Regleringsbrevet för 2023

Analyser av timutvecklingen, utvecklingen av egna arbetsgivare och Stärkt assistanslagstiftingen. Det är några uppdrag Försäkringskassan fick i regeringens regleringsbrev för 2023. Där beskrivs även ett mål för assistansersättningen

Uppdrag 1: Analysera timutvecklingen

Försäkringskassan ska analysera handläggningen av ansökningar om fler assistanstimmar. Underlag som ligger till grund för besluten ska analyseras liksom kvaliteten i besluten. Det första beslutet om assistansersättning ska jämföras med nya beslut om fler eller färre timmar. Behov som ingår i besluten ska redogöras. Försäkringskassan ska vid behov vidta åtgarder samt lämna förslag på ytterligare åtgarder för att säkra likvärdighet och en god kvalitet i handläggningen. Uppdraget ska redovisas senast 26 sep 2023.

Uppdrag 2: Analysera utveckling av egna arbetsgivare

Försäkringskassan ska analysera utvecklingen av antalet egna arbetsgivare, beskriva orsaker och konsekvenser av sådana förändringar. Om behov finns ska myndigheten även vidta åtgarder samt lämna förslag på ytterligare åtgarder som bedöms nödvändiga för att komma till rätta med brister som uppmärksammats. Försäkringskassan ska inhämta kunskap och synpunkter fran IVO gällande förslag om åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast 12 sep 2023.

Uppdrag 3: Följa upp reformen Stärkt rätt till personlig assistans

Försäkringskassan ska följa upp lagändringarna 1 jan 2023 som härrör från propositionerna Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård (Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:So U35, rskr. 2021/22:428) och Stärkt rätt till personlig assistans - grundlaggande behov for personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (Prop. 2021/22:214, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428). I uppdraget ingår att redovisa bland annat antalet ansökningar, bifall och avslag, beviljade timmar och handläggningstider. I uppdraget ingår också att analysera och beskriva orsakerna till utfallet. En första delredovisning ska lämnas 27 april 2023, slutredovisningen 28 okt 2023.

Uppdrag 4: Följa utvecklingen av assistansersättning

Försäkringskassan ska redovisa indikatorer for assistansersättning, antalet brukare, timmar, kostnader, antalet bifall och avslag. Redovisningen ska göras utifran åldersgrupper, samt innehålla en analys om anledningar till bifall respektive avslag. Uppraget ska redovisas senast 18 maj 2023.

Mål för assistansersättningen 2023

Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning får det, samtidigt som den som inte har rätt till ersättning inte får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såval flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska även säkerstalla en god kontroll för ett effektivt och rättssakert nyttjande av gemensamma resurser och därigeom förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Regleringsbrev till Försäkringskassan 2023


Skicka sidan till: