Utrikes födda söker oftare assistansersättning och får oftare avslag

Bild på FörsäkringskassanFörsäkringskassans rapport Vilka får avslag på ansökan om assistansersättning? visar att sju av tio får avslag för att grundläggande behov bedöms vara under 20 tim/vecka och att utrikes födda oftare får avslag än inrikes födda.

Under perioden 2002–2022 har andelen som fått avslag ökat från 27 procent till 77 procent. Försäkringskassan skriver att en orsak är förändringar i tillämpningen av vad som ingår i grundläggande behov till följd av domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

Rapporten har visat följande

  • Avslagsskäl: Sju av tio får avslag för att de grundläggande behoven bedöms vara under 20 timmar per vecka, detta är särskilt vanligt bland barn och unga vuxna. Tre av tio får avslag för att de inte bedöms tillhöra LSS personkrets.
  • Utrikes/inrikes födda: Utrikes födda får avslag i större utsträckning än inrikes födda, vilket gäller hela perioden sedan 2002, även om skillnaderna är mindre idag än i början av 2000-talet. Utrikes födda är även överrepresenterade i gruppen som ansöker om assistansersättning i förhållande till andelen utrikes födda i befolkningen. Det är också en större andel utrikes födda vuxna som står utan annat samhällsstöd innan de ansöker.
  • Barn och avslag: De senaste tio åren har andelen avslag för personlig assistans minskat bland barn, särskilt för de yngsta (0–6 år). Förändringar med assistans för andning och sondmatning bedöms ha lett till färre avslag.
  • Annat stöd för barn: Av de barn som fick avslag 2018–2020 hade 43 % en kommunal insats året innan, året efter ett avslaget hade 61 % en kommunal insats, tex personlig assistans, korttidsvistelse och avlösarservice. 4 % av barnen hade inget stöd året efter.
  • Annat stöd för vuxna: Av de vuxna som fick avslag 2018–2020 hade 66 % en kommunal insats året innan. Året efter ett avslag hade 77 % en kommunal insats, tex hemtjänst, personlig assistans och daglig verksamhet. 17 % av vuxna hade inget stöd året efter.
  • Varför personer som fått avslag söker igen. Nästan fyra av tio som ansöker har tidigare fått avslag. Orsaker nya ansökningar kan vara: Förändringar i hälsotillstånd/livssituation, lagändringar/förändring i praxis eller att barn som får avslag kan beviljas assistansersättning när barnet är äldre pga minskande föräldraansvar.

Vidare läsning

Vilka får avslag på ansökan om assistansersättning? Socialförsäkringsrapport 2024:1

Skicka sidan till: