Socialutskottet föreslår ingen lagändring om grundläggande behov

Vänsterpartiet och Folkpartiet bl.a. har motionerat om en lagändring i § 9a i LSS, för att stoppa Försäkringskassans skärpta bedömningar om grundläggande behov. I går justerade Socialutskottet sitt betänkande om Funktionshindersfrågor som bland annat innehåller ovan nämnda motioner. Några förslag om lagändringar ges inte nu. Däremot vill Socialutskottet skynda på en utredning om konsekvenserna av Försäkringskassans beslut.

I ett pressmeddelande från Socialutskottet står att de vill påskynda Inspektionen för socialförsäkrings (ISF) kommande utredning kring assistansersättning. ISF ska av regeringen få i uppdrag att ta fram ett underlag för att bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, dvs varför man förlorat assistanstimmar, hur mycket man förlorat och vad man fått för insats istället. Socialutskottet anser att ISF ska redovisa ett delbetänkande redan i december 2012 och att regeringen sedan snabbt ska återkomma med eventuella förslag på åtgärder för att bevara avsikten med LSS.

Vänsterpartiet är det enda parti som reserverar sig. Vänsterpartiet anser att det krävs en lagändring för att Försäkringskassans bedömningar ska leva upp till lagens intentioner och att tillräckligt underlag för att ta ett sådant beslut redan finns.

Justeringen innebär att utskottet slutligt godkänner betänkandet. Det blir sedan debatt och beslut i riksdagen den 2 maj. Debatten sänds på riksdagens webb-TV.

Socialutskottets pressmeddelande om betänkandet

Tidigare artiklar på Assistanskoll

Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Det brådskar med en lagändring i § 9a"

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Om lagens intentioner riskerar att urholkas kommer vi att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS"

Skicka sidan till: