Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen - Vad säger riksdagspartierna och regeringen?

Försäkringskassan har i ett rättsligt ställningstagande och i ett brev till regeringen beskrivit konsekvenserna av HFD-domen i Mål nr 1206-16 som säger att transporter till/från fritidsaktiviteter inte berättigar till personlig assistans i form av andra personliga behov, om det inte föreligger ett kvalificerat hjälpbehov.

Försäkringskassans tolkning av domen är att många assistansberättigade kommer att beviljas färre timmar. Bland annat försvinner all väntetid och beredskap. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov beviljas inte längre. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Anhöriga måste bereda sig på att hjälpa sina anhöriga och barn, särskilt på nätterna.

Frågor till riksdagspartierna, FI samt regeringen

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringen

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

 1. Vad anser ditt parti om de följder för personlig assistans som Försäkringskassan beskriver i ett rättsligt ställningstagande samt i brev till regeringen utifrån HFD-domen i Mål nr 1206-16?
  (Bland annat att all väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Anhöriga måste bereda sig på att hjälpa sina anhöriga och barn, särskilt på nätterna)
 2. Vad anser ni om HFD:s ställningstagande i domen?
 3. Vad anser ni om Försäkringskassans tolkning av domen?
 4. Vad anser ni behöver göras nu?
 5. Vad bör regeringen göra nu?
 6. Vill ni avvakta med åtgärder tills LSS-utredningen lägger sina förslag i oktober 2018?
 7. Kan det vara det ett alternativ för er att göra kommunerna till huvudman för personlig assistans?
 8. Kan det vara acceptabelt att personlig assistans ersätts med hemtjänst och/eller gruppboenden om funktionsnedsättningen är oförändrad?
 9. Är det något ni vill tillägga?

Parti- och regeringsrepresentanter som besvarar frågorna

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Mikael Dahlqvist
Ledamot,
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Maj Karlsson
Ledamot,
Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Stefan Nilsson
Ledamot,
Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna

Bengt Eliasson
Ledamot,
Socialutskottet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Per Lodenius och Anders W Johnson, ledamöter
Socialutskottet
logga Moderaterna

Moderaterna

Camilla Waltersson
Grönvall,
Socialpolitisk
talesperson
Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna

Emma Henriksson,

Ordförande i Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige-
demokraterna

Carina Herrstedt
Ledamot,
Socialutskottet
logga Feministiskt Initiativ
Feministiskt
initiativ

Mia Modig
Funkispolitisk
talesperson
Regeringskansliet
Regeringen

Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér1. Vad anser ditt parti om de följder för personlig assistans som Försäkringskassan beskriver i ett rättsligt ställningstagande samt i ett brev till regeringen utifrån HFD-domen i Mål nr 1206-16?

(Bland annat att all väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Anhöriga måste bereda sig på att hjälpa sina anhöriga och barn, särskilt på nätterna)

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi är precis som ni bekymrade och ser allvarligt på de eventuella konsekvenser som domen kan medföra. Socialdepartementet experter håller på att analysera vad det kan innebära för LSS utifrån personliga assistansen. Vi har också tagit del av Försäkringskassans skrivelse där man vill uppmärksamma regeringen på vilka konsekvenser domen kommer att få. Ansvarigt statsråd har också uttalat sig att det kan innebära lagändringar.

Socialdemokraterna värnar om LSS-lagen och dess intentioner. Det är en bra rättvisereform som innebar stor frihet och möjligheter att ta del av samhällslivet och kunna ha ett bra liv. Vårt högsta beslutande organ, partikongressen slog så sent som i våras fast att LSS-lagen ska värnas.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Från vänsterpartiets sida är vi helt förfärade av en nya domen från HFD. Det här är en dom som när den tillämpas kan bli spiken i kistan för reformen. Så många som 6000 personer kan drabbas och då finns det inte många människor kvar som får sina rättigheter tillgodosedda.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Miljöpartiet ser mycket allvarligt på de följder för personlig assistans som Försäkringskassan beskriver i sitt brev till regeringen.
logga Liberalerna
Liberalerna
Om domen skulle komma att implementeras skulle det sannolikt bli början till slutet för det som vi idag menar med Personlig assistans. Idag, måndag, har regeringen aviserat att de tänker förhindra detta genom lagändring men vad detta innebär eller hur de tänker är i skrivandets stund oklart. Det gäller också enbart denna dom och ej de tre tidigare som lett till den katastrofala situation vi idag har.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det är uppenbart att denna dom, liksom tidigare domar från HFD kräver att regeringen agerar snabbt med förslag på lagändringar.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna anser att assistansreformen är en viktig frihetsreform. Den vill vi värna. Vi avser att noggrant analysera de förslag till lagändringar som regeringen ansvarar för att ta fram. Det centrala för oss är att värna om de personer med omfattande funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och ansvarstagande.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Följderna kan komma att bli katastrofala. Av Försäkringskassans skrivelse till regeringen framgår att ca 6000 av de som har assistansersättning kan komma att beröras. Hur många som därutöver påverkas om kommunerna skulle göras samma tolkning är okänt men det är sannolikt ett omfattande antal.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Det är en katastrof det som är på väg att ske. Att LSS urholkas genom att ställtiden kan försvinna och att ta in olika former av insatser via institutioner som LSS-boenden och använda hemtjänst är inte acceptabel. Det genererar ett stort systemfel. Det är viktigt att tillsätta åtgärder redan nu för att komma till rätta med domstolars felaktiga tolkningar.
logga sd
Sverigedemokraterna
Följderna blir katastrofala och går inte alls i samklang med lagens ursprungliga intentioner. Det kommer att begränsa många att utifrån sina förutsättningar, leva ett liv som andra med jobb, social samvaro och fritidsaktiviteter. Det kommer också att påverka anhöriga som än en gång tvingas ta ett för stort ansvar. De redan hårt belastade kommunerna kommer att belastas än mer då det kan komma att bli ett ökat behov av alternativa boende samt andra insatser.
Regeringskansliet
Åsa Regnér
Jag är medveten om den dom som Försäkringskassan nu förvarnar om. Jag vet att både assistansberättigade och deras anhöriga är oroliga över domen i Högsta förvaltningsdomstolen. Jag vet att många oroar sig för försämringar i den personliga assistansen som följd av domen och det gör jag också.


2. Vad anser ni om HFD:s ställningstagande i domen?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi har ett oberoende rättsväsen i vårt land och deras uppdrag är att oberoende kunna tolka lagar. Vilket är viktigt för rättssäkerheten och få objektiva bedömningar. Vår roll är att som lagstiftande församlingen stifta lagar. Om vi anser att lagen inte uppfyller våra politiska värderingar eller syften då får vi ändra på lagen.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Svårt för mig att ha en åsikt om domstolens ställningstagande.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
De följder Försäkringskassan beskriver visar att tillämpningen av lagen efter HFD:s dom går tydligt emot LSS intentioner om att personer med funktionshinder ska kunna leva ett självständigt liv.
logga Liberalerna
Liberalerna
Det är inte politikens sak att ha synpunkter på rättsväsendets bedömningar. Jag kan dock konstatera att det inte hänvisas eller tas stöd i förarbetena till lagen likt man gör i annan civilrätt eller brottsmål. Detta har jag stöd i bland forskare vid Södertörns högskola som tittar på just detta. Vi i (L) vill att man går i genom lagen och gör de förändringar som behövs för att lagstiftarens intentioner uppfylls. Det är politikens sätt att tillse att rättspraxis stämmer överens med lagens intentioner.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Domstolen gör sitt ställningstagande utifrån nuvarande lag. Domen får för många assistansberättigade förödande konsekvenser. Därför måste vi som lagstiftare ändra lagen. Regeringen måste snabbt ta fram ett förslag till lagändring.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna följer utvecklingen i den här mycket viktiga frågan och är beredda att medverka till konstruktiva lösningar som värnar långsiktighet och ansvarstagande av LSS och personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Detta är en i raden av flera domar som fått en sådan tolkning av domstolen och av myndighetsutövarna som får till följd att intentionen med LSS-lagstiftningen håller på att urholkas totalt.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Högsta Förvaltningsdomstolen har intagit en mycket restriktiv hållning och HFD har gjort ett dåligt jobb i flera år med att ta tillvara enskildas rättigheter enligt lagstiftningen. Men Åsa Regnér som ansvarigt statsråd och Ann-Marie Begler som generaldirektör för FK bär det tyngsta ansvaret för att rättstillämpningen har avvikit från lagens syften och målsättningar.
logga sd
Sverigedemokraterna
Sakfrågan handlar kort om färdtjänst kontra assistanshjälp men beslutet i det specifika fallet är inget vi vill kommentera. Det handlar snarare om vilka grunder man fattar sitt beslut på och vilka konsekvenser det får.

Vi anser såklart att man landat fel i sin tolkning, sett till att lagens intentioner och skrivningar, men också sett till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning t.ex Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället.

Regeringskansliet
Åsa Regnér
-


3. Vad anser ni om Försäkringskassans tolkning av domen?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Våra myndigheter arbetar oberoende och tolkar lagen utifrån sina kompetensområden. Regeringen och utskott har naturligtvis dialog med Försäkringskassan och kan prioritera områden. Men anser vi att deras beslut inte följer de intentioner som politiken har avsett får man i sådana fall ändra på lagen
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Försäkringskassan hävdar att de inte kan agerat på något annat sätt än att följa domstolens uttalande. Däremot kan man ha åsikter om hur snabbt man implementerar lagstiftningen. Begler hävdar att problemet inte är att de nu följer domstolarna med omedelbar verkan utan att man tidigare varit för långsam med att följa domstolens ställningstaganden. För mig personligen är det märkligt att man tidigare kunnat agera på ett sätt men nu anser att man måste agera på ett annat. Det är trots allt så att regeringen har uppmanat FK att minska antalet timmar och självklart kommer FK då använda sig av de verktyg som finns att tillgå.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna
Vi anser att Försäkringskassan sedan regleringsbrevet från regeringen 2015 tagit på sig att tolka samtliga domar så hårt som möjligt för att uppfylla regeringens krav på dem som den följsamma och utförande myndighet man är och skall vara. Man gör sitt jobb, helt enkelt.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vår slutsats av domen är att lagen måste ändras.
logga Moderaterna
Moderaterna
Det är regeringens ansvar att styra och föra dialog med Försäkringskassan. Regeringen har nu utlovat snabba lagändringar. Vi kommer noggrant analysera dessa lagförslag och konstruktivt medverka till att säkra assistansreformens långsiktighet.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Både gällande denna dom och tidigare domar så finns tolkningsutrymme vad gäller hur de prejudicerande domarna ska tillämpas. Inte minst vad gäller den senaste domen så ifrågasätter, enligt uppgifter till Socialutskottet, SKLs juridiska expertis den tolkning som Försäkringskassan gör. Detta kommer sannolikt innebära att Försäkringskassans tolkningar kommer att omprövas men detta tar tid. Även om det till syvende och sist skulle visa sig att Försäkringskassans tolkning varit felaktig så kommer det under tiden få mycket omfattande konsekvenser för enskilda som inte kan repareras i efterhand.
logga fi
Feministiskt Initiativ
I själva verket väljer FK konsekvent ut enstaka rättsfall och ger de en vidare tolkning och en mer restriktiv tillämpning än vad varken lagstiftningen eller domarna som sådana tillåter. Lösningen är inte att FK slutar att fatta beslut, utan att FK slutar att leka lagstiftare och istället börjar att fatta bra beslut. FK, som alla andra myndigheter under regeringen, skall utöva sin makt under lagarna. FK har med regeringens goda minne underminerat lagstiftningens syften och principer under sken av att myndigheten tillämpar HFD:s praxis.
logga sd
Sverigedemokraterna
Sett utifrån ett mänskligt och politikerperspektiv snarare än juridiskt så tycker vi att försäkringskassan har tolkat domen onödigt brett, dvs vi tycker att man kunde gjort en mycket snävare tolkning. Tolkningen kommer att få stora konsekvenser, vilket FK själv också flaggat för
Regeringskansliet
Åsa Regnér
Jag följer noga hur Försäkringskassans rättstillämpning sker i förhållande till den här domen och till assistansersättningen överhuvudtaget.

4. Vad anser ni behöver göras nu för personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Regeringen har lämnat en rad uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen för att få en fördjupad bild av effekterna av den nya rättspraxisen samt utröna om personer som får avslag på ansökan hamnar ”mellan stolarna”. Den andra rapporten kom i september och visade att lagen behöver skärpas genom att en del personer fick vänta på rätt insatser. Den första uppdragen presenteras i december månad. Utifrån dessa och andra analyser får man ta ställning till vilka åtgärder som behövs. Den senaste domen gör behovet av att tydliggöra assistanslagen mer akut. Det handlar om människor med särskilda behov som behöver en trygg och säker hjälp. Vi har förståelse för att den senaste domen skapar mycket stor oro och svårigheter för enskilda och anhöriga. Men samtidigt måste underlaget för beslut vara av hög kvalité för att generera det vi önskar. Det kan man nu torrt konstatera att nuvarande LSS – lag ger utrymme för stora tolkningar och inte säkra beslutsgrunder.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det råder inget tvivel om att det som krävs, och som vi har krävt i nästan 10 år är att lagen ändras så att den lever upp till det som är grundintentionen i LSS. Regeringen lovade igår att man ska justera lagen efter den senaste domen men vi menar att regeringen måste ändra lagen utifrån alla de domar som fallit sedan 2008.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Brukarnas situation måste sättas i första rummet. Därför arbetar regeringen nu med att snabbt ta fram en lagändring för att minska effekterna av domen.
logga Liberalerna
Liberalerna
Snabb och kraftfull lagändring av rättstolkningen av samtliga fyra domar som implementerats sedan 2015.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Regeringen måste snabbt ta fram förslag på lagändring innan fler kommer till skada.
logga Moderaterna
Moderaterna
Det bör, förutom nu utlovat lagstiftningsarbete, genomföras en utförlig analys av rådande rättsläge och praxis. Det krävs en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi har nu under ett par år sett behov av att ändra lagen för att återställa det som var intentionen med lagstiftningen. Den nya domen gör ett redan akut läge ännu mer akut. Kristdemokraterna har därför i dagarna begärt en aktuell debatt i riksdagen i frågan.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Feministiskt Intiativ anser att en nödstopp måste införas! Att Riksdagen agerar och hittar sätt att inte låta omprövningarna fortgå, det är via det sättet många personer med LSS förlorar sin assistans. Det ska överhuvudtaget inte vara möjligt att dra ner på omfattningen av redan beviljade insatser enligt LSS om behovet är oförändrat.
logga sd
Sverigedemokraterna
Nu måste politiken ta tillbaka makten över lagen och se till att de ursprungliga intentionerna också säkerställs. Något måste hända direkt för att stoppa vansinnet.
Regeringskansliet
Åsa Regnér
Regeringen vill därför ändra lagen och det arbetet har nu startat. Vi kommer att så skyndsamt som möjlig presentera en lagändring som givetvis måste vara träffsäker och rättssäker, så att ingen som har rätt till stöd blir utan hjälp.


5. Vad bör regeringen göra nu?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Svaret på fråga fem finns i fråga 4. Utifrån rapporter och analyser bör regeringen ändra på lagen om det är den nödvändiga åtgärden för att säkra insatser och hjälp till de som behöver det. På den punkten har regeringen varit tydlig.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Med ljusets hastighet ändra lagen.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Brukarnas situation måste sättas i första rummet. Därför arbetar regeringen nu med att snabbt ta fram en lagändring för att minska effekterna av domen.
logga Liberalerna
Liberalerna
Komma till riksdagen med ovanstående svar i fråga 4.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Regeringen måste snabbt ta fram förslag på lagändring innan fler kommer till skada.
logga Moderaterna
Moderaterna
Regeringen bör se till att den lagstiftning som nu ska tas fram är rättssäker, överblickbar och långsiktig.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
För att återupprätta lagen krävs att regeringen påbörjar ett lagstiftningsarbete med just det syftet. Det är inte rimligt att invänta ytterligare information innan arbetet påbörjas om det ska kunna göras med den skyndsamhet som situationen kräver.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Regeringen bör sätta stopp för vidare avsteg från LSS intentioner nu! Det framgår också tydligt att Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där står det bland annat i artikel 19 "Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”. Med det menas att funktionshinderrörelsen ska inkluderas i beslut som berör dem. FN-kommittén som granskar arbetet med konventionen har tidigare kritiserat Sverige just för besparingarna på personlig assistans då lagens intentioner därmed inte kan uppfyllas. Det visar att Sverige följer inte mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som nedmonteringen av LSS fortgått.
logga sd
Sverigedemokraterna
Regeringen måste snabbutreda och komma med lagförslag snabbare än någonsin och dessutom agera innan en ny lag är på plats. Det måste till en tillfällig lag för att stoppa de omprövningar som FK tänkt göra fram tills att vi har en ny permanent lag på plats. Dock borde regeringen agerat och lyssnat långt tidigare.
Regeringskansliet
Åsa Regnér
Regeringen vill därför ändra lagen och det arbetet har nu startat. Vi kommer att så skyndsamt som möjlig presentera en lagändring som givetvis måste vara träffsäker och rättssäker, så att ingen som har rätt till stöd blir utan hjälp.

6.Vill ni avvakta med åtgärder tills LSS-utredningen lägger sina förslag i oktober 2018?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
I grunden är det viktigt att LSS-lagen reformeras eftersom det finns brister. Det har ju gjort flera tidigare utredningar som tyvärr hamnat i arkivet. Vi hoppas på en bred samsyn och konstruktiva diskussioner för att kunna fatta bra och långsiktiga beslut. Men som situationen ser ut kan vi inte utesluta att delar tas ut för eventuellt justering tidigare.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Absolut inte. Det finns ingen tid att vänta längre.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna
Absolut inte. Den utredningen behöver dessutom ett helt batteri med tilläggsdirektiv.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Nej. Med tanke på den akuta situationen måste åtgärder vidtas snabbt.
logga Moderaterna
Moderaterna
Det är regeringens ansvar att vidta åtgärder. Den utlovade snabblagstiftningen bör tas fram enligt angiven tidplan. Därtill bör utredningen arbeta vidare och väga in rådande rättsläge och ta fram förslag på balanserade avvägningar som säkerställer långsiktighet och ansvarstagande av LSS och personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är alldeles för lång tid att vänta. Dessutom har inte den utredning de direktiv som krävs för att åtgärda de brister som uppstått på grund av ny rättspraxis.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Feministiskt initiativ står inte bakom direktiven till LSS-utredningen och accepterar inte regeringens och FK:s fortsatta hets mot människor med normbrytande funktionsvariationer. Utredningens fokus till stor del att hitta sätt att bespara. Funktionshinderrörelsen har gett många bra förslag på vad som istället bör vara fokus. Vi kräver att Försäkringskassan genast upphör med hetsen och börjar följa lag och grundlag och i fortsättningen tillämpar LSS med tonvikt på lagens syften: att skapa goda levnadsvillkor, jämlikhet och självbestämmande.
logga sd
Sverigedemokraterna
Nej absolut inte, det mänskliga lidandet ökar under tiden så det måste ageras nu.
Regeringskansliet
Åsa Regnér
-

7. Kan det vara det ett alternativ för er att göra kommunerna till huvudman för personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Huvudmannaskapet är en av frågor i direktiven till LSS-utredningen. Utredningen kommer framöver presentera vad som bör göras. Helt klart är det med flera huvudmän komplicerat och gränsdragningsproblematik finns. Även administrativa merkostnader. Vem som ska ha ansvaret eller hur det ska se ut är ingenting som vårt parti har tagit ställning till.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej. Vi anser att assistansen bör vara statlig.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna
Nej, finansieringen av den personliga assistansen skall vara ett statligt åtagande menar vi.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiets utgångspunkt är att assistansbehov som överstiger 20 timmar bör skötas av staten.
logga Moderaterna
Moderaterna
Frågan om huvudmannaskap bör utredas noggrant och utförligt. Ett fortsatt delat huvudmannaskap har dock inbyggda svagheter och brister.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi ser de stora bristerna med delat huvudmannaskap och förstår den oro som finns om huvudmannaskapet helt skulle föras över till kommunerna. Vår förhoppning är att utredningen förmår komma med förslag som säkerställer likvärdighet i hela landet och en gränsdragning som gör att vi kan komma ifrån de situationer där olika huvudmän skyfflar ansvaret för kostnader och insatser emellan sig.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej till kommunerna ska ta över ansvaret. Det är inte rimligt att lägga på ansvaret över kommunerna, risken är stor för stora skillnader för personer som har rätt till LSS beroende på var en bor.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi tror att det kan vara ett alternativ att ha endast en huvudman och att bedömningarna blir likvärdiga i hela landet. Vi har i dagsläget svårt att se att det bäst skulle uppnås genom att göra kommunerna till huvudman. Men vi vill att frågan om en huvudman utreds först så att för och nackdelar tydliggörs.
Regeringskansliet
Åsa Regnér
-


8. Kan det vara acceptabelt att personlig assistans ersätts med hemtjänst och/eller gruppboenden om funktionsnedsättningen är oförändrad?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
LSS-lagstiftningens intentioner är helt annorlunda än Socialtjänstlagens grunder där hemtjänst ingår. Vi värnar om LSS- lagens intentioner som ger människor frihet och helt andra möjligheter att delta. Gällande frågan om gruppboenden så ingår de redan i de 10 insatserna som LSS erbjuder. Många gruppboenden fungerar alldeles utmärkt och många trivs bra där. Jag har ingen annan uppfattning än att de insatser som kan erbjudas ska vara kvar. Ingen ska behöva tvingas välja det ena eller andra utan utgå ifrån vad som är bäst för den enskilde. Här ska råda självbestämmande och integritet precis som lagen anser.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej absolut inte! I det finns ingen möjlighet för människor att leva sitt liv som andra.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna
Nej, inte om den berättande personen inte själv så önskar.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det måste bedömas i det enskilda fallet, utifrån vad som passar individens behov bäst.
logga Moderaterna
Moderaterna
Hur lagen ska tolkas i enskilda fall är en fråga för myndigheter och ytterst våra domstolar. Vi följer noga utvecklingen gällande arbetet med att skyndsamt ta fram den nya lagstiftningen.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Att helt ersätta personlig assistans är inte acceptabelt. Andra insatser kan också behövas och vara bra men ska användas för dem det passar. Vi ser med oro på att personer som har behov av personlig assistans och där den innebär en stor grad av frihet och självständighet riskerar att få sina livsvillkor kraftigt begränsade.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Nej personlig assistans är en reform som reformerade Sverige och synsättet på människor med funktionsnedsättning. Vi backar i utvecklingen om vi utökar gruppboende-verksamheter eller använda hemtjänst för att tillgodose behovet för människor med funktionsnedsättning. Personlig assistans innebär att familjer kan vara tillsammans, unga individer kan få vara självständiga och människor får möjligheten att delta i samhällsutvecklingen och demokrati genom att kunna arbeta, gå på kulturevents och synas ute. Det driver även arbetet på att utveckla samhället som helhet till mer tillgängligare, mer inkluderande och framförallt öppnare samhälle. Den politik som förs idag inom det området har gått tillbaka väldigt mycket, det har diskuterats krona för krona istället för att diskutera samhällskostnad det ger med utmattade anhöriga och en mer sluten värld där variationerna inte syns för det går inte att ta sig till jobbet eller gå på stan.
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja, för vissa individer som själva vill det kan det vara så.
Regeringskansliet
Åsa Regnér
-


9. Är det något ni vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Regeringen har inte gjort några nedskärningar eller ändringar i LSS. De förändringar som skett i rättspraxis beror helt och hållet på de domar som har kommit under de senaste åren. Det är nu viktigt att vi ser till att de som behöver hjälp får det. Hoppas på en mer konstruktiv debatt och att vi slutar påstå massa olika saker. Det här började redan 2009 när domen om grundläggande behov kom. Det viktigaste framöver är att kunna skapa en LSS-lag som är uppfyller kraven på vara rättssäker, transparent och rättvis. Där gränser suddas ut och att de insatser som ges är av hög kvalitet och kommer alla till del som behöver det
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Just nu håller en av vårt lands viktigaste frihetsreformer på att slås sönder. Konsekvenserna av det är att människor i vårt land inte får rätt till sina medborgliga rättigheter. Det är ett extremt bakslag för Sverige som en demokrati och det får konsekvenser för den enskilda individen som är helt omänskliga. I slutänden är det här en utveckling som hotar vår allas trygghet. Därför berör det här oss alla och varje en av oss måste därför agera för att rädda LSS.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna
Jag vill avvakta för att se vad det är regeringen avser att komma med.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
-
logga Moderaterna
Moderaterna
Assistansreformen är en viktig frihetsreform som vi vill värna. Då krävs det långsiktighet och ansvarstagande. Därtill en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Med anledning av domen har Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen den 20 oktober 2017 uppmärksammat vilka konsekvenser tillämpningen av den aktuella domen kan komma att få.

Enligt Försäkringskassans uppfattning kommer domen att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda. HFD:s dom innebär att många assistansberättigade kommer att beviljas färre timmar. Enligt Försäkringskassans uppfattning är detta en fråga som regeringen behöver hantera med förtur.

Även ändrad tillämpning utifrån tidigare domar har inneburit en påverkan på rätten till assistansersättning. Enligt Försäkringskassans statistik har antalet assistansberättigade minskat från 16 179 i oktober 2015 till 15 115 i september 2017. Av myndighetens senaste budgetprognos framgår att minskningen tilltagit i slutet av perioden.

Regeringen har tidigare hänvisat till regeringsuppdrag som syftar till att ta fram underlag om skälen till den fram till nu pågående utvecklingen. Dessa uppdrag gäller dock enbart de tidigare domar från HFD som påverkat tillämpningen.

Det Försäkringskassan lyfter i sin skrivelse gör frågan än mer akut och tydliggör vikten av att åtgärder vidtas omedelbart för att ändra lagen för att återställa det som varit lagens syfte.

Med anledning av detta begär Kristdemokraterna en aktuell debatt om personlig assistans.

logga fi
Feministiskt Initiativ
Kontrollen och tillsynen av hur myndigheterna tillämpar lagen måste dessutom förstärkas. Mot bakgrund av hur myndigheter och domstolar generellt har tillämpat LSS, samt hur Försäkringskassan och regeringen för närvarande för den offentliga debatten om LSS, med bl a lösa påståenden om fusk och brottslighet utan stöd i vare sig statistik, forskning eller lagföringar, finns det anledning att se över riktlinjerna till myndigheterna samt den interna kompetensförsörjningen för myndigheterna på området.
logga sd
Sverigedemokraterna
Politisk vilja kan man komma långt med om man samarbetar. Det verkar som att alla partier mer eller mindre är eniga om en hel del i dessa frågor men vägen dit verkar skilja sig och framförallt så skiljer sig tidsperspektiven. Något måste hända nu och därför satsar också Sverigedemokraterna mer än regeringen i årets budget.
Regeringskansliet
Åsa Regnér
Jag vill vara tydlig med att intentionen med lagstiftningen om LSS ligger fast, nämligen att personer med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra och att självständighet ska främjas.

Skicka sidan till: