Riksdagspartiernas loggor

Vad vill partierna med "Stärkt rätt till personlig assistans"?

Vilka förslag i "Stärkt rätt till personlig assistans" ska genomföras? Bör det läggas lagförslag före riksdagsvalet 2022? Krävs det fler reformer av personlig assistans? Läs politikernas svar 15 månader före riksdagsvalet.

"Stärkt rätt till personlig assistans"(se Assistanskolls sammanfattning) föreslår bland annat två nya grundläggande behov, fast schablon för föräldraansvar, en egenvårdslag och att assistansanordnare efter avtal ska kunna utföra sjukvårdsinsatser. Utredningen har gått på remiss till 1 okt 2021.

Partirepresentanter som besvarat frågorna

logga Centerpartiet
Center­partiet
Sofia Nilsson
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Maj Karlsson
Socialutskottet

logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Nicklas Attefjord
Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Bengt Eliasson
Socialutskottet
logga Moderaterna
Moderaterna
Ulrika Heindorff
Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Pia Steensland
Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Carina Ståhl Herrstedt
Socialutskottet
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Mikael Dahlqvist
Socialutskottet

Frågor till riksdagspartierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

  1. Vad anser ni generellt om utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"?
  2. Kan ni redan nu nämna förslag i utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" som bör genomföras?
  3. Bör det läggas propositioner utifrån utredningen före riksdagsvalet 2022, eller kan de vänta till efter riksdagsvalet?
  4. Bör lagändringarna vara på plats 1 januari 2023 som utredningen föreslår, eller kanske tom tidigare?
  5. Vilka reformer i personlig assistans behöver göras utöver förslagen i "Stärkt rätt till personlig assistans"?
  6. Vad förväntar ni er av den kommande utredningen om huvudmannaskapet i personlig assistans?
  7. Hur ser ni på att en utredning som "Stärkt rätt till personlig assistans" kunnat läggas bara två år efter LSS–utredningen som hade helt annorlunda direktiv och tvärtom föreslog stora besparingar?
  8. Skulle personlig assistans och LSS åter kunna bli en valfråga 2022 och skulle det isåfall gynna ert parti?
  9. Är det något ni vill tillägga?1. Vad anser ni generellt om utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Utredningen är en följd av januariöverenskommelsen där vi bla vill förstärka stödet för tillsyn, stärka assistansen för barn och stödet vid egenvårdsinsatser. Jag tycker det är en bra utredning som kommer ge en avsevärd förbättring inom de områden som är utpekade. Det är viktigt för oss socialdemokrater att LSS lagens intentioner följs och därför har vi gjort en del förändringar redan för att lagen ska ge det stöd till de som behöver det.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det är en mycket bra utredning som överraskade positivt och som vill åstadkomma något. Dessutom en mycket bra utredare. Det finns inga argument för besparingar i utredningen vilket är mycket bra.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vi är övergripande positiva till utredningens förslag, som vi vet också har tagits emot väl från många. Innan vi går vidareeär det självklart viktigt att ta del av remissinstansernas svar inte minst från funktionsrättsrörelsen.
logga Liberalerna
Liberalerna

Liberalerna tycker utredningen är mycket bra och välbehövlig.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Att stärka assistansen är en viktig fråga för Centerpartiet. Utredningen är mycket bra och välbehövlig för att vi ska kunna komma framåt i denna viktiga fråga.
logga Moderaterna
Moderaterna
Det är en gedigen utredning som vi nu analyserar noggrant.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Det är en efterlängtad och välkommen utredning då den adresserar flera viktiga områden inom assistansen som har varit eftersatt under lång tid.

logga sd
Sverigedemokraterna
En av de bättre utredningar jag sett på länge, gjord i dialog och utan besparingskrav.

2. Kan ni redan nu nämna förslag i utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" som bör genomföras?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi har utpekat ett antal målformuleringar som regeringsunderlaget bygger på och det är precis det som utredningen tittat närmare på. Där ingår stärkt tillsyn, stärka assistans för barn och stödet vid egenvårdsinsatser. Vår ambition är att göra det men jag kan inte svara precis hur det ske. Vi vill ju vänta in remissinstansernas synpunkter också och väga in de i underlaget.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi tycker generellt att alla förslag som utredaren lagt fram är bra, vi är positiva till alla. Sedan kan man säkert justera lite i det med tex tolvårsgränsen för barn men det får se och avvakta tills remissvaren kommer.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vårt snabba svar är att vi tycker utredningens förslag ser tillräckligt bra ut för att kunna genomföras. Men som vi skrev tidigare så kan även en bra utredning missa något, så vi vill gärna avvakta innan vi tagit del av alla remissvar.
logga Liberalerna
Liberalerna
Vi anser att utredningen i sin helhet skall genomföras.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Utredningen i sin helhet är väldigt viktig och bör genomföras. Speciellt viktiga är förslagen och förbättringarna för barnen mellan 1 och 6 år. De har de senaste åren haft svårt att komma in i assistansen och resultatet har blivit att familjer tvingats till andra insatser, ibland till och med institutioner.
logga Moderaterna
Moderaterna
Det finns ett centralt behov av att kunna säkerställa att dem som har behov av personlig assistans för att kunna ta del av de livsvillkor och vardagsmönster som gäller för människor i allmänhet tryggas långsiktigt. I detta sammanhang finns det flera intressanta förslag i utredningen som rör bl.a. egenvårdsinsatser och bedömning av föräldraansvaret som vi avser att fortsatt analysera noggrant.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Alla tre områden med föräldraansvar, tillsyn och egenvård som utredning berör är viktiga områden där det måste till förbättringar för att människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer ska kunna leva ett liv som andra. Kristdemokraterna är positiva till helheten, men kommer självklart beakta remissvaren när vi tar ställning till de olika förslagens detaljer.

logga sd
Sverigedemokraterna
I dagsläget kan jag inte se att det finns något förslag som inte borde genomföras. Många av förslagen ligger helt i linje med vår politik. Det är många bra förslag som kommer att leda till att fler personer får rätt till personlig assistans.

3. Bör det läggas propositioner utifrån utredningen före riksdagsvalet 2022, eller kan de vänta till efter riksdagsvalet?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
När proposition kan läggas avgör ansvarigt statsråd och regeringen. De har helhetsbilden och kan utifrån det bedöma när det är lämpligt.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi vill att de ska läggas fram så fort som möjligt, så fort remissvaren kommit och detta gått sin gängse gång. Men det är bråttom.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Så snart som möjligt är vår inställning, innan valet 2022 om det är görligt.
logga Liberalerna
Liberalerna
Vi anser att det skall komma på riksdagens bord så fort som möjligt. Det innebär före valet.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Vi anser att det skall komma på riksdagens bord så fort som möjligt.
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi anser att proposition ska läggas fram när remissförfarandet är sammanställt, analyserat och genomfört, förslagen utformats balanserat och lagrådsremiss tagits fram och behandlats.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Livsviktiga lagändringar ska inte vara beroende av ett riksdagsval utan ska komma de berörda medborgarna till gagn så snart som det bara är möjligt. Kristdemokraterna räknar därför med att regeringen kommer arbete skyndsamt med att ta fram en proposition som riksdagen kan ta ställning till. Förslagen i proposition kommer synliggöra regeringens ambitionsnivå när det gäller assistansen. Av den anledningen är det viktigt att den presenteras före valet så att väljarna vet var Socialdemokraterna och Miljöpartiet står i funktionshinderpolitiken.

logga sd
Sverigedemokraterna
Det finns ingen anledning att vänta tills efter valet, nu är det upp till bevis för regeringen. Att efter massiva påtryckningar tillsätta utredning är en sak men nu är det upptill bevis att visa de grupper man en längre tid svikit, att man är redo att göra verklighet av förslagen och inte låta dem bli liggande på någon hylla. Det viktigt att verkställa och tillskjuta medel.

4. Bör lagändringarna vara på plats 1 januari 2023 som utredningen föreslår, eller kanske tom tidigare?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Samma svar som fråga 3. Finns ingen anledning för oss som parti att skjuta på frågan framöver i onödan. Det är viktiga beslut som berör människors vardag.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi vill det ska gå så fort som möjligt, men det har ju sin gång och jag har förtroende för att utredningen landat där den landat. Men går det tidigare har vi inget emot det.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Om det skulle vara möjligt tidigare, utifrån process och förberedelser så skulle vi gärna se det.
logga Liberalerna
Liberalerna
Liberalerna vill se ett tidigare införande om det är möjligt men senast 1 januari -23.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Lagändringarna bör absolut bara på plats senast 1 januari -23.

logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna anser att det allra viktigaste är att få på plats ett långsiktigt hållbart och rättssäkert system för en personlig assistans av hög kvalitet för dem som behöver samhällets stöd allra mest.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Det är angeläget att lagändringarna kommer på plats så snart som möjligt. Men jag litar på att utredaren har föreslagit en rimlig tid för ikraftträdande utifrån den tidsram som är nödvändig för ett tillfredsställande beredningsförfarandet före riksdagens beslut och de förberedelser som olika myndigheter och berörda aktörer därefter behöver göra för att säkerställa en rättssäker tillämpning av lagändringarna.

logga sd
Sverigedemokraterna
Lagändringarna bör vara på plats så fort det bara går och med så bra underlag så borde det kunna gå att få dem på plats innan 2023 tycker jag.

5. Vilka reformer i personlig assistans behöver göras utöver förslagen i "Stärkt rätt till personlig assistans"?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Jag tycker att LSS i grunden behöver moderniseras och bli mer rättssäker. Rättighetslagen ska ge människor i behov av stöd och hjälp utifrån intentionerna. Det är socialdemokraternas mål. Sedan borde tex assistans vid sjukhusvistelse vara möjlig utan att ansöka först. Även sjuklöneansvaret borde ses över. Ett annat område som vi delvis stärkt är inom grundläggande behov ex andning och sondmatning. Där borde vi se över helheten. Dels hur beviljad tid räknas och vad som ingår i behovsbedömningen.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi vill att alla grundläggande behov ska bedömas i sin helhet, och inte delas upp i integritetsnära delar. Detta är ett grundproblem som kvarstår, det måste lösas.
Vi vill även att all personlig assistans ska förstatligas.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
En viktig fråga är den om omprövningar. Frågan om samlat statligt huvudmannaskap ska utredas och den behöver komma igång så att vi får ett underlag för beslut. Även behovsbedömningssystemet som helhet behöver ses över.
logga Liberalerna
Liberalerna
Det behövs flera. Hela behovsbedömningssystemet behöver göras om, Permanent stopp för omprövningarna, ett samlat statligt huvudmannaskap införas och annat.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Där behövs helt klart fler förändringar, men vi ser att denna utredningen är en bra början. Bland annat behöver behovsbedömningssystemet som helhet ses över och ett samlat statligt huvudmannaskap bör införas.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna kommer att återkomma mer fler reformer gällande LSS och personlig assistans inför valåret. Vi vill att det tillsätts en statlig utredning som undersöker ett enhetligt helhetsansvar för personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna har under lång tid drivit flera förslag i riksdagen. Det handlar exempelvis om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundade i sin helhet, att staten ska ha ett ensamt huvudmannaskap, att se över makeansvaret, utreda förutsättningarna för att inkludera utövande av föräldraskap och arbete i de grundläggande behoven, att utvärdera åldersgränsen för assistansersättningen, att systemet för omprövningar ska ha fokus på kvalitetsuppföljning och långsiktig trygghet utifrån den enskildes situation och att få på plats en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för timschablonen för assistansersättningen.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi vill se alla grundläggande behov assistansgrundande i sin helhet, ta bort begreppet integritetsnära. Minutjakten måste stoppas och systemet med omprövningar måste ses över, för att nämna några saker vi skulle vilja förändra.

6. Vad förväntar ni er av den kommande utredningen om huvudmannaskapet i personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Huvudmannaskapsfrågan är också en del i vår överenskommelse. Jag förväntar mig att vi får svar om på för-och nackdelar av ett huvudmannaskap. I grunden är delat huvudmannaskap som idag inte optimalt. Finns klara fördelar med en huvudman men också många frågor att lösa. Det är viktigt så att ingen kommer i kläm.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Att regeringen svarar upp mot riksdagens krav, dvs en utredning som syftar till att införa ett statligt huvudmannaskap. Vi vill inte se en utredning som utreder om vi ska ha ett statligt eller kommunalt huvudmannaskap.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Att den lägger grund för att det slutligen ska kunna bli en jämlik, tydlig och sammanhållen ordning när det gäller personlig assistans, och att vi slår vakt och förstärker LSS som en rättighetslag
logga Liberalerna
Liberalerna

Att den skall komma med bra, genomlysta förslag som kan genomföras relativt snabbt. Att den tar om hand de katastrofala neddragningarna som är gjorda utifrån stora brister i behovsbedömningarna m.m.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Att utredningen ska lägga fram kloka och genomarbetade förslag som kan genomföras relativt snabbt. Att den lägger fram förslag på hur ett statligt huvudmannaskap ska kunna skapa en helhet och jämlikhet i hela landet och genomföras på ett bra sätt.
logga Moderaterna
Moderaterna
Att den ska lägga fram väl avvägda, genomlysta och balanserade förslag som är konkreta och genomförbara. En sådan utredning behövs bl.a. eftersom bedömningar inom nuvarande system gällande rätten till personlig assistans i vissa fall framstått som rättsosäkra och de olika utfallen har skapat oro hos de sökande. Detta är inte bra för den långsiktiga hållbarheten och legitimiteten.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Jag vill för det första betona att det är anmärkningsvärt att regeringen ännu inte har presenterat direktiven till utredningen om huvudmannaskapet. Det har nu gått sju månader sedan en majoritet i riksdagen, efter ett utskottsinitiativ från oss Kristdemokrater tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet, satte ner foten kring att det ska vara staten som är ensam huvudman för assistansen. Eftersom januaripartierna (S, MP, C och L) röstade nej till förslaget är det fortfarande osäkert om regeringen kommer följa riksdagens beslut eller januariöverenskommelsen som säger att det ska utredas om det ska vara stat eller kommun som ska ha det samlade huvudmannaskapet. Men med tanke på hur många personer med funktionsnedsättning och deras familjer som far illa på grund av att ansvaret idag är delat mellan kommun och stat, så hoppas jag att regeringen kommer förstå situationens allvar och att de också bestämmer sig för att det ska vara staten som ska vara huvudman. Var du bor i landet ska inte avgöra vilket stöd du får. Jag förväntar mig också att regeringen beaktar de krav som riksdagen har ställt på utredningen kring ett statligt huvudmannaskap. Nämligen att lagförslaget ska öka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans. Utredningen ska också säkerställa att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans ska bibehålla sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman och att de ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning. Slutligen har jag en förhoppning om att utredningen kommer beakta de stora problem som idag finns kring behovsbedömningarna.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi förväntar oss att det blir en utredning kring hur man på bästa sätt kan överlåta hela ansvaret till staten. Det finns och har länge funnits en majoritet för ett statligt huvudmannaskap så det är hur och inte om, som behöver utredas.

7. Hur ser ni på att en utredning som "Stärkt rätt till personlig assistans" kunnat läggas bara två år efter LSS–utredningen som hade helt annorlunda direktiv och tvärtom föreslog stora besparingar?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
I grunden är LSS-utredningen viktig eftersom det behövs en heltäckande lösning. Bevis för det är all rättspraxis som har skapats utifrån tolkningsutrymmet som finns. Det finns både bra och dåliga förslag i den utredningen. Att det läggs nya utredningar är inget konstigt. Det uppkommer hela tiden nya situationer som måste mötas.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Som man frågar får man svar, med så dåliga direktiv med besparingskrav som LSS-utredningen hade så blev det inga användbara svar. Därför behövdes det en helt ny utredning. Kanske man ska lära sig läxan, att lyssna på de som verkligen kan, dvs funktionsrättsrörelsen, då blir det bra. Det blir kanske inte besparingar men det blir förslag som verkligen rättar till något.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det visar hur problematiska delar av direktiven till LSS-utredningen var, och hur viktigt det är att en utredning inte ska vara “bakbunden” när de griper sig an en fråga.
logga Liberalerna
Liberalerna
Liberalerna ser mycket positivt på detta då det visar att vårt arbete har gjort skillnad. Det är otroligt viktigt att lägga kraft på framtagande av direktiv och val av utredare.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet ser mycket positivt på detta. Vi vill något annat än de direktiv som tidigare låg och den nya utredningen visar att vår strävan och vår politik faktiskt har gjort skillnad.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna ser i grunden positivt på utformade direktiv och val av utredare. Samtidigt finns det skäl för att personlig assistans fortsatt är i behov av utveckling och reformering. Vi syftar bl.a. på vikten av att få bukt på och helt stoppa den organiserade brottsligheten kring assistansersättning, samt fusk och överutnyttjande som missbrukar avsikten med assistansreformen. Därutöver behov av t.ex. förbättrad uppföljning, tillsyn och utvärdering i syfte att stärka kvalitet, kostnadskontroll och valfrihet inom personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Jag bedömer att det är framgången och resultatet av ett starkt och samlat opinionsarbete ifrån Sveriges alla organisationer inom funktionsrättsrörelsen. Vi kristdemokrater har också gjort vad vi har kunnat utifrån de verktyg vi har i riksdagen för att kritisera LSS-utredningen och för att belysa hur svår situationen är får många människor med omfattande funktionsnedsättning när de tvingas kämpa mot myndigheter för att få det stöd som borde vara en självklar rätt utifrån LSS. Jag hoppas att det också kan ha bidragit till att vi till slut fick en mer medmänsklig utredning.
logga sd
Sverigedemokraterna
Det är ett bevis på hur mycket en stark opposition i och utanför riksdagen, faktiskt kan påverka. Jag är lättad över att det nu finns en utredning som faktiskt haft till uppdrag att stärka assistansen, som lyssnat och använt sig av expertgrupper och som landat i bra framåtsträvande förslag.

8. Skulle personlig assistans och LSS åter kunna bli en valfråga 2022 och skulle det isåfall gynna ert parti?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
För oss socialdemokrater är välfärdsfrågor viktiga. Vi ser ännu mer behov av ett starkt samhälle, inte minst utifrån pandemins effekter. Vi vill att behov ska styra och stödet ges utifrån det. Vi har och kommer fortsätta förstärka vård, omsorg och skola. LSS är en unik och viktig rättighetslag. För oss är det självklart att hjälpen ska finnas där. Vi ser framemot att valrörelsen kommer handla om behovet av ett starkt samhälle med solidarisk finansiering av alla våra välfärdsfrågor där LSS lagen ingår.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi ser gärna att det blir en valfråga och ja det skulle gynna vårt parti. Vi behöver ta upp att grundproblemet fortfarande är kvar, dvs att grundläggande behov inte räknas i sin helhet utan delas upp i integritetsnära delar.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja det skulle det absolut kunna bli viktigt i valrörelsen och för Miljöpartiets del är personlig assistans och LSS starkt sammankopplat med vårt arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna.
logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, vi arbetar för det. Både för vårt partis skull men framförallt för alla dem som berörs in på bara skinnet i vardagen. Det är så viktiga frihets- och rättighetsfrågor för väldigt många människor som ligger i detta så den är värd att bli det.
logga Centerpartiet
Centerpartiet
För alla de som berörs av assistans så hoppas jag att frågorna får ett stort fokus i valet 2022. Centerpartiet kommer att fortsätta att driva på för att vi ska komma tillbaka till grundintentionen med LSS-lagstiftningen. Det ska vara en rättighetslagstiftning och en frihetsreform som ska fungera i ett modernt samhälle.
logga Moderaterna
Moderaterna
Ja, detta är en reform som berör många människor. Och många är oroliga för sitt stöd och den närmaste familjen går många gånger på knäna av alla påfrestningar kring förändringar kring stödet rörande personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Personlig assistans och LSS borde bli en valfråga 2022 – inte för att det skulle ha potential att gynna oss Kristdemokrater eller något annat parti – utan för att det fortfarande finns enorma brister inom funktionshinderpolitiken. Det är skamligt att människor i Sverige i dag inte får det stöd de behöver för att klara vardagen, än mindre leva ett självständigt liv med möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar. Med det sagt är jag stolt över den funktionshinderpolitisk som vi Kristdemokrater företräder i riksdagen. Om den skulle bli verklighet fullt ut så skulle livet bli mycket lättare att leva för personer med funktionsnedsättning och för deras familjer.
logga sd
Sverigedemokraterna
Ja, det skulle det kanske kunna bli och med anledning av hur regeringen nedmonterat LSS så gör de nog klokt i att skynda på förslagen i utredningen. Vårt parti skulle definitivt inte missgynnas av assistans och LSS som en valfråga. Vår politik är byggd utifrån den krassa verklighet många lever i, vi har lyssnat på vad som efterfrågas och vill stärka assistansen och LSS ännu mer.

9. Är det något ni vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi har en oro för att utredningen inte tagit upp frågan att alla grundläggande behov ska bedömas i sin helhet utan att delas upp i integritetsnära delar. Det är ett grundproblem som riskerar att inte åtgärdas och glömmas bort när och om förslagen i denna utredning genomförs.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det parlamentariska läget som precis uppstått är extremt olyckligt. Just nu är det oöverblickbart hur det kommer att slå. Det är väldigt viktigt att hanteringen av utredningens förslag om stärkt rätt till personlig assistans inte blir försenad i detta.
logga Liberalerna
Liberalerna
Bara att detta är ett stort steg i rätt riktning men att mer behövs och som vi arbetar stenhårt för att det ska komma.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Det är glädjande att vi nu har en så framåtsyftande och bra utredning på bordet som vi ser fram emot att få arbeta vidare med. Men många frågor återstår. Bland annat frågan om den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning och hur fler som kan och vill arbeta ska få möjlighet att delta i arbetslivet. Här måste vi göra mer.

logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna värnar om att lagstiftningen gällande LSS och personlig assistans ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
logga sd
Sverigedemokraterna
Utredningen är ett stort steg i rätt riktning. Viktiga frågor att belysa framöver är b.la. den psykiska ohälsan och inte minst den ekonomiska situation många lever i samt att försäkringskassans kompetens vid bedömningar måste säkerställas

Skicka sidan till: