Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Tills i maj-juni i år ska Försäkringskassan på uppdrag av Socialdepartementet i "Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen" föreslå åtgärder som ska minska risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande, minska de regionala skillnaderna och öka kvaliteten på de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).

Uppdraget har tre delar.

1. Försäkringskassan ska redovisa åtgärder som minskar risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av ersättningen.

2. Myndigheten ska också redovisa åtgärder som kan minska de regionala skillnaderna i Försäkringskassans handläggning av ersättningen. Dessa skillnader kan vara stora t.ex. när det gäller antal beviljade timmar.

3. För det tredje omfattar uppdraget att få till stånd en ökad kvalitet i de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).


Vidare läsning

Kortfattad information om uppdraget: Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen

Uppdraget i sin helhet. Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Samuel Sunesson, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet svarar på frågor om regeringsuppdraget

Är det inte lite kort tid att detta uppdrag ska vara klart till i maj/juni?
- Åtgärderna ska inte vara genomförda i maj. Det är då Försäkringskassan ska redovisa åtgärder och en plan för genomförande.

Om det kommer förslag som inte behöver införas med ny lagstiftning, kan de genomföras innan riksdagsvalet isåfall?
- Det beror på vilka förslag som avses. Det finns åtgärder som Försäkringskassan kan genomföra utan beslut från regeringen.

Regeringen nämnner ofullständiga/bristfälliga tidsredovisningar som ett problem som behöver åtgärdas, kan du nämna andra saker ni vill åtgärda?
- Uppdraget innebär att det är Försäkringskassan som ska redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistans­ersättningen. Försäkringskassan ska samtidigt redovisa en plan för genomförandet av de olika åtgärderna. Det finns ingen anledning att förekomma deras uppdrag.

Hur definierar regeringen överutnyttjande?
- Med överutnyttjande av reglerna i assistansersättningen avses utnyttjande av gällande regler för att tillskansa sig högre ersättning än vad som är motiverat av den assistansberättigades verkliga behov av stöd och service. Det kan exempelvis gälla användning av assistansmedel i större omfattning än vad situationen i praktiken kräver, för att på detta sätt slippa att återbetala outnyttjad ersättning.

Vilka former av överutnyttjande ser ni som ett problem idag?
- Det är exempelvis ett problem om staten betalar för fler assistanstimmar än de som är berättigade till assistans faktiskt har behov av.

Kan en förändring bli att assistansersättnigen (eller delar av den) ska betalas ut i efterskott istället för som idag i förskott?
- Det ingår i uppdraget till Försäkringskassan att titta närmare på detta. Men det innebär inte att vi har tagit ställning för att göra en sådan förändring.

Ni beskriver ett problem att antalet beviljade timmar skiljer sig åt mellan olika försäkringscentra, vad tänker ni att det kan bero på? Olika traditioner inom Försäkringskassan?
- Utredningen om Assistansersättningens kostnader konstaterade att det finns betydande regionala skillnader bl.a. när det gäller antalet personer med fler än 24 assistanstimmar per dygn (dvs. dubbel assistans), personer med förhöjd ersättning och antal beviljade timmar. Variationerna tyder, enligt utredningen, på att det finns skillnader i hur Försäkringskassans kontor handlägger och beviljar assistansersättning.

På vilket sätt brister kvaliteten i de medicinska underlagen? Vad saknas?
- Underlagen saknar enligt Försäkringskassan ibland tillräckliga uppgifter vilket leder till kompletteringar och långa handläggningstider. Därför behöver behoven specificeras på ett tydligare sätt.

Din partikollega Anders Andersson har i en intervju sagt att Kristdemokretarna arbetar för att stoppa minuträkningen vid assistansbedömningar därför att den är integritetskränkande. Håller Socialdepartementet med om att minuträkningen ska ersättas av ett blocktänkande där man använder schablontider och planerar ni isåfall några åtgärder?
-Det är Försäkringskassan som beslutat om att använda sig av det bedömningsinstrument som de tog fram tillsammans med Socialstyrelsen. Enligt Försäkringskassan ska detta nu utvärderas. Vi välkomnar denna utvärdering och avvaktar för att se vilket resultat utvärderingen visas, säger Samuel Sunesson.

Samuel Sunesson intervjuades av Kenneth Westberg 2014-02-19

Skicka sidan till: