Brukarorganisationerna

Hur sköter den nya regeringen assistansfrågan?

Det finns en stor besvikelse och osäkerhet inom funktionsrättsrörelsen om hur den nya M-KD-L-regeringen som stöds av SD hittills agerat.

Assistanskoll har ställt frågor till 11 organisationer inom funktionsrättsrörelsen, bland annat om att timbeloppet höjs med 1,5 % och att regeringen vill utreda om svenskt medborgarskap ska vara krav för att bevilja assistans.

Frågor till funktionsrättsorganisationerna

(Klicka på frågorna och läs organisationernas svar)

 1. Vad anser ni generellt om nya regeringens politik för personlig assistans hittills?
 2. Vad anser ni om att assistansersättningens timbelopp höjdes med 1,5%?
 3. Vad anser ni om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet ännu inte tagits upp av regeringen? Vad bör regeringen göra?
 4. Vad anser ni om att regeringen vill utreda om svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att beviljas personlig assistans, och kanske andra LSS-insatser?
 5. Bör regeringen verka för att införa ett statligt huvudmannaskap och tycker ni att regeringen är tydlig med vad de vill i den frågan?
 6. Vad anser ni är viktigt i hur ett statligt huvudmannaskap utformas?
 7. Vilka åtgärder vill ni se från regeringen vad gäller personlig assistans?
 8. Vad förväntar ni er av Camilla Waltersson Grönvall, (M), ansvarig minister för LSS och personlig assistans?
 9. Finns det utredningar ni anser regeringen bör tillsätta om personlig assistans?
 10. Bör regeringen ge några särskilda direktiv till Försäkringskassan ang personlig assistans?
 11. Vill ni se åtgärder från regeringen för andra LSS-insatser ?
 12. Är det något ni vill tillägga?

11 funktionsrättsorganisationer

1. Vad anser ni generellt om nya regeringens politik för personlig assistans hittills?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
En svag start tycker jag. Med tanke på att L, Kd och Sd varit tydliga i sin politik innan valet borde det synts mer tydligt redan nu.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige
STIL

Jag ser ingen politisk linje alls hittills. Det är klart att man ska ha respekt för att regeringen just har tillträtt, men frånvaron av politik på området i Tidöavtalet är slående, och det i en fråga som förra mandatperioden var så viktig för både L och KD. Tidöavtalets assistanspunkter handlade ju mest om att personer som inte är svenska medborgare eventuellt inte ska få personlig assistans, vilket skulle vara en kraftig begränsning av rättigheten som skulle göra att människor som t.ex. har skadats allvarligt i krig skulle få det väldigt svårt att klara sig i Sverige. Att man inte höjde schablonbeloppet var också en skam. Sedan är jag väldigt förundrad över hur KD har lyckats slarva bort Pia Steensland. Här har man en person som har varit en oerhörd tillgång för KD förra mandatperioden. En person som har gjort att många allmänborgerliga väljare har röstat på KD, och så lyckas man inte ge henne en plats på Socialdepartementet. Kanske ville hon inte, men annars är detta ett väldigt märkligt agerande från KD:s sida.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

De förväntningar som vi hade när den nya regeringen tillsattes har inte infriats. LSS och personlig assistans känns inte som att den nya regeringen håller högt utan det är annat som prioriteras.

JAG Vi har inte sett så mycket politik ännu. Vi är djupt besvikna på den låga höjningen av assistansersättningen. Men vi hoppas fortfarande på att regeringspartiernas politik i opposition, och inte minst deras löften inför valet, ska leda till nya reformer.
Funktionsrätt Sverige Regeringens politik som särskilt rör personlig assistans präglas av ett fokus på att utredningen om ett statligt huvudmannaskap ska bli bra och kunna genomföras. I övrigt vet vi inte så mycket, men oroas av uttryck i regeringsförklaring och Tidöavtalet om begränsningar av rätten till personlig assistans med flera andra välfärdssystem för personer som inte har medborgarskap, men som har uppehållstillstånd till följd av asyl mm.
Neuro Det är viktigt att regeringen höjer ambitionen vad gäller personlig assistans och visar tydligare vilka förbättringar som planeras på området. Det är oroväckande om frågan enbart får fokus i valrörelsen och sen inte följs upp med konkreta åtgärder och budgetförslag.
DHR

I Tidöavtalet nämns den pågående utredningen som i mars väntas föreslå att ansvaret för personlig assistans övertas helt av staten. I stället för som idag delas av kommunerna och staten. DHR välkomnar förslag om ett statligt helhetsansvar.

-Men vi noterar att de längre och mer ingående skrivningarna handlar om att bekämpa det så kallade välfärdsfusket, som i verkligheten inte alls är så utbrett som det ofta ges sken av.

-Samt att stort fokus ligger på att välfärdssystemet ska utformas så att det inte ”lockar” hit människor från andra länder. Detta skapar olyckligtvis hinder för anställningar för personliga assistenter, vilket är raka motsatsen till vad branschen behöver. Motsatsen till vad vi med funktionsnedsättning behöver. Vi behöver rimliga villkor för assistenterna så att det blir ett mer attraktivt yrke än idag, inte ett mindre attraktivt, 

Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Det är många fina ord men det händer inte mycket på området. Åtgärder tar väldigt lång tid att få fram och att utreda. Regeringen bör hantera frågan mer skyndsamt då många personer påverkas svårt av hur situationen ser ut idag.
Riksförbundet FUB Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning fortsatt är sämre än för övriga befolkningen. Trots det saknas på område efter område ambition och konkreta förslag för att förbättra gruppens levnadsvillkor. Det är tydligt att regeringen inte prioriterar funktionsrättsfrågor.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
I likhet med tidigare regering görs det uttalanden om omfattande fusk och oegentligheter utan bevis för att så verkligen är fallet. Den inställningen riskerar att fortsätta drabba alla assistansberättigade genom fortsatta indragningar av deras assistansersättning utan stabil grund, dvs där domstolarna ofta i ett senare skede konstaterar att det rört sig om en felaktigt indragen assistansersättning. Här måste framhållas att antalet återkrav eller summan av samtliga återkrav inte säger något om förekomst av fusk. En stor del av återkraven upphävs av domstolarna och var alltså felaktigt beslutade.
Autism, Sverige
Autism, Sverige
Vi hade hoppats och trott att den nya regeringen skulle höja assistansersättningen som urholkats under flera år nu. I den situation vi befinner oss med kraftig inflation har gapet ökat ytterligare. Om man vill driva en seriös funktionshinderspolitik så är det här ett bra tillfälle att återställa förutsättningarna för en kvalitativ assistans.

2. Vad anser ni om att assistansersättningens timbelopp höjdes med 1,5%?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
På tok för liten höjning. Höjningen måste bli högre om man ska kunna locka assistenter till yrket. Å andra sida om en höjning skulle komma framöver måste även lönen enligt kollektivavtal höjas.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Det är en skam naturligtvis, snart kommer det bli svårt att anordna assistans med god kvalité och lönerna är så klart alldeles för låga. Att göra en ordentlig höjning av schablonen hade varit en tydlig signal om att det nu är en annan regering som styr och som rättar till den tidigare regeringens misstag. Men den signalen var tydligen inte prioriterad.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

Att höja assistansersättningen med endast 1,5 % när det aviseras om lönekrav om 4,4 % samtidigt som vi har en tvåsiffrig inflation och tidigare kollektivavtal ger ökade kostnader till följd av stärkt semesterersättning för många rimmar illa. Personlig assistans är en rättighetslagstiftad insats som alla regeringar, samtliga partier bör ta ansvar för på alla sätt, inte minst finansieringen av den. Den extremt låga höjningen riskerar bidra till ökade konkurser och minskad valfrihet för assistansanvändare då små och mellanstora assistansanordnare minskar i antal.

JAG Det är en katastrof, både för alla personliga assistenter och för alla assistansvändare som behöver kunna rekrytera och behålla mogna och erfarna assistenter.
Funktionsrätt Sverige Det är alldeles för lite. Vi står bakom kampanjen Rimliga villkor som beskriver bättre hur utvecklingen skulle behöva se ut för att säkerställa utrymme för en löneutveckling i takt med lönerna i allmänhet och övriga omkostnader som är nödvändiga för en hållbar personlig assistans.
Neuro Mot bakgrund av inflation, stegrande kostnader och kommande löneökningar är en höjning på endast 1,5% en oroväckande låg ersättning. Det låga timbeloppet leder till mindre resurser med färre utbildningsinsatser och lägre löner som följd, vilket i sin tur skapar en sämre kvalitet och gör det svårare att rekrytera.
DHR Höstbudgetens höjning med 1,5 procent är en besvikelse. För att bibehålla kompetens och möjliggöra personlig assistans till ett långsiktigt yrke krävs att timbeloppet följer löneutvecklingen. Att inte höja timbeloppet är också en urholkning av den personliga assistansen.
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Det är alldeles för lite i förhållande till dagens löneutveckling på övriga områden. Det hade behövt höjas mycket mer för att komma upp i rimlig nivå för rimliga villkor för assistenterna. Den låga ersättningen innebär också att det är mycket svårt att rekrytera assistenter.
Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB är en av organisationerna som står bakom kampanjen #Rimligavillkor. Det är helt nödvändigt att timschablonen höjs ordentligt för att säkerställa att personlig assistans kan ges med hög kvalitet och bra arbetsvillkor.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Vi kan konstatera att de allmänna löneökningarna samt inflationen är betydligt högre än dessa 1,5 procent. Under år 2023 kommer det att utbetalas 324,50 kr per utförd assistanstimme. Det finns inte någon annan tjänst som kan köpas för detta timpris.
Autism, Sverige
Autism, Sverige
Det är helt uppenbart ett alldeles för lågt belopp. Idag är den allmänna löneutveckling dubbelt så hög och inflationen flerdubbelt så hög. Om man ska kunna ge en assistans av god kvalitet så måste man säkerställa att assistansersättningen i rimlig utsträckning följer löne- och kostnadsutvecklingen.


3. Vad anser ni om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet ännu inte tagits upp av regeringen? Vad bör regeringen göra?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Det är bedrövligt, då det tydligt finns eller har funnits en majoritet i riksdagen tidigare i år, då går det inte att tro annat än att det varit ett spel för galleriet för att locka väljare från funkisar och deras anhöriga. Agera är enda vägen att gå. Funktionsnedsatta hur under tidigare högkonjunktur fått det sämre och sämre. Tyvärr säger det en del om hur politiker ser på funkisvärlden. Det går inte att spara mer nu, det har för länge sedan gått för långt.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Det finns ett riksdagsbeslut från i mars i år som KD var väldigt drivande i, om att utreda att återigen se de grundläggande behoven i sin helhet, på samma sätt som de bedömdes mellan 1997-2010. Vi var många som tog förgivet att KD skulle se till att frågan blev utredd om de fick Socialdepartementet, men än har vi inte sett något.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

För att personlig assistans ska vara den insats som den är tänkt att vara så krävs att behoven som en assistansanvändare har beräknas i sin helhet när Försäkringskassan och/eller kommunen ska fatta beslut om antal timmar. Om behovet vid exempelvis ett toalettbesök är 14 minuter så kommer det inte fungera om beslut fattas om 9 minuter per tillfälle. Det innebär ju att varje gång en går på toaletten fattas 5 minuter som kommer att behöva tas från de övriga assistanstimmar en har i sitt beslut och någonstans kommer tiden ta slut och assistansanvändaren får sitta där utan möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Här behövs en översyn och ett nytag för att målet och rättigheten enligt LSS ska uppfyllas.

JAG Det är en av de frågor som flera av partierna i regeringsunderlaget drev hårt i opposition. Det krävs ett omtag både kring behovsbedömningarna, och den hårda praxis som kom från domstolarna strax innan omprövningsstoppet.
Funktionsrätt Sverige Tillsätta en utredning över hur staten bäst kan reglera rätten till personlig assistans i linje med Funktionsrättskonventionens krav.
Neuro Här bör regeringen ta ett helhetsgrepp. Hur behovsbedömningen ska se ut framöver kommer visa om assistansen ses som den reform för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som den var tänkt att vara. Synen på vad som utgör grundläggande behov har blivit alltför vårdinriktad och teknisk. Assistans blir till slut en fråga om att överleva inte att leva jämlikt med andra.
DHR Regeringen har fått mängder med underlag från funktionsrättsrörelsen kring denna fråga. Regeringen behöver införa en skrivning i LASS om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Detta är något som har varit på tal i cirka 5 år och det har inte hänt något på området ännu. Regeringen behöver inse att det är en viktig fråga att prioritera. Att grundläggande behov inte räknas i sin helhet idag gör att de assistansbedömningar som görs för varje enskild person blir verklighetsfrånvänd. Den assistanstid som beviljas stämmer inte överens med behovet i verkligheten, behovet i verkligheten är oftast större än den assistanstid som blir beviljad.
Riksförbundet FUB Eftersom regeringen valt att inte ge Lars Lööws utredning ett tilläggsdirektiv om beräkningen av grundläggande behov borde en separat utredning tillsättas snarast.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Enda sättet att verkligen återupprätta den personliga assistansen och leva upp till Sveriges internationella åtaganden inom funktionsrättsområdet är att omedelbart tillsätta en utredning i syfte att ta fram ny lagstiftning för att åstadkomma att grundläggande behov bedöms i sin helhet.
Autism, Sverige
Autism, Sverige
Det här är en prioriteringsfråga och regeringen behöver i handling visa att man vill förbättra levnadsvillkoren för personer med autism och andra funktionsnedsättningar

4. Vad anser ni om att regeringen vill utreda om svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att beviljas personlig assistans, och kanske andra LSS-insatser?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
RBU har inget att erinra mot att regeringen utreder frågan.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Jag tycker att detta också är en skam. Å ena sidan säger regeringens samarbetsparti SD att det är fel personer som kommer till Sverige, att det inte är de med de allra största behoven. Å andra sidan ska man göra så att de med de allra största behoven inte ska kunna komma hit. Jag tycker också att kravet att kunna svenska för att få bli svensk medborgare också är direkt diskriminerande mot de som av olika anledningar har svårt att lära sig nya språk eller tala ett språk.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

För personer som stadigvarande vistas i Sverige bör det finnas en möjlighet att ansöka om personlig assistans på liknande sätt som gäller andra socialförsäkringsrättigheter.

JAG Vi är starkt emot särregler för personer med funktionsnedsättningar i allmänhet och personlig assistans i synnerhet. Den som har rätt att bo och leva i Sverige ska naturligtvis ha det stöd som behövs.
Funktionsrätt Sverige Vi vänder oss starkt mot en sådan utredning. Personer med uppehållstillstånd och annan migrationsstatus behöver generellt bättre tillgång till välfärdssystemen än idag, vilket en sådan utredning skulle motverka.
Neuro Vi ser med oro på frågan. Det kan leda till att människor i behov får sämre förutsättningar och får svårt att få igenom de rättigheter som är nödvändiga kopplat till funktionsnedsättningen.
DHR Vi tycker att det är fel väg att gå att kräva svenskt medborgarskap för att beviljas personlig assisans. Vi anser att människor som söker asyl i Sverige samt de som beviljas uppehållstillstånd ska ha tillgång till vårt socialförsäkringssystem.
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Vi anser att regeringens ställningstagande är ett starkt hot mot mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt att söka asyl. Vi vet att en process om uppehållstillstånd och asyl tar väldigt lång tid och under den tiden behöver de som behöver personlig assistans eller andra LSS-insatser kunna få tillgång till det. Det är en mänsklig rättighet, också för att en individ som behöver samhällsstöd inte ska tvingas vara beroende av anhöriga eller bli isolerade från samhället till följd av nekade insatser. Dessutom har regeringen ställt krav på att man, som icke svensk medborgare, ska ha ett arbete och försörja sig för att få rätt till insatser men det är mycket svårt att få arbete om man lever med en funktionsnedsättning.
Riksförbundet FUB En sådan reglering skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och borde inte ens vara uppe för diskussion.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Det framstår som ytterligare ett hinder för fungerande integration att människor delas upp i två olika kategorier – de berättigade och de som inte är berättigade till olika sociala förmåner. Vi kommer att ha personer som beviljas upprepade tillfälliga uppehållstillstånd under många år innan de ens kan bli medborgare. En del av dessa är barn och andra är vuxna. De kan ha mycket omfattande funktionsnedsättningar, men samtidigt sakna alla möjligheter till personlig assistans och kanske även allt annat samhälleligt stöd och hjälp. Dessa personer riskerar att bli helt beroende av sin familj/anhöriga.
Autism, Sverige
Autism, Sverige
Vi vet ännu inte om en sådan utredning kommer till stånd. Dock torde rent generellt exkluderande regler leda till ännu större utsatthet och utanförskap för redan väldigt utsatta individer.

5. Bör regeringen verka för att införa ett statligt huvudmannaskap och tycker ni att regeringen är tydlig med vad de vill i den frågan?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Ja, helt klart. Vi ser stora problem i hur kommuner bedömer olika beroende på var man bor i landet. Rättsosäkerheten är mycket tydlig i dagsläget hos kommunerna, visserligen är rättsosäkerheten tydlig hos Försäkringskassan också.
Nej de är otydliga. Man kan verkligen ifrågasätta den otydligheten då man tidigare varit väldigt tydliga med att ett statligt huvudmannaskap är vägen framåt.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Vi vill ha ett statligt huvudmannaskap. Det har STIL arbetat för länge. Jag sitter som en av experterna i Huvudmannaskapsutredningen och förslagen ser bra ut. Men detta måste göras på ett sätt så att inte fler personer riskerar att förlora sin personliga assistans. Jag tror att man måste lösa andra saker som ligger utanför utredningens mandat för att vara säker på att det inte blir så. Ett första steg är att återigen börja se de grundläggande behoven i sin helhet, ett andra steg är att modernisera lagstiftningen så den går i takt med funktionsrättskonventionen på det sätt som STIL har skissat på.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

IfA anser att den personliga assistansen ska ha ett statligt huvudmannaskap. Vi har inte sett ett absolut tydligt svar i frågan från regeringen ännu utan de uttrycker att de vill invänta huvudmannaskapsutredningen.

JAG Det är ju den enda assistansfråga som regeringen tydligt uttalat en ambition med i Tidö-avtalet. Riksföreningen JAG har inget emot ett statligt huvudmannaskap, så länge tryggheten vid tillfälliga behov för våra medlemmar inte försämras utan förbättras.
Funktionsrätt Sverige Vi tror att utredningen kommer lägga ett förslag som kan betyda att vi kan stå bakom ett förslag om ett statligt huvudmannaskap, men saker kan förändras och förslagen är ännu inte slutligt lagda. I kommunikation med oss har
regeringen varit tydlig, men det har förekommit skrivningar som oroat rörelsen så ännu mer tydlighet i stärkt rätt till personlig assistans är önskvärd.
Neuro Ja det är vår förhoppning. Regeringen har uttryckt som att ett statligt huvudmannaskap ska ”övervägas” vilket kan tolkas som relativt otydligt. Vi hoppas att denna otydlighet snarast klarnar och att de förslag till förändringar som utreds leder till förbättringar och inte till vidare nedskärningar som varit vanligt under åren.
DHR

Den som har personlig assistans ska aldrig riskera att hamna mellan stolarna och bli utan insats. För att den personliga assistansen inte ska hindra en persons rörelsefrihet, val av bostadsort och vara rättssäker är det viktigt att staten tar hela ansvaret för den personliga assistansen.

Så svaret är ja vi tycker att regeringen ska verka för att införa ett statligt huvudmannaskap och att detta bör ske skyndsamt. Det är dags att regeringen tydligt visar vart de står i frågan.

Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Ja, vi anser att regeringen bör införa statligt huvudmannaskap för personlig assistans och stora delar av resterande insatser inom LSS. Nej, regeringen har inte varit tillräckligt tydliga med att visa sina ambitioner.

Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB är för ett statligt huvudmannaskap. Det har i alla fall tidigare varit tydligt att de flesta partier vill se ett statligt huvudmannaskap men den nya regeringen har varit relativ tyst.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Det statliga huvudmannaskapet bör genomföras så snart som möjligt efter att utredningen kring den frågan presenteras.
Autism, Sverige
Autism, Sverige
Det pågår för närvarande en utredning om statligt huvudmannaskap vilken blir klar i mars 2023. Vi tycker att det är bra med ett statligt huvudmannaskap eftersom det kan lägga grunden för ökad rättssäkerhet och en enhetlig tillämpning i hela landet. Vid en eventuell övergång är det dock viktigt att det sker på ett säkert sätt så att ingen hamnar mellan stolarna.

6. Vad anser ni är viktigt i hur ett statligt huvudmannaskap utformas?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Rättssäkerheten är viktig samt att Försäkringskassan får tydliga direktiv var gränsen för rätten till assistans är. Huvudspåret som de statliga huvudmannaskapsutredarna nu har är väldigt oroväckande. Att man lägger ansvaret på Försäkringskassan att bestämma via dagens regelverk vilka som får rätt till assistans kan sluta illa. De måste ha styrning, det går inte att släppa
ansvaret till dem. I alla fall inte så som de agerar eller har agerat de senaste 8–10 åren.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Det måste göras på ett sätt så att inte fler personer riskerar att förlora sin personliga assistans. Jag tror att man måste lösa andra saker som ligger utanför utredningens mandat för att vara säker på att det inte blir så. Ett första steg är att återigen börja se de grundläggande behoven i sin helhet, ett andra steg är att modernisera lagstiftningen så den går i takt med funktionsrättskonventionen på det sätt som STIL har skissat på.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

Med ett statligt huvudmannaskap hoppas IfA att rättssäkerheten blir större, att assistansanvändare inte hamnar i det som har upplevts som kommunarrest samt att det kommer finnas en samlad kompentens inom en myndighet kring personlig assistans. Vi ser även att det kan underlätta i samverkan kring frågor rörande den personliga assistansen då det finns en myndighet att tala med och ett regelverk att förhålla sig till.

JAG Direktivens uppdrag om kvalitet behöver hanteras klokt för att inte försämra självbestämmandet. Försäkringskassan måste också bli betydligt snabbare om de också ska få i uppgift att hantera tillfälliga utökningar av assistansen. Det får inte
handla om vare sig månader eller veckor i handläggningstid, om behovet är omedelbart.
Funktionsrätt Sverige Att utfallet i praktiken åtminstone inte i lägre grad säkerställer beviljanden av personlig assistans än idag. I övrigt är det viktigt att långsiktigt skydda de som idag har kommunalt beviljad personlig assistans.
Neuro Ett statligt huvudmannaskap vore bra och förhoppningsvis leder detta till att den personliga assistansen blir mer jämlik över landet. Det är också angeläget att övergångsregler fångar upp och ser till att ingen riskerar att förlora rätten till personlig assistans då eventuell övergång av huvudmannaskap sker.
DHR

Individen behöver veta vad som krävs vid en bedömning om rätten till assistansersättning. Det är även av särskild vikt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Återkrav på assistansersättning ska inte kunna ske retroaktivt hur långt tillbaka som helst eller på grund av FK:s felaktiga handläggning. Återkrav ska endast kunna göras om bidragsbrott förekommit. I annat fall ska ersättning bara upphöra vid eventuellt ny bedömning av minskade behov och nytt beslut.

Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Att man underlättar för unga människor att flytta hemifrån och få det stöd som behövs. Att det inte ska spela någon roll var i landet man bor. Det är viktigt att det inte finns en nedre tidsgräns av behov för att få rätt till personlig assistans. Utredningarna ska utföras med respekt till personers integritet. Rättigheter ska värnas. Omprövningar ska ske vid behov och inte varje år. Barn och ungas rätt till assistans ska värnas.
Riksförbundet FUB Det är väldigt viktigt att alla som idag har kommunal assistans inte drabbas av några försämringar i och med ett nytt huvudmannaskap. Det är också viktigt att samordningen med andra LSS-insatser fungerar väl, även om Försäkringskassan tar över ansvaret för en av insatserna.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Det är framför allt mycket viktigt att inte någon som idag är berättigad till personlig assistans från sin hemkommun riskerar att tappa den insatsen på grund av att staten blir den enda huvudmannen.

Den undre gränsen eller ”kvalifikationen”, som utredaren uttrycker det, för grundläggande behov ska vara behovsbaserad, vilket utredaren själv, gav uttryck för vid hearingen den 31 mars. Det går inte att mäta exakt tider för vår målgrupp, då en person med kognitiva hjärnskador behöver hjälp som är motiverande, påminnande och kompenserade beroende på vilken vakenhetsnivå den skadade har. Denna vakenhetsnivå kan variera över dagen eller vara olika i olika perioder, beroende på hur personen mår och hur hjärntrött personen är.

Kommer riksdagens tillkännagivande vad gäller att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans att beaktas i utredningen? Precis som flera andra organisationer anser vi att utredningen ändå måste förhålla sig till tillkännagivandet, även om det inte leder till ett tilläggsdirektiv.

Autism, Sverige
Autism, Sverige
Att man skapar ett tydligt ramverk som möjliggör en enhetlig tillämpning i hela landet. Det ger förutsägbarhet och tydlighet för den enskilde.

7. Vilka åtgärder vill ni se från regeringen vad gäller personlig assistans?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Man måsta skapa en trygghet och framtidstro hos de som har assistans. Att leva med assistans nu är ofta enormt stressande.
Man MÅSTE budgetera för att utveckla assistansen. Regeringen måste också sluta att se på assistansen som en ren kostnad. Det
handlar faktiskt om människovärde, att kunna leva som andra. Man ser inte heller konsekvenserna hos dem som hamnar utanför. Plus Försäkringskassan som jag svarar på annan fråga.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

En kraftig höjning av schablonen, en utredning om att se de grundläggande behov i sin helhet, en utredning om en moderniserad lagstiftning som går i takt med funktionsrättskonventionen, en utredning om att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag, en utredning om hur man på bästa sätt tar bort åldersdiskrimineringen i den personliga assistansen, en ändring så att Försäkringskassan istället för att titta på väsentligt ändrade förhållanden som grund för omprövning tittar på väsentligt ändrade behov.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

Assistansersättningen måste höjas. Assistansersättningens konstruktion bör ses över så att vi inte hamnar i situationer där den halkar efter i förhållande till andra ersättningar. Det måste göras en översyn kring de grundläggande behoven och behovsbedömningen. Regelverk kring återkrav måste förtydligas. Slutligen när ovan är åtgärdat behöver frågan om omprövning/uppföljning diskuteras så att ett fungerande system för uppföljning kan implementeras. Vi vill även se att ålder ska inte var avgörande för om man kan beviljas personlig assistans, den övre åldersgränsen behöver tas bort. En gammal pågående fråga är också att assistansersättningen ska få behållas vid sjukhusvistelse.

JAG - Ta bort förbudet mot assistans i skola och daglig verksamhet.
- Höj schablonen med 30 kronor nu, och knyt den sedan till ett löneindex.
- Inför en differentierad schablon, utifrån den enskildes funktionsnedsättning
och behov.
- Lagstifta för att rätta till till de havererade behovsbedömningarna och
domstolarnas tolkning av assistans som en kvalificerad punktinsats
- Klargör att Försäkringskassan bara ska kräva tillbaka ersättning när brott har
begåtts, inte för att de ångrar ett beslut.
Funktionsrätt Sverige

Tillsätta en utredning över hur staten bäst kan reglera rätten till personlig assistans i linje med Funktionsrättskonventionens krav.

Vi står bakom kampanjen Rimliga villkor som beskriver bättre hur utvecklingen skulle behöva se ut för att säkerställa utrymme för en löneutveckling i takt med lönerna i allmänhet och övriga omkostnader som är nödvändiga för en hållbar personlig assistans.

Neuro Neuro arbetar aktivt med frågan om rätten till ett värdigt liv. I linje med detta vill vi se att förändringar inom den personliga assistansen sker med utgångspunkt från de intentioner som LSS grundas på. Vi vill se en vändning och att LSS bärande principer återupprättas och stärks. Att säkerställa den enskildes självbestämmande och möjligheter att leva som andra.
DHR

Vi vill se ett resonemang angående Allmänna ombudets bidrag till allt snävare praxis och vad detta kommer att innebära för personer i behov av personlig assistans. Vi befarar att Allmänna ombudet även framöver kommer att bidra till fortsatt snävare praxis i strid mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill även ha ett nödstopp för återkrav av assistansersättning. Så som systemet är utformat idag så finns stora brister i förutsägbarhet och hur långtgående ett återkrav kan bli samt på vilka grunder. Vid tidpunkten för återkravet är pengarna för assistansersättningen redan förbrukade och det är mycket svårt för assistansberättigade att återbetala enligt kravet. Systemet är rättsosäkert då återkraven bland annat kan uppstå på grund av fel som Försäkringskassan själva har gjort. Det kan även handla om situationer där Försäkringskassan har ändrat sin bedömning av rätten till personlig assistans. Många gånger handlar det om rena misstag som kan få förödande konsekvenser för berörda individer och assistansanordnare till vilka återkraven är riktade mot.

Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Tydliga signaler till Försäkringskassan vad gäller den personliga assistansens roll för förverkligandet av mänskliga rättigheter. Vi vet ju att de signaler regeringen sänder till Försäkringskassan även speglar hur kommunerna agerar i frågan. Regeringen behöver ta åtgärder för att stärka rätten till assistans. Speciellt när det kommer till det statliga huvudmannaskapet och att räkna grundläggande behov i sin helhet. Men också stärka rätten för assistans vid integritetsnära behov, såsom sminkning och rakning, hjälp med husdjur och trädgård (som ju fallit bort i och med de domar som kommit). Människor ska ha rätt till självbestämmande, den rätten ska vara självklar.
Riksförbundet FUB Regeringen måste höja timschablonen och genomföra kompetenssatsningar. Dagens integritetskränkande behovsbedömningar måste också göra om för att uppfylla kraven i Funktionsrättskonventionen.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Den viktigaste frågan är att tillse att de grundläggande behoven bedöms i sin helhet. Det finns många tidigare assistansberättigade som har förlorat sin rätt till assistans på grund av uppstyckningen av de grundläggande behoven. Många av dessa personer har blivit enormt isolerade och fått mycket små möjligheter att påverka sin vardag och sitt liv. Detta då andra insatser såsom ledsagning, kontaktperson, särskilt boende inte medger samma inflytande och självbestämmande som den personliga assistansen gör.

Ta tag i huvudmannaskapsutredningen så snart den lämnat sitt betänkande.

Autism, Sverige
Autism, Sverige
-Att man kan lita på att assistansen följer lagens intentioner och ger ett verkligt
kvalitativt stöd som det är tänkt.
-En rimlig assistansersättning över tid
-Att assistansen bygger på självbestämmande så att individen liksom andra har
ett verkligt inflytande i sitt liv

8. Vad förväntar ni er av Camilla Waltersson Grönvall, (M), ansvarig minister för LSS och personlig assistans?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Förväntningarna på Camilla är stora. Jag tror att hon har rätt inställning och rätt syfte i hur hon tänker och tycker. Problemet ligger inte hos henne utan hos Moderaterna i övrigt tänker jag. Det är där bromsklossen ligger. Funkisorganisationerna inkl. RBU måste ligga på hårdare mot finansminister och statsministern. Vi behöver bredda oss.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Jag hoppas hon kommer att vara en kommunikativ och tillgänglig minister med förståelse för att det var en moderatledd regering som för trettio år sedan genomförde assistanslagstiftningen och att hon därmed har ett väldigt viktigt arv att förvalta, så att hon vårdar, moderniserar och stärker den.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

IfA förväntar sig att hon tar sig an frågorna inom personlig assistans på ett respektfullt sätt, att hon slåss för våra rättigheter och att hon så snart som möjligt åtgärdar det som åtgärdas bör.

JAG Camilla Waltersson Grönvall har bra insikt i våra frågor, och vi har stora förhoppningar om att hon engagerar sig i den personliga assistansen, prioriterar den bland sina ansvarsområden, och att hon lyckas få de övriga i regeringen (inte minst
finansdepartementet) att förstå behovet av reformer.
Funktionsrätt Sverige Tillsätta en utredning över hur staten bäst kan reglera rätten till personlig assistans i linje med Funktionsrättskonventionens krav.
Neuro Vi hyser förhoppning om en god samverkan med funktionsrättsrörelsen och att våra frågor möts med lyhördhet med en vilja att lära och att vi får möjlighet till en kontinuerlig dialog.
DHR Vi förväntar oss att ansvarig minister genomför de förändringar som LSS behöver för att personer inte ska bli utan stöd på grund av felaktig praxis och att urholkningen av både LSS och personlig assistans upphör.
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Att hon är synlig utåt i assistansfrågan och har en öppen och nära dialog med funktionsrättsrörelsens organisationer. Det är viktigt att hon, som minister, arbetar efter principen "ingenting om oss utan oss". Eftersom vi vet bäst vad vi själva behöver för stöd av samhället.
Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB vill se en aktiv minister som prioriterar personer med funktionsnedsättning och funktionsrättsperspektiv i sitt arbete. LSS och personlig assistans ska präglas av hög kvalitet och utgå från individen. En socialtjänstminister ska ha nära samarbete med funktionsrättsrörelsen och driva utvecklingen framåt.
Två konkreta åtgärder är att driva igenom ett nationellt resurscenter för intellektuell funktionsnedsättning och autism, liksom att genomföra ett statligt LSS-lyft för att höja kompetens bland personalen.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Att hon arbetar målmedvetet för att Sverige inte ska få fortsatt kritik för att vi inte lever upp till Funktionsrättskonventionen. Då kommer många funktionshindrade att återfå möjligheten att verkligen leva sitt liv som andra.
Autism, Sverige
Autism, Sverige
I egenskap av minister så förväntar vi oss att Camilla Waltersson Grönvall höjer ambitionen i funktionshinderspolitiken och att man inför ett funktionsrättsperspektiv i flera olika samhällsområden.


9. Finns det utredningar ni anser regeringen bör tillsätta om personlig assistans?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Över lag borde man vara modigare att ta beslut utan en massa utredningar. Ibland måste en utredning till naturligtvis men hela funkisvärlden lider och har lidit länge nu. Man måste ta beslut och framför allt måste beslut om hur Försäkringskassan ska styras och förändras framåt tas.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige En utredning om att se de grundläggande behov i sin helhet, en utredning om en moderniserad lagstiftning som går i takt med funktionsrättskonventionen, en utredning om att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag, en utredning om hur man på bästa sätt tar bort åldersdiskrimineringen i den personliga assistansen.
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

Om det krävs en utredning för att få ordning på de grundläggande behoven och behovsbedömningarna bör den starta så snart som möjligt. Det krävs dock ingen utredning för att höja assistansersättningen utan här kan regeringen fatta ett eget beslut och verkställa via förordningen. Det bör de göra så snart som möjligt, helst redan våren 2023.

JAG Ja, förmodligen krävs det ett beredningsunderlag för några av våra punkter under fråga 7.
Funktionsrätt Sverige Tillsätta en utredning över hur staten bäst kan reglera rätten till personlig assistans i linje med Funktionsrättskonventionens krav.
Neuro Ett omtag har behövts inom den personliga assistansen och det har och kommer att finnas behov av utredningar. Vi önskar dock att denna värdefulla rättighetsreform inte ständigt drunknar i utredningar utan att någon förbättring i slutändan sker. Den personliga assistansen förtjänar bättre. Personer i behov av assistans förtjänar bättre.
DHR Utvecklingen kring den personliga assistansen har de senaste åren försämrats. En stor del av det beror på vad som framkommit vid olika utredningar. Dagens samhällsklimat tror vi skulle påverka eventuella utredningar och försämra ytterligare gällande assistansen.
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Man bör utreda varför beviljandet av insatsen skiljer sig åt beroende på var man bor. Men också om samtliga behov bör beviljas i sin helhet och huruvida unga som har assistansbehov får den hjälp som behövs för att flytta hemifrån och vilket stöd/åtgärder som krävs från samhället.
Riksförbundet FUB Neuro arbetar aktivt med frågan om rätten till ett värdigt liv. I linje med detta vill vi se att förändringar inom den personliga assistansen sker med utgångspunkt från de intentioner som LSS grundas på. Vi vill se en vändning och att LSS bärande principer återupprättas och stärks. Att säkerställa den enskildes självbestämmande och möjligheter att leva som andra.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

ja, en översyn av hur praxis förhåller sig till lagens ursprungliga intentioner och de konventioner om mänskliga rättigheter Sverige antagit.

En översyn av bedömningarna av de grundläggande behoven i syfte att dessa ses som en helhet. Regeringen bör dessutom tillsätta en utredning som har som syfte att klargöra förutsättningarna för att återkalla tillstånd för att bedriva personlig assistans. Det bör tydliggöras vad som utgör sådan bristande kvalitetatt någon är olämplig att inneha sådant tillstånd. Ett återkallat tillstånd är en sådan ingripande åtgärd för såväl assistansanordnaren som för dennes samtliga kunder att återkallelsebeslut bör grundas på tydligt fastställda kriterier och vara förutsebart. Så är inte fallet i dagsläget. I branschen finns en stor osäkerhet kring huruvida ett eller två återkrav skulle vara tillräckligt för att förlora sitt tillstånd. Det bör dessutom inte vara möjligt för Inspektionen för vård och omsorg att återkalla tillstånd bl.a. med hänvisning till beslut om återkrav som ännu inte har vunnit laga kraft. Detta särskilt som domstolarna i tämligen hög utsträckning faktiskt upphäver beslut om återkrav.

Autism, Sverige
Autism, Sverige
Det finns ett betydande utrymme att utreda de brister som berörts ovan såsom en minskad kvalitet i assistanserna. Men även inom andra LSS-insatser behöver man titta på kvalitetsaspekten.

10. Bör regeringen ge några särskilda direktiv till Försäkringskassan ang personlig assistans?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Ett stort ja på den. Försäkringskassan måste styras om helt. Egentligen behöver de en fabriksåterställning. Gör om gör rätt som det populärt heter. Det är nog deras viktigaste fråga enligt mig. För att fortsätta som det är nu så kommer det att bli svårt att få till några väsentliga skillnader alls. Försäkringskassan är inte längre en myndighet för folket. Eftersom den tidigare regeringen via regleringsbrev kunde få Försäkringskassan dit dem är idag så borde nya regleringsbrev kunna styra dem på rätt spår igen.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Ja, en ändring så att Försäkringskassan istället för att titta på väsentligt ändrade förhållanden som grund för omprövning tittar på väsentligt ändrade behov.
IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

Regeringen bör vara noggrann med att inte lägga några besparingskrav till Försäkringskassan, de bör få direktiv som går i linje med LSS intentioner och förhoppningsvis ett direktiv kring att Försäkringskassans beslut ska vara genomförbara i praktiken och inte bara i teorin. Målen med den personliga assistansen ska vara rådande och detaljstyret ska bort.

JAG Myndigheten behöver få ändrade riktlinjer för återkraven, som hotar reformen genom den enorma otrygghet och rättslöshet de skapar. Man måste kunna lita på Försäkringskassans beslut igen.
Funktionsrätt Sverige Utbilda handläggare i funktionsrätt, inklusive vad människorättsmodellen av funktionshinder innebär samt inkluderande jämlikhet som utveckling av jämlikhetsbegreppet jämfört med formell rättvisa eller rättssäkerhet.
Neuro Regeringens direktiv bör vara tydligare och följas upp av lagstiftning så att Försäkringskassan inte huvudsakligen arbetar med inbesparningsperspektivet i bakhuvudet utan att den enskildes behov och rätt av hjälp återigen får stå i fokus.
DHR

Vi kan inte nog understryka den oro våra medlemmar känner i relation till kontakten med Försäkringskassan liksom återbetalningskrav av assistansersättning som många gånger upplevs som orättvisa och oförutsägbara. Assistansberättigade är rädda att få sin assistans indragen på grund av ändrade förhållanden då regelverket upplevs som oförutsägbart.

Vi vidhåller de förslag vi lämnade i samband med Försäkringskassans uppdrag om kunskapsstöd för handläggning av assistansersättning.

Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Ja, att ta hänsyn till mänskliga rättigheter i beslut om varje enskilt ärende. Och att man inte får dra in på beslut om det innebär en försämring av personers levnadsvillkor.
Riksförbundet FUB Den politiska styrningen av Försäkringskassan bör fokusera på kvalitet, rättssäkerhet och att myndigheten arbetar i enlighet med Funktionsrättskonventionen.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Assistansen ska utgå från behov inte diagnos, fel att vissa behov bara tillkommer vissa diagnosgrupper.

I samband med att Socialförsäkringsbalken infördes hade lagstiftaren som utgångspunkt att skulle tas fram tydliggöranden över vad som faller under anmälningsskyldigheten, dvs vilka förändringar som ska anmälas till Försäkringskassan. Se prop. 2007/08:200 s. 570 där följande framgår.

”Närmare uppgifter som preciserar uppgiftsskyldigheten ytterligare bör meddelas genom föreskrifter på lägre normnivå. Som stöd för tillämpningen kan sedan särskilda informationsblad tas fram av Försäkringskassan.”

​Regeringen bör tillse att det faktiskt klargörs exakt vad som faller inom anmälningsskyldigheten för att säkerställa en trygghet för de assistansberättigade.

Autism, Sverige
Autism, Sverige
Givet de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet är det angeläget att regeringen följer att dessa får avsedd effekt. En viktig del i detta är att man säkerställer att Försäkringskassan har tillräckliga resurser och medel för utbildning och en bra implementering.

11. Vill ni se åtgärder från regeringen för andra LSS-insatser ?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Runtom i landet sker försämringar och besparingar på ett sätt som inte tidigare skådats. Kommuner drar in på än det ena och än det andra. Man måste på något sätt säkerställa så att funktionsnedsatta får det stöd man har rätt till. På Socialstyrelsens hemsida står detta ” LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra”.
Kommunerna brister på massor av områden inom LSS och att det är en ren ekonomisk fråga är tydlig tyvärr. Regeringen måste säkerställa medborgarnas rättigheter när kommunerna agerar som de gör. Bristen på LSS-handläggare i kommunerna runtom i landet är omfattande får vi till oss och där måste regeringen ställa hårdare krav på kommunerna.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

STIL har länge velat se en modernisering av hemtjänst och ledsagning så att beslut ges i tid och inte i olika på förhand fastslagna aktiviteter, samt att möjligheten för att själv få välja vem som ska arbeta förstärks.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

IfA har den personliga assistansen som huvudfråga men många av våra medlemmar har även andra insatser enligt LSS och regeringen bör naturligtvis arbeta för att dessa rättigheter uppfylls tillfullo och av den kvalitet som användarna kan bekräfta.

JAG Vi vill se ny lagstiftning för att avskaffa barnboenden. Det är idag en rättighet enligt LSS, men strider helt mot både barnkonventionen och funktionshinderkonventionen. Alla barn ska ha rätt att växa upp i en familj.
Funktionsrätt Sverige Det finns negativ utveckling kring råd och stöd, kontaktperson, ledsagning och andra insatser som behöver brytas. LSS-utredningen som ledde till SOU 2018:88 var tillsatt med fel direktiv och med fel utgångspunkter. En ny omfattande utredning om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning skulle vara nyttig. Det behövs en progressiv politik för att säkerställa att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, inklusive personlig assistans, genomförs progressivt och med tidsplaner för att veta att stegen tas i rätt riktning.
Neuro Ja, det är lätt att allt strålkastarljus hamnar just på personlig assistans. Det är viktigt att de övriga insatserna inom LSS inte hamnar i skymundan. Ledsagning är bland annat en insats som på grund av rättspraxis snävats in. Detta är något som måste ses över.
DHR Vi vill se en förändring kring bedömningarna av personkrets. Vi ser att allt fler inte längre bedöms tillhöra personkrets, varken inom personlig assistans eller LSS i övrigt. Det har helt enkelt blivit svårare att kvala in till olika insatser, även inom ramen för SoL. Det ska inte vara möjligt att, efter flera år, inte längre anses tillhöra en viss personkrets.
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Ja, och det är att man utreder vilka andra insatser (än den personliga assistansen) som kan ha statligt huvudmannaskap. Samt utreda hur väl insatsen (i dess helhet) lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur detta kan förbättras.
Riksförbundet FUB Förutom tidigare nämnt LSS-lyft som fokuserar på kompetenssatsningar hos personal vill Riksförbundet FUB att regeringen driver igenom rättshjälp i LSS och en LSS-inspektion. Vi har omfattande problem med ökande antal avslag,
ej verkställda beslut och otillräcklig tillsyn i LSS-verksamheter. Den enskilde står ofta ensam inför myndigheter med stora resurser och IVO:s tillsyn är otillräcklig. Genom rättshjälp eller rätt till offentligt biträde i LSS-ärenden och
en LSS-inspektion stärks den enskildes möjligheter att tillvarata sina rättigheter i enlighet med Funktionsrättskonventionen.
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

​I samband med att Socialförsäkringsbalken infördes hade lagstiftaren som utgångspunkt att skulle tas fram tydliggöranden över vad som faller under anmälningsskyldigheten, dvs vilka förändringar som ska anmälas till Försäkringskassan. Se prop. 2007/08:200 s. 570 där följande framgår.

”Närmare uppgifter som preciserar uppgiftsskyldigheten ytterligare bör meddelas genom föreskrifter på lägre normnivå. Som stöd för tillämpningen kan sedan särskilda informationsblad tas fram av Försäkringskassan.”

​Regeringen bör tillse att det faktiskt klargörs exakt vad som faller inom anmälningsskyldigheten för att säkerställa en trygghet för de assistansberättigade.

Autism, Sverige
Autism, Sverige
Det finns flera eftersatta områden vad gäller LSS. Insatsen ledsagare och kontaktperson är viktiga för att minska social isolering, men tillämpas alltför restriktivt. Ett annat exempel är att stödet till familjer och unga har minskat
över tid, till exempel kortis. Av föräldrar till barn med autism krävs mycket i form av tid, ork. kunskap och samordning av olika insatser runt barnet. Därför är det oerhört viktigt att dessa familjer får rätt stöd i rätt tid. Här skulle man
behöva göra en översyn och titta på varför stödet minskar till dessa familjer och vad det ger för konsekvenser.

12. Är det något ni vill tillägga?

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - RBU
RBU
Sittande regering behöver agera och det nu. Som jag varit inne på och nosat tidigare så är botten nådd för länge sedan och det finns inga ursäkter längre. Man kan inte skylla på kriminalitet i all oändlighet, människor far illa, riktigt illa. Att som många av RBU:s medlemmar ha ett barn med funktionsnedsättning drabbar många. Inte bara barnet utan också föräldrar, syskon med flera. Skapa en framtid där man kan lägga fokus och sin energi på rätt ställen, dvs familjen.
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Regeringen har redan nu fått en uppförsbacke i denna fråga. Det är helt självförvållat. Man hade kunnat visa tydligt att det viktiga arbete man gjort i opposition skulle fortsätta. Det känns som att L och KD har lagt sig på ett olyckligt sätt för M, som till varje pris vill hålla nere kostnaderna, och SD, som vill begränsa rättigheterna, utan att de har fått något tillbaka. M ledde den regering som stod bakom LSS-lagstiftningen. Vill de visa att de har någon Socialpolitik att komma med så måste de börja stå upp för denna lagstiftning som blivit så misshandlad de senaste tio åren.

IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade
IfA

Sverige har en rättighetslagstiftning som ska ge personer med svåra funktionsnedsättningar en möjlighet att leva som andra. Det ska inte ge mer förutsättningar än andra personer men heller inte mindre. Lagen måste ses utifrån ett helhetsperspektiv där den enskilde ska kunna leva med full delaktighet i samhället utifrån sina egna önskningar och val. Utöver detta har Sverige, sedan lång tid tillbaka, skrivit under FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Här har regeringen ytterligare arbete att utföra när det gäller rätt att känna trygghet avseende gynnande beslut, full delaktighet och jämlikhet i samhället. IfA träffade nyligen socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som öppnade upp för en önskan om samarbete kring vissa av dessa frågor och IfA vill upprepa vad vi då meddelade – Vi är alltid redo att samverka i frågor som leder till förbättrade villkor för personer med funktionsnedsättning.

JAG Vi vill också se krafttag för att avskaffa den växande IQ-diskrimineringen i digitala betalningar och identifieringar. BankID måste utveckla en lösning även för den som inte själv kan ansvara för en kod. Då krävs också att regeringen går vidare med det
nationella ställföreträdarregister som är föreslaget.
Funktionsrätt Sverige -
Neuro Det är nödvändigt att funktionshinderpolitiken tas på större allvar och att kunskapen ökar inom området. Större satsningar och förändrade attityder från lagstiftarens sida skulle leda till ett mer levande och inkluderande samhälle, vilket vi alla vinner på anser vi.
DHR -
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Regeringen, Försäkringskassa och kommuner behöver arbeta för ett kunskapslyft om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bland alla de tjänstemän som jobbar med LSS-insatser och personlig assistans. Då specifikt när det gäller LSS- och assistanshandläggare. Det ska inte vara möjligt att undgå konventionen (som ju Sverige skrivit under på att följa) i det vardagliga arbetet och i beslut om enskilda ärenden.
Riksförbundet FUB -
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft
-

Autism, Sverige

Autism, Sverige

-

Skicka sidan till: