Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse"

Sedan den 11 juni 2008 får den som köper assistans av en anordnare ingen assistansersättning vid sjukhusvistelse. Assistansersättning betalas då inte heller ut efter att den assistansberättigade avlidit.
Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, säger att även ersättning för assistenters sjuklöner bara ges till egna arbetsgivare, och att assistansanordnarna eventuellt kan få betala sjuklönekostnaderna själva om det längre fram blir en statlig huvudman för assistansen.

Tomas Sundberg om vad de nya reglerna innebär

Tomas SundbergDen 11 juni 2008 införde Försäkringskassan ny tolkning av begreppet "viss tid som kan jämställas med lämnad assistans" i § 6 i Förordningen om Assistansersättning . Endast egna arbetsgivare kan nu få assistansersättning utbetald vid en sjukhusvistelse. Samma sak gäller för uppsägningslöner till assistenterna enligt LAS, Lagen om Anställningsskydd, eller gällande kollektivavtal om den assistansberättigade avlider. Enligt Tomas Sundberg grundas ändringen på ett beslut i Regeringsrätten (mål nr 5046-05:80).
- Försäkringskassan fick där rätt i att neka utbetalningar till en assistansberättigads dödsbo, när assistenterna var anställda av ett assistansföretag. I § 6 talas det om "viss tid som kan jämställas med assistans om assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den ersättningsberättigade". Detta ska enligt oss tolkas bokstavligt, i den meningen att den ersättningsberättigade själv betalar lön till assistenten. Då betalar Försäkringskassan ut assistansersättning för tid som kan jämställas med assistans, exempelvis om den egna arbetsgivaren blir inlagd på sjukhus.
Hur lång tid får en egen arbetsgivare ersättning vid en sjukhusvistelse?
- Det är tid motsvarande uppsägningstid, alltså vanligen fyra veckor.

Tomas Sundberg om effekterna för assistansanordnare och assistenter

Försäkringskassan skickade i början på juni ut ett internt informationsmeddelande som också sändes till några assistansanordnare. Tomas Sundberg berättar att om en begäran om utbetalning kommit in tidigare än 11 juni från en assistansanordnare behandlas den enligt de gamla principerna, men om den kommit in senare än den 11 juni gäller de nya reglerna.
- Vi har fått frågor och kritik både från arbetsgivare och fackliga organisationer. Vi anser dock att LASS är tydlig i att man inte får ersättning vid sjukhusvistelse, eftersom det likställs med institution. § 6 i Förordningen om Assistansersättning är enbart till för att värna den egna arbetsgivaren, kommuner och assistansanordnare har större resurser att omplacera sin personal.
Kan inte mycket små assistansföretag få problem?
- Visst, det blir en effekt, men det kan inte vi beakta, eftersom bestämmelsen är mycket tydlig. Vi hade faktiskt samma tolkning första året LASS kom 1994, men sedan tyckte vi att det fanns utrymme för en vidare tolkning och utvidgade den till att omfatta alla. Men nu måste vi gå tillbaka till den snävare tolkningen igen.

Kritik från IFA - Intressegruppen för assistansberättigade

IfA - Intressegruppen för assistansberättigade har kritiserat de nya reglerna eftersom de anser att anställningstryggheten kommer att minska inom assistentyrket. Assistenterna riskerar enligt IfA att förlora en månads uppsägningstid och bli utan ersättning direkt när en brukare hamnar på sjukhus eller avlider. Tomas Sundberg anser dock att Försäkringskassan är skyldig att följa den rättspraxis som utvecklas.
- Vår tolkning baseras på den rättspraxis som utvecklats om tillämpningen av § 6 i Förordningen om Assistansersättning. Frågan om anställningstryggheten hos assistenterna styrs av Lagen om Anställningsskydd och de kollektivavtal/avtal som förhandlas fram.
Har ni kommunicerat med de berörda parterna och diskuterat följderna innan ni tog beslut om den nya tolkningen av § 6?
- Domstolarna tolkar regelverket i sina avgöranden, vilket bildar rättspraxis. Domarna är offentliga handlingar som alla kan ta del av.

Tomas Sundberg om vad detta innebär för assistenternas sjuklöner

I begreppet "viss tid som kan jämställas med lämnad assistans" ryms även sjuklön som en assistent får av den ersättningsberättigade. Idag kan den assistansberättigade vid dessa tillfällen söka tillfälligt utökad assistans i sin hemkommun. Detta gäller även de som köper assistans av ett företag eller kooperativ.
- Om assistansanordnaren inte har resurser att betala ut sjuklöner, kan den assistansberättigade ansöka om tillfälligt utökad assistans hos kommunen.
Det är väl bara någon kommun som vägrat göra detta?
- Ja, antingen har sjuklön betalats ut eller så har de betalat kostnad för vikarier, tillämpningen varierar dock något.
Försäkringskassan har väl inte betalat ut sjuklöner?
- Nej, men om det ska vara en korrekt redovisning till oss, så ska du som egen arbetsgivare ta upp sjuklönetimmarna eftersom vi jämställer de med lämnad assistans. Den som köper assistans kan däremot inte ta upp sjuklönetimmar hos oss.
Om det blir en statlig huvudman för assistansen kanske kommunerna inte betalar ut sjuklöner längre?
- Det är en intressant fråga, och en mycket bra fundering. Om allt läggs över på staten, måste vi ta oss en allvarlig funderare på vad det innebär för sjuklönerna och för all tillfälligt utökad assistans. Just nu talar mycket för att assistansen kommer att läggas över på staten.
Då kommer väl inte kommunerna att vilja betala ut sjuklöner?
- Nej, och förmodligen slipper de det.
Skulle kostnaden då rymmas inom assistansersättningen så att assistansanordnarna måste bygga upp en buffert även för sjuklöner?
- Det kan jag inte svara på nu men jag vill uppmana LSS-kommitten att ta upp de här aspekterna. Vi kommer att titta på detta i vårt remissvar, och se hur effekterna blir för den som köper assistans. Vi har dock främst den assistansberättigade för ögonen, det är den centrala personen för oss, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2008-07-10

Vidare läsning:
Assistansersättning - ändrad tolkning av § 6 i förordningen om assistansersättning (2008-06-11) Information från Försäkringskassan om ny bedömning av rätten till assistansersättning vid uppsägningstid och sjukhusvistelse

Skrivelse från IfA - Intressegruppen från assistansberättigade angående ändrad tolkning av § 6
IfA anser här att Försäkringskassans nya tolkning försämrar assistenters anställningstrygghet och försvårar rekrytering av personliga assistenter

Förordning (1993:1091) om assistansersättning
Innehåller föreskrifter om ersättning av allmänna medel till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

LSS-kommitten kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för personlig assistans
Kenneth Johansson, ordförande i LSS-kommitten, säger i en intervju i Föräldrakraft 2008-07-11 att LSS-kommitten kommer att föreslå att statligt huvudmannaskap för personlig assistans när slutbetänkandet läggs fram den 29 augusti 2008


Skicka sidan till: