Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”

Monica SvanholmFörändrad rättspraxis är en orsak till att allt färre nybeviljas assistansersättning, enligt Monica Svanholm. Hon ser en annan orsak i att nyanlända som inte uppfyller villkoren söker assistansersättning.

Stark ökning av avslag under 2015

Under 2015 fick nästan 70 % avslag på nyansökan av assistansersättning, jämfört med 57 % under 2014. Sedan 1994 när assistansen kom har antalet avslag ökat från ca 20 % till nästan 70 %. Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan, ser flera tänkbara orsaker till att bifallsfrekvensen sjunkit stadigt, särskilt under 2015.
– Det finns inga säkra svar men en förklaring kan vara att nyanlända som ansöker inte uppfyller villkoret med 20 timmar grundläggande behov/vecka eller tillhör personkretsarna.
Vilka tecken ser ni på att många nyanlända som inte uppfyller villkoren söker?
- Det är de signaler jag fått in från våra kontor. Som nyanländ känner man av naturliga skäl inte till regelverket lika bra.
Kan ökningen även bero på domen i HFD i juni 2015 om att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning?
– Ja, den förändrade tolkningen av det femte grundläggande behovet är en annan möjlig förklaring till att det blivit fler avslag. Ytterligare en orsak tror jag är förändrade kvalitetskrav.
Vilka kvalitetskrav menar du då?
- Två djupare granskningar har visat på vissa brister som vi åtgärdar med noggranna utredningar och bedömningar. Vi har bland annat gjort behovsbedömningsstödet mer enkelt att hantera vilket ökar kvaliteten i utredningarna. Vi har arbetat för att få bättre kvalitet i de medicinska underlagen och i maj lanseras ett läkarutlåtande för assistansersättning.

Förändrad rättspraxis bakom fler avslag 2008

2008 ökade avslagen från 34 % till 49 % jämfört med året innan. Samtidigt kom förändrade bedömningar där enbart integritetsnära delar av de grundläggande behoven hygien, av/påklädning och måltider räknas som grund för att beviljas assistansersättning.
Kan de förändrade bedömningarna av grundläggande behov orsakat ökningen av avslag under 2008?
– Vi vet inte exakt men det är nog rimligt att anta.

Normal utveckling?

Frågan är om det är en normal utveckling i en rättighetsbaserad socialförsäkringsförmån att andelen avslag vid nyansökningar ökat från 20 % 1994 till nästan 70 %. Monica Svanholm säger att det handlar om hur rättspraxis utvecklas.
– Lagstiftningen inom detta område lämnar stort bedömnings– och tolkningsutrymme. En konsekvens blir att tolkningen förändras allt eftersom rättspraxis vidareutvecklas. Därför kan man säga att detta är en naturlig utveckling av förmånen.
Kan inte avslagen spegla en reaktion mot ökade kostnader?
– Nej, det handlar snarare om en vidareutveckling av rättspraxis.

Tvåårsomprövningarna

Vid tvåårsomprövningarna 2015 var det något färre (8,5 %) som förlorade sin assistansersättning jämfört med 10 % 2014. Samtidigt fick bara 10 % färre timmar jämfört med 20 % 2014. Även här menar Monica Svanholm att förändrad kvalitet ligger bakom.
– Det kan ha att göra med att behovsbedömningsstödet ökat kvalitén i utredningarna vilket visar sig på tvåårsomprövningarna.
Kan det inte också bero på att de flesta som berördes av rättspraxisförändringen med integritetsnära delar av grundläggande behov redan fått sina timmar minskade eller förlorat sin assistansersättning?
– Det är ett rimligt antagande.
Är det något du vill tillägga?
– För Försäkringskassans del handlar det om att alla som har rätt till assistansersättning ska få det. Vi strävar efter att göra rättssäkra och likvärdiga bedömningar i hela landet, men det är alltid de individuella behoven som styr bedömningarna, säger Monica Svanholm.

Monica Svanholm intervjuades av Kenneth Westberg 2016–04–25


Skicka sidan till: