Försäkringskassan har analyserat ökning av assistanstimmar och assistansberättigade

Assistansersättningens utvecklingDet saknas regler för vilka behov som ska ge assistans och gränser för hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det säger Försäkringskassan i rapporten Assistansersättningens utveckling.
I den andra rapporten Assistansersättning - rättslig kvalitetsuppföljning sägs det samtidigt att handläggarna hellre friat än fällt i vissa ärenden.

Rapporten Assistansersättningens utveckling - orsaker till ökningen av antalet assistansmottagare och genomsnittligt antal timmar är ett svar på ett regeringsuppdrag. Den konstaterar att antalet assistansberättigade har ökat från 6 100 personer 1994 till 16 400 personer 2014. Det genomsnittliga antalet assistanstimmar/person har ökat från 67 timmar 1994 till 124 timmar 2014.

Orsaker till att antalet personer ökat

 • Lagändringen 1996 med införandet av det femte grundläggande behovet "ingående kunskaper" som gjort att assistans ofta beviljas för ”aktiv tillsyn”.
 • Lagändringen 2001 när personer över 65 år fick behålla sin assistans.
 • Att fler söker assistansersättning.
 • Samtidigt sägs det att antalet i personkrets tre minskat något sedan 2007 då den ”förtydligade normeringen” av grundläggande behov infördes. Färre beviljas sedan dess tid vid måltider och vid av/påklädning.

Orsaker till att antalet assistanstimmar ökat

 • Att aktiv tillsyn beviljas mycket för det femte grundläggande behovet ”ingående kunskaper” I aktiv tillsyn anses assistenten behöva finnas till hands hela tiden. De som beviljas assistans all vaken tid har ökat från 15 till 67 %.
 • Dubbel assistans och assistans vid dygnsvila beviljas mer och mer särskilt efter en tid när personen haft assistans.
 • Antalet assistanstimmar ökar snabbare hos privata anordnare, vilket antas bero tex på att de har jurister som företräder sina kunder.
 • Det saknas svar i lag/förarbeten på vilka behov som ska ge assistans och hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det saknas tydliga gränser och nivåer för hur mycket som kan beviljas.

Rättslig studie om beviljanden för vissa behov

Samtidigt släpper Försäkringskassan Assistansersättning - rättslig kvalitetsuppföljning (2015:7) som studerat beviljandet vid dubbelassistans, assistans för fritids/samhällsaktiviteter, tillsyn och assistans då den assistansberättigade deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet.

Resultat av rättslig studie

 • Det beviljas många timmar för tillsyn, dubbelassistans och fritids/samhällsaktiviteter. Utredningarna är ofta bristfälliga vilket skiljer sig från bedömningarna av grundläggande behov.
 • Granskarna har hellre friat än fällt i vissa ärenen, de utreder inte alltid "andra personliga behov" utan beviljar ofta assistans för all vaken tid.
 • Utredningarna kan brista tex vid utförande av fritidsaktiviteter.
 • Det är viktigt att utredningarna görs på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Därför måste begreppet tillsyn tydliggöras.

Vidare läsning

Assistansersättningens utveckling - orsaker till ökningen av antalet assistansmottagare och genomsnittligt antal timmar (2015:13)

Assistansersättning - rättslig kvalitetsuppföljning (2015:7)

Frågor och svar till Assistansersättningens utveckling 2015:13

Skicka sidan till: