Rekordmånga överklaganden 2017 för assistansersättning

Den blinda rättvisan2017 överklagades 923 assistansersättningsbeslut till Förvaltningsrätten. Det kan jämföras med 530 överklaganden året innan. Det visar statistik från Domstolsverket.

Frågor till Mathias Blomberg, Igne Advokatbyrå, om statistiken

Hur ser du på att det var så många som 923 inkomna överklaganden till Förvaltningsrätten 2017?
– Det beror med stor sannolikhet på Försäkringskassans fortsatta ansträngningar att efterkomma regeringens tydliga direktiv om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Den främsta orsakerna är Försäkringskassans ändrade normering i bedömning av egenvård utifrån domen 2012 ref. 41 och det femte grundläggande behovet utifrån HFD 2015 ref 46 s

  • Det var en topp även 2010 med 943 inkomna överklaganden, vad kan det bero på?
    – Det finns grundad anledning att utgå ifrån att det stora antalet överklaganden där beror på ett ökande antal indragningar, omprövningar efter RÅ 2009 ref 57. (domen om att integritetsnära delar av grundläggande behov inte ger grund för assistansersättning)

2016 var det "bara" 530 inkomna överklaganden, hur kan man tolka det?
– Det är svårt att säga, men en förklaring kan nog vara att det tog tid för Försäkringskassan att analysera HFD 2015 ref 46 och därefter sätta igång och ompröva. Vidare har Försäkringskassans omprövningsenheter varit väldigt belastade vilket föranlett väldigt långa handläggningstider, överstigande ett halvår. Det sistnämnda är något som JO funnit anledning att rikta allvarlig kritik mot. När det tar lång tid för Försäkringskassan att ompröva sina grundbeslut innebär det givetvis att det dröjer innan den enskilde kan överklaga till domstol.

2000/2001 har de lägsta nivåerna på inkomna överklaganden 328 resp 376, hur kan man se på det?
– Kan ha många förklaringar. Den mest optimistiska är väl att många var nöjda med Försäkringskassans bedömningar och beslut. Även om detta kan vara en del av förklaringen så tror jag att många funktionshindrade under årens lopp fått bättre förståelse för sina rättigheter och detta samtidigt som möjligheterna att få juridisk hjälp ökat dramatiskt (genom privata assistansanordnare).

Statistik över överklaganden till Förvaltningsdomstolarna av assistansersättningsbeslut

Överklaganden till Förvaltningsrätten

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål
2000 328 336
2001 376 326
2002 516 466
2003 512 496
2004 557 477
2005 607 540
2006 752 666
2007 739 715
2008 551 752
2009 607 499
2010 943 585
2011 794 868
2012 864 935
2013 747 919
2014 737 721
2015 636 665
2016 530 623
2017 923 570
Summa 11 719 11 159

Källa: Domstolsverket

Överklaganden till Kammarrätten

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål
2000 135 119
2001 113 137
2002 152 118
2003 193 154
2004 149 169
2005 191 207
2006 198 183
2007 196 186
2008 225 211
2009 194 243
2010 201 206
2011 305 252
2012 318 303
2013 271 325
2014 260 249
2015 250 257
2016 203 219
2017 267 244
Summa 3821 3782

Källa: Domstolsverket

Överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen

År Antal inkomna mål Antal avgjorda mål
2000 32 41
2001 45 36
2002 44 38
2003 30 50
2004 32 43
2005 49 33
2006 52 40
2007 44 59
2008 51 49
2009 61 93
2010 52 45
2011 60 64
2012 58 54
2013 69 72
2014 72 67
2015 64 70
2016 75 54
2017 60 71
Summa 950 979

Källa: Domstolsverket

Skicka sidan till: