Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistansersättningen"

Enligt regeringens ekonomiska vårproposition beräknas antalet assistansberättigade ligga konstant på 15 900 personer ända fram till 2017. Detta visar enligt Eva Olofsson att regeringen är nöjd med de förändringar Försäkringskassan gjort och att de inte planerar att ändra de hårdare bedömningarna av assistansersättning.

Historisk förändring av bedömningarna sedan 2007

Eva OlofssonDe förändrade bedömningarna startade 2007 då Försäkringskassan beslutade att räkna enbart sk integritetsnära delar av vissa grundläggande behov som grund för assistansersättning. Regeringsrätten stödde Försäkringskassan i en dom 2009. Enligt Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF:s delrapport Utfall av statlig assistansersättning har det skett en dramatisk förändring sedan 2008. Avslagen på nyansökningar är nu fler än beviljanden och antalet som förlorar sin assistans vid omprövning har ökat kraftigt.

Regeringen vill avvakta till okt 2014

Den 12 februari informerade Äldre och Folkhälsominister Maria Larssons statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialutskottet om att regeringen inte kommer att agera mot Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov. Istället avvaktar regeringen en slutrapport i oktober 2014 från ISF som ska visa vad som hänt med de som förlorat sin assistansersättning.

Budgetpropositionen signal till Försäkringskassan

Antalet assistansberättigade förväntas enligt finansdepartementets ekonomiska vårproposition 2012/13:100, sid 130 vara 15 900 varje år från 2011 till 2017. Detta visar enligt Eva Olofsson, Vänsterpartiets talesperson i funktionshinderfrågor attregeringen är nöjd med den nuvarande utvecklingen med hårdare bedömningar av de grundläggande behov som Försäkringskassan arbetat med sedan 2007.
- Assistansersättning är en rättighetslag och det kommer varken Försäkringskassan eller regeringen att ändra på. Regeringen räknar däremot med att bromsningen i ökningen av antalet personer och kostnader kommer att fortsätta och tänker inte förtydliga lagstiftningen utan låta de hårdare bedömningar som görs idag vara kvar.
I hur stor utsträckning anser du att bedömningarna i regeringens budget styr hanteringen av assistansersättningens kostnader av Försäkringskassan?
- Det är en signal från regeringen till Försäkringskassan om att de är på rätt väg.

Hårdare bedömningar har planat ut kostnadsökningen

Enligt prognosen i Budgetpropositionen för 2013, sid 263 bedöms kostnaderna för assistansersättning till 22,3 miljarder år 2013, 23,4 miljarder 2014 och 24,7 miljarder 2015 och 26.1 miljarder för 2016. Detta innebär en kostnadsökning med ca 5,5 % per år. Eva Olofsson anser även här att regeringen är nöjd med nuvarande utveckling.
- De lägger budgeten efter det utfall man kan se i IFS:s rapport Utfall om beslut av statlig assistansersättning 2012:18 där det konstateras att utvecklingen stabiliserats sedan 2008. Antalet personer som därefter har nybeviljats assistansersättning har minskat med drygt en fjärdedel samtidigt som antalet avslag ökat med 50 %. Indragningarna vid tvåårsomprövningar har också ökat. Regeringen bedömer med sin prognos att den utvecklingen ska fortsätta, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-04-20

Skicka sidan till: