Kommunerna har problem att ge egenvårdsinsatser

Alla kommuner ger inte stöd med egenvårdsinsatser som tex sondmatning. Istället ger många föräldrar själva egenvårdsinsatserna till sina barn. Det är några av Socialstyrelsens slutsatser i rapporten "Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård".

Med egenvård menas när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Egenvård beviljas inte som grundläggande behov sedan maj 2016

Sedan maj 2016 beviljas inte egenvårdsinsatser, tex sondmatning eller stomivård, som grundläggande behov i assistansersättning. Orsaken är Försäkringskassans tolkning av en dom från 2012 i Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta har ökat behovet av stöd från kommunerna. Socialstyrelsen fick därför i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd kommunerna ger.

Några slutsatser i rapporten

  • Alla kommuner erbjuder inte stöd vid genomförande av egenvård för mer komplicerade åtgärder, tex stomivård och
    sondmatning.
  • Flera kommuner tycker det är otydligt vem som ska ansvara för hjälp med egenvård vid de komplicerade fallen, till exempel vid sondmatning och trakeostomi.
  • När stöd till egenvård inte kan ges dras antingen beslutet om egenvård in eller så hamnar ansvaret för genomförandet på föräldrarna.
  • Många närstående, framförallt inom LSS, tycks kompensera för bristande tillgång till stöd vid egenvård. Det gäller framförallt egenvård som rör barn och unga.
  • Socialstyrelsens föreskrifter inom området följs inte alltid fullt ut och samverkan mellan landsting och kommuner kan förbättras.
  • Få kommuner informerar enskilda om möjligheter till stöd vid genomförande av egenvård annat än muntligt vid tex vårdplanering och biståndsbedömning

Läs rapporten: Socialstyrelsen - Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård


Skicka sidan till: