Remissvar till "Stärkt personlig assistans"

personer som skriverFunktionsrättsrörelsen och Fremia är generellt positiva, men många ser problem för anordnarna att kunna bli vårdgivare och ifrågasätter ett schabloniserat föräldraavdrag. Socialstyrelsen tror inte att en egenvårdslag löser problemen. Försäkringskassan tror fler än beräknat kommer beviljas assistansersättning.

"Stärkt personlig assistans" blev klar 26 maj 2021. Utredningen har gett förslag på hur rätten till personlig assistans ska förstärkas vid tillsyn, föräldraansvar oche egenvård. De föreslår även att assistansanordnare ska kunna utföra sjukvårdsinsatser efter avtal kring enskilda assistansberättigade. Läs Assistanskolls sammanfattning av förslagen.

Den 1 oktober gick tiden ut för att skriva remissvar om LSS-utredningen. Se remisser registrerade på Socialdepartementet.

Ett urval av de remisser som lämnats

Funktionsrättsrörelsen

 • STIL säger att utredningen är ovanligt bra gjord. De ser dock problem med att anordnare ska kunna bli vårdgivare, särskilt kooperativ och assistansberättigade som är egna arbetsgivare. STIL är helt emot föräldraavdrag efter 12 års ålder. De tillägger att de saknar förslag om att göra alla grundläggande behov assistansgrundande i sin helhet och anser att 65-års gränsen borde tas bort.
 • Intressegruppen för assistansberättigade känner motstånd till att assistansanordnare ska kunna bli vårdgivare eftersom det saknas tradition av detta i personlig assistans. IfA är kritiska till att ett avtal ska göras med en assistansanordnare om att bli vårdgivare innan personen sökt personlig assistans. IfA tycker inte det ska göras föräldraavdrag alls när barn söker assistans och absolut inte i åldern 12-17 år.
 • Independent living institute, ILI, är generellt positiva men anser att den assistansberättigade ska vara part i överenskommelsen när en anordnare ska utföra sjukvårdsåtgärder. Det är även oklart hur assistansberättigade som är egna arbetsgivare ska kunna göra överenskommelse om att utföra sjukvårdsåtgärder. Föräldravdraget när barn söker assistans bör beräknas individuellt och inte via en schablon.
 • Riksföreningen JAG tycker att den föreslagna egenvårdslagen medför en uppenbar risk för IQ-diskriminering av personer med intellektuell funktionsnedsättning vid egenvårdsbedömningen. JAG avstyrker förslagen om utförande av sjukvårdsinsatser i assistansen, eftersom många anordnare inte kommer kunna bli vårdgivare. JAG tillstyrker föräldraavdraget och de nya grundläggande behoven.
 • Neuroförbundet ställer sig generellt positivt till utredningens förslag. Det vill däremot att schablonen för föräldraavdrag ersätts med en individuell bedömning.
 • DHR är positiva till utredningens förslag, men anser att den personliga assistansen urholkats under många år och behöver förändras i grunden. De kritiserar minuträkning av behov och uppdelningen i grundläggande och andra personliga behov.
 • Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU tillstyrker utredningens förslag men anser att inget föräldraavdrag alls ska göras när barn söker personlig assistans.

Myndigheter

 • Försäkringskassan tillstyrker förslagen om ett förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser, nya grundläggande behov och föräldraavdrag. De anser dock att avgränsningarna av de nya grundläggande behoven medför en viss risk för att inte alla som idag omfattas av rätten till assistans kommer att omfattas enligt förslagen. Förslaget om föräldraavdrag behöver förtydligas, tex om avdraget ska göras per dag eller vecka. De bedömer även att kostnaderna för förslagen kommer att bli högre än utredningen bedömt.
 • Socialstyrelsen är positiv till förslagen om nya grundläggande behov och föräldraavdraget. De är skeptiska till att en egenvårdslag löser problemen med vad som bedöms vara hälso- och sjukvårdsåtgärder och vad som är egenvård. Det finns fortsatt risk att personliga assistenter kommer att utföra sjukvårdsuppgifter av avancerad karaktär när de inte har rätt kompetens. Socialstyrelsen befarar att en alltför omfattande reglering av området kan innebära att färre personer får egenvårdsinsatser.

Sveriges regioner

 • Region Skåne är generellt positiva men uttrycker oro över att kvaliteten kan komma att försämras med förslaget att vissa hälso- och sjukvårdande insatser ska kunna utföras inom ramen för assistansbeslutet.

Arbetsmarknadens parter

 • Kommunal ser försiktigt positivt på förslagen att tydliggöra vad som är egenvård och hälso och sjukvård och att sjukvårdande åtgärder ska tas in i bedömningen när assistans beviljas. De pekar på behovet av en bra arbetsmiljö om assistans ska förebygga beteenden som innebär risk för skada.
 • Fremia är i stort positiva till utredningen. Fremia vill dock inte att egenvårdsbedömningen ska vara beroende av den enskildes förutsättningar för delaktighet, assistansberättigade med en legal företrädare kan också hantera egenvård enligt Fremia. De anser att förslaget att anordnare ska kunna utföra sjukvård är oklart, kommer alla anordnare kunna göra det eller få göra det och hur ska de ersättas? Fremia avstyrker förslaget att det ska göras föräldraavdrag för barn i åldern 12–18 år.

Vidare läsning

Remissvar till LSS-utredningen (registrerade på Socialdepartementet)

Skicka sidan till: