Eva Olofsson, Vänsterpartiet, - "Det är en stor besvikelse att frågan nu skjuts ytterligare framåt"

Eva Olofsson
Eva Olofsson

Maria Lundqvist Brömster
Maria Lundqvist Brömster

Idag 2 maj ska riksdagen debattera motionerna om personlig assistans. Assistanskoll har intervjuat Maria Lundqvist Brömster, Fp, och Eva Olofsson, V, om varför socialutskottet i dagsläget inte föreslår någon lagändring för att stoppa Försäkringskassans hårdare bedömning av grundläggande behov och vad som händer nu.

Skarp skrivning till regeringen

Maria Lundqvist Brömster, folkpartistisk ledamot i socialutskottet är en av de som motionerat för en lagändring i §9a LSS med krav på att de grundläggande behoven ska beräknas i sin helhet då det avgörs om en person ska få personlig assistans. Även om det nu inte blev något beslut om lagändring anser hon att Socialutskottets tillkännagivande är ett steg i rätt riktning.
- Nu har vi gjort ett tillkännagivande, det innebär att man är väldigt skarp i sin skrivning till regeringen. Vi skriver nu att regeringen ska återkomma till riksdagen med uttalande om behov av åtgärder. Genom det här tillkännagivandet anser vi att socialutskottet i någon mån tillgodosett de här motionerna, säger hon.

Utdragen process i socialutskottet

Det var i torsdags förra veckan som socialutskottet justerade betänkandet om funktionshindersfrågor som totalt omfattar 45 motioner. Personlig assistans har varit den stora frågan som diskuterats, vilket gjort att betänkandet flyttas fram flera gånger i tiden. Efter en utdragen process har partierna nu till slut "satt ner fötterna" kring motionerna.
Socialutskottets budskap till regeringen är att påskynda Inspektionen för socialförsäkring, ISF, kommande utredning kring assistansersättning så att de ska redovisa ett delbetänkande redan i december 2012, istället för cirka ett halvår senare som var tänkt. Uppdraget som ISF ska få av regeringen handlar om att ta fram ett underlag för att bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, dvs vilka som har förlorat assistanstimmar, varför, hur mycket man förlorat och vad man fått för insats istället. Socialutskottet anser att regeringen sedan snabbt efter att de fått ISF:s delbetänkande ska återkomma med eventuella förslag på åtgärder för att bevara avsikten med LSS.

Vänsterpartiet reserverat sig

Vänsterpartiet är det enda parti som reserverat sig och som anser att en lagändring måste till stånd nu. Vänsterpartiet har flera gånger motionerat om en lagändring i § 9a i LSS, för att stoppa Försäkringskassans hållning att enbart integritetsnära delar av grundläggande behov ska vara grund för att få assistansersättning. Försäkringskassans hållning innebär bland annat att enbart den som inte kan föra maten till munnen och tugga har ett grundläggande behov vid måltider. Eva Olofsson, Vänsterpartiet, sitter i socialutskottet och är partiets talesperson i funktionshindersfrågor.
-Jag tolkar det här som att socialutskottet nu tycker att man måste bestämma sig i frågan, det får inte ta för långt tid att besluta om lagen ska skrivas om eller inte. Det tycker jag är positivt, men vi i Vänsterpartiet tycker att det redan finns tillräckligt med underlag för att kräva lagändring.
-Redan för två år sedan kom tydliga signaler från olika brukarorganisationer vilka konsekvenser de ändrade bedömningarna lett till och detta har fortsatt att ske under de senaste två åren. Genom att detta tar ytterligare lång tid utan att vi vet vad det resultat blir kommer ytterligare hundratals personer förlora sin assistans och vi har sett vilka personliga katastrofer det leder till för människors möjlighet att kunna leva ett själständigt liv, sköta jobb och vara förälder. Att förlora assistansen får väldigt stora följder på alla plan för möjligheten att vara delaktig och leva ett liv som andra, säger Eva Olofsson.

Mer underlag ska hämtas in

Behövs det verkligen utredas mera?
Maria Lundqvist Brömster berättar att socialutskottet ställde den frågan rakt ut till Försäkringskassan generaldirektör när han var på besök i utskottet i mars. Han menade då att myndigheten anser sig behöva mer tid för att få mer kunskap och göra bättre analyser.
- Vi i Folkpartiet anser fortfarande att lagen måste förtydligas, men vi behöver ha tillräckligt med underlag innan det kan bli ett lagförtydligande. Jag skulle också önska att det skulle gå fortare, demokratins kvarnar mal väldigt långsamt, det håller jag med om och det är minst sagt frustrerande, men för att göra ett lagändringsförslag måste ha ett underlag. Man måste titta på rättspraxis, vad som hänt, behov hos brukare med mera. För hur ska man annars kunna justera lagstiftningen så att den upprätthåller intentionerna i LSS, det vill säga rätten att leva ett självständigt liv, säger Maria Lundqvist Brömster.

Fler utredningar finns redan

Eva Olofsson berättar att Vänsterpartiet här ser annorlunda på frågan och räknar upp de olika utredningar som redan inväntats; Billums utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen, ISF:s Inspektionen för socialförsäkrings, utredning om Försäkringskassans tvåårsomprövningar och Försäkringskassans rapport om behovsbedömningar.
-Vi i Vänsterpartiet anser att man redan inväntat nog, vi tycker att vi har tillräckligt på fötterna för att fullfölja vårt krav på lagändring. Dessutom är det viktigt att något parti vågar ta debatten i dessa frågor. Vi får ofta höra att alla partier låter likadant, vi uppfattas som så eniga fastän vi inte är det. Jag tycker det behövs en öppen debatt, där de olika åsikterna förs fram så att politiken förs framåt, säger Eva Olofsson.

Förhoppning om framtida beslut

Vad är chanserna att Folkpartiet sedan får med regering så att det verkligen blir beslut om lagändringen?

Maria Lundqvist Brömster: - Jag tycker att bara socialutskottets ställningstagande nu tyder på detta. Folkpartiet anser att vi behöver ändra lagstiftningen. Jag kan inte sia om vad övriga partier kommer att säga, men alla partierna vill upprätthålla intentionen i lagstiftningen. Skälen för att ha denna rättighetslagstiftning är lika starka nu som när lagen tillkom.
Eva Olofsson: - Jag hoppas på att detta leder till ett beslut om att lagen ska förändras. Jag hoppas på att Mp, Fp och S verkligen driver på så att vi får en lagändring när IFS:s rapport har kommit. Men under tiden kommer ett antal människor ytterligare att förlora sin assistans. Därför är det en stor besvikelse att frågan nu ytterligare skjuts framåt.
Debatten i riksdagen 2 maj startar troligtvis under eftermiddagen och direktsänds på riksdagens webb TV.

Maria Lundqvist Brömster och Eva Olofsson intervjuades 2012-04-24 av Minna Nyman Sabbadini

Läs betänkandet Socialutskottets pressmeddelande om betänkandet

Se debatten riksdagens webb TV.

Läs mer Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Det brådskar med en lagändring i § 9a"

Läs mer Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "Om lagens intentioner riskerar att urholkas kommer vi att arbeta för en lagändring i § 9a i LSS"


Skicka sidan till: