Matthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”

Mathias Blomberg
Mathias Blomberg
Foto: Johan Gunséus

Att egenvård inte längre kan räknas som ett grundläggande behov är en del i att minska kostnaderna för personlig assistans, anser Matthias Blomberg.
– Det är tydligt eftersom Susanne Billum tidigare beskrivit detta som omfattande kostnadsövervältring.

Monica Svanholm sade nyligen i en intervju på Assistanskoll att tid för egenvård (en hälso och sjukvårdsåtgärd som det bedömts att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra) inte längre räknas in i grundläggande behov. Detta tillämpas i samband med att Försäkringskassan infört ett nytt läkarutlåtande för assistansbedömningar. Enligt Monica Svanholm tillämpas nu en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, från 2012. Matthias Blomberg menar att detta är ett korrekt ställningstagande utifrån HFD:s praxis men han ifrågasätter rimligheten i HFD-domen.
– Inte minst eftersom s.k. egenvård ofta aktualiserar en hög grad av fysisk närhet av en annan person vilket medför att hjälpen är mycket integritetskänslig. Detta har Försäkringskassan själv framhållit när det gäller bl.a. sondmatning.
Vad anser du om att Försäkringskassan hänvisar till en HFD–dom från 2012?
– Försäkringskassan har givetvis känt till domen, men har av olika anledningar inte låtit den få fullt genomslag i sin tillämpning. Efter HFD:s avgörande om det femte grundläggande behovet från juni 2015 försvann möjligheten att bevilja assistansersättning för aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Kassans nya ställningstagande måste ses i ljuset av detta.

Sondmatning, slemsugning, såromläggning, medicinhantering……

I Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning sid 161, nämns en rad insatser kan bedömas antingen som sjukvårdande insats eller som egenvård. Tiden för dessa kommer nu inte att räknas vid en ansökan eller tvåårsomprövning av assistansersättning, bedömer Matthias Blomberg.
– Utifrån Försäkringskassans tolkning av praxis är det rimligt att utgå från att samtliga insatser som nämns i vägledningen kommer att betraktas som antingen hälso och sjukvårdsåtgärd eller egenvård och att de nu inte räknas.

  • Sondmatning
  • Läkemedelshantering
  • Såromläggning
  • Hjälp med teknisk utrustning för till exempel andning
  • Slemsugning, sugning av munhåla och övre del av trakealkanyl
  • KAD spolning, omkuffning
  • byte av uribag vid urostomi, ren intermittent kateterisering, stomiskötsel, byte av stomiplatta och stomipåse

Har beskrivits som ”omfattande kostnadsövervältring”

På sid 299 i Susanne Billums utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning sägs det att egenvård medfört en övervältring av kostnader till assistansersättning. Susanne Billum skriver: Hur stor denna övervältring är har inte utredningen kunnat fastställa men uppskattar den som omfattande.
Detta tyder enligt Matthias Blomberg på att många kommer att beröras.
Det finns anledning att anta ett icke obetydligt antal personer kan bli av med sin assistansersättning eftersom egenvårdsinsatser som tidigare bedömts ingå i personlig hygien eller måltider inte längre betraktas som grundläggande behov.
Är detta en del att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar, vilket regeringen uppmanat Försäkringskassan till?
– Svaret på den frågan är utifrån Susanne Billums slutsatser helt given. Självklart är detta ytterligare ett sätt för Försäkringskassan att åstadkomma det som regeringen så tydligt uttalat att kassan ska göra. Kostnader ska minskas till varje pris!

Matthias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2016-05-15

Skicka sidan till: