” har ju redan fått sina direktiv. Vi tycker inte i det här läget att den behöver några tilläggsdirektiv.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja det skulle säkert vara bra, men det viktiga är då att utredningen verkligen tar tag i frågan och att det leder till konkreta lagändringar. Det som behövs nu är en lagstiftning som går tillbaka till grundintentionen, tillsammans med ett förstatligande.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Jag tycker att det är viktigt att helhetsbedömning av individens behov behöver alltid finnas med vid bedömning och beslut av assistans. Om detta görs bäst genom ett tilläggsuppdrag till “Stärkt assistans” är något vi får titta vidare på.
logga Liberalerna
Liberalerna
Det måste vara möjligt att hitta modeller för att göra rättssäkra bedömningar utan att den personliga integriteten kränks. Hur det konkret ska gå till bör bli en fråga för utredningen ”Stärkt assistans”. Genom tilläggsdirektiv om det behövs. De har redan i uppdrag att förtydliga rätten till assistans vid behov av hjälp med egenvård och vid behov av tillsyn. Det här passar bra in i deras arbete.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Just helhetsbedömningen är en väldigt viktig fråga.
logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi kristdemokrater la ett skarp förslag i riksdagen om just detta i våras. Dessvärre var det bara V och SD som då gav stöd till vårt förslag.
logga sd
Sverigedemokraterna
Finns kapacitet för utredningen ”stärkt assistans” att utreda frågan på djupet
utan att för den skull dra ut på tiden så har vi inga invändningar i dagsläget.

4. Vad anser du om Liberalernas förslag att införa en ny LSS-insats ”Vardagsstöd” för personer med mindre behov är personlig assistans? (för personer med funktionsnedsättning som idag har tex ledsagning, hemtjänst eller boendestöd)

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi välkomnar alla idéer som kan bidra till en bättre fungerande LSS-lagstiftning. LSS-utredningen har också utrett insatserna och föreslagit en omfattande förändring av de olika insatserna. Utredningens förslag är nu på remiss och vi ser fram emot remissynpunkterna på denna del. Vi ser gärna att det sker en reformering av denna del som bättre motsvarar de faktiska behov som personer med olika funktionsvariationer har.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det hade säkert varit bra om man innan dess fått ordning på den personliga assistansen. Den borde införas efter det. Om den införs nu är jag orolig att det människor inte ska få det de egentligen behöver och att den riskerar att ersätta kommunalt beviljad assistans.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att lagens intentioner säkras i praktiken och möjliggör för alla att leva ett oberoende liv med goda levnadsvillkor. Jag tycker att förslaget om att utveckla LSS med en ny typ av insats låter intressant, men vi behöver titta närmare på exakt vad det skulle innebära.
logga Liberalerna
Liberalerna
Vardagsstöd ska vara till för personer som har rätt till LSS och som idag har tex hemtjänst, boendestöd eller ledsagning. Vi tänker oss också personer med tex någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller synskadade. Behovet av stöd skall vara i centrum och inte diagnosen. Genom att de istället får en LSS-insats blir stödet mer flexibelt och den enskilde får mer makt.
Eftersom det handlar om en målgrupp med mindre stödbehov så blir det också mindre omfattning än i personlig assistans. Men precis som med assistansen ska makten ligga hos den enskilde. Lagstiftningen ska vara tydlig i att det är en elfte LSS-insats som har ett annat syfte. Det ska absolut inte ersätta assistans
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla LSS och assistans i positiv riktning. Men det viktiga nu är att fokusera så att vi får en hållbar assistans och LSS i sin helhet där vi bland annat tycker att frågan om sysselsättning för personkrets tre är mycket viktig.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är ett intressant förslag och jag tror att en liknande insats skulle uppskattas och vara till stort stöd för många.
logga sd
Sverigedemokraterna
Det är ett intressant förslag väl värt att se vidare på. Däremot delar vi de
betänkligheter som finns och oron för att en sådan insats skulle kunna riskera
att ersätta personlig assistans beviljad av kommunerna.
Det krävs ett tydligt och genomarbetat förslag innan vi helt kan ta ställning i frågan.

5. Är det något du vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
-
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
-
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi ser fram emot att få in viktiga synpunkter på LSS-utredningen som nu är ute på remiss, för att med avstamp i dem utveckla assistansen så den blir den frihetsreform den ska vara.
logga Liberalerna
Liberalerna
-
logga Centerpartiet
Centerpartiet

En fråga som jag tycker att vi behöver titta djupare och mer på är den ekonomiska situationen. De som har aktivitetsersättning eller sjukersättning hela livet på grund av funktionsnedsättning, kan inte själva ändra hur mycket pengar de får. Det är en skillnad jämfört med andra som kan höja sin lön på olika sätt. Vi behöver göra mer för att fler med funktionsnedsättning ska kunna ha ett arbete och egen försörjning.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
-
logga sd
Sverigedemokraterna
-


Skicka sidan till: